5.1. Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку

магниевый скраб beletage

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяль- ність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання при- бутку.

Товар — це продукт праці, що має вартість і розподіляється у суспільстві шляхом обміну (купівлі-продажу).

Торговельна діяльність здійснюється у формах оптової та роздрібної торгівлі, а також у торговельно-виробничій сфері (гро- мадське харчування).

Оптова торгівля — це діяльність з придбання та відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації, як правило, великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі або іншим суб'єктам підприємницької діяльності для подальшого перепро- дажу або промислового використання (обробки). Зазвичай внас- лідок оптової торгівлі товари не надходять кінцевим спожива- чам. Оптова торгівля є першим етапом руху товару в сфері обігу від виробника до споживача.

Роздрібна торгівля — це сфера підприємницької діяльності щодо продажу товарів або послуг на підставі усного чи письмо- вого договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим спожи- вачам для їх власного некомерційного використання. Вона є за- вершальним етапом руху товарів у сфері обігу.

Громадське харчування — різновид торговельно-виробничої діяльності із забезпечення населення харчуванням. Головною особ- ливістю закладів громадського харчування є те, що їх діяльність поєднує елементи як виробництва, так і торгівлі. Продукція, яку реалізують ці підприємства, може повністю виготовлятися у ви- робничих цехах цих же підприємств, може бути виготовлена в інших підприємствах, а на даному підприємстві лише проходити часткову кулінарну обробку або ж взагалі не піддаватися додатковій обробці, а продаватися у тому вигляді, в якому була закуплена.

Торговельна діяльність в Україні регулюється досить вели- кою кількістю різноманітних нормативних актів. Насамперед, це Закони України «Про підприємництво», «Про захист прав спо- живачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення са- нітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про лікарські засоби», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продоволь- чої сировини», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про застосування реєстраторів розрахункових опе- рацій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про оподаткування прибутку підприємств» та ін. Крім того, постано- вами КМУ затверджено «Порядок заняття торговельною діяль- ністю і правила торговельного обслуговування населення», «Пра- вила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» та ін. Окремими міністерствами та відомствами затверджено правила роздрібної торгівлі деякими видами товарів: продовольчими, не- продовольчими, тютюновими виробами, алкогольними напоя- ми, картоплею та плодоовочевою продукцією, транспортними засобами тощо.

До організації та ведення торговельної діяльності ставиться ряд специфічних вимог. Так, господарюючі суб'єкти можуть здійснювати торговельну діяльність лише після їх державної реє- страції як суб'єктів підприємництва. Торговельні приміщення необхідно обладнати згідно з вимогами охорони праці, протипо- жежної безпеки, захисту навколишнього середовища, санітарної безпеки тощо. Зовні на торговельному приміщенні повинна бути вивіска з позначенням назви підприємства, його власника, ре- жиму роботи. У приміщенні необхідно обладнати «Куточок по- купця», де розмістити «Книгу відгуків та пропозицій» і т. ін. Продавати товари можна лише при наявності документів, які засвідчують їх якість та безпечність. Заборонено продавати това- ри, що не мають відповідного товарного вигляду, з простроче- ним терміном придатності. На всі товари, виставлені для прода- жу у торговому залі, необхідно оформити цінники. Вимірювальні прилади повинні мати державне тавро і періодично проходити перевірку в органах Держстандарту України.

У сфері роздрібної торгівлі реалізація окремих видів товарів може здійснюватися лише за наявності спеціального дозволу — ліцензії. До таких товарів відносять: алкогольні напої, тютюнові вироби, лікарські засоби, зброя та боєприпаси до неї, особливо небезпечні хімічні речовини, наркотичні засоби, психотропні речовини, вироби з вмістом дорогоцінних металів та дорогоцін- ного каміння, вибухові речовини та ін.

Розмір плати за видачу ліцензії встановлює КМУ, а термін її дії — орган, що видає ліцензію. Термін дії ліцензії не може бути меншим 3 років.

У бухгалтерському обліку ліцензії відображають як інші не- матеріальні активи (субрахунок 127). Протягом терміну викори- стання вартість ліцензії підлягає амортизації, суми якої відно- сять до витрат операційної діяльності.

Для здійснення реалізації товарів за готівку або з викорис- танням кредитних карток підприємству торгівлі необхідно прид- бати торговий патент.

Перелік основних дозволів та ліцензій, необхідних для здійснення торговельної діяльності, наведено у табл. 5.1.

Однією з важливих особливостей торговельної діяльності є необхідність проводити усі розрахунки з покупцями готівкою або у безготівковій формі (з використанням платіжних карток, пла- тіжних чеків, жетонів і т. ін.) через відповідним чином зареєст- ровані, опломбовані та запрограмовані у фіскальний режим ро- боти реєстратори розрахункових операцій (РРО) або з викорис- танням (у випадках, передбачених законодавством) зареєстрова- них в установленому порядку розрахункових книжок (РК). До РРО відносять: електронні контрольно-касові апарати (ЕККА), електронні контрольно-касові реєстратори (ЕККР), комп'ютер- но-касові системи (ККС), автомати з продажу товарів і т. ін.

Без застосування РРО розрахунки готівкою у сфері торгівлі з використанням розрахункових книжок (РК) та Книг обліку розра- хункових операцій (КОРО) можуть проводитися у таких випадках:

якщо форма діяльності суб'єкта господарювання включе- на до спеціального переліку, затвердженого наказом Мінеконо- міки України від 12.03.98 р. № 24 (зі змінами і доповненнями);

при здійсненні торговлі суб'єктом господарювання, що придбав спеціальний торговий патент або перейшов на спроще- ну систему оподаткування, обліку та звітності;

при здійсненні роздрібної торгівлі через засоби пересув- ної торговельної мережі, розташовані за межами стаціонарних приміщень і не підключені до мережі електропостачання, та ін.

РРО в обов'язковому порядку необхідно зареєструвати в органі державної податкової служби за місцезнаходженням су-

а >

и >

Відомості про основні дозвільні документи для підприємств торгівлі

Вид документа | Вартість | Орган, що видає дозвіл | Термін дії

Дозволи (висновки):

Органів Державного пожежного
нагляду

Дозвіл видається безплатно, але
оплачується проведення експертизи, на
підставі якої видається дозвіл

Органи

Держпожежнагляду

Безстроковий (якщо на момент
видачі відсутні факти порушення
правил пожежної безпеки

Органів СЕС

Експертиза проводиться безплатно

Установи Державної СЕС

Безстроковий (за умови дотри-
мання вимог санітарного
законодавства)

На розміщення об'єктів торгівлі

Максимально 340 грн

Управління споживчого
ринку органів місцевого
самоврядування

Безстроковий

На розміщення малих
архітектурних форм

Дозвіл видається безплатно, але
оплачується розробка документів,
необхідних для видачі дозволу

Органи містобудування та
архітектури

Узгоджений з виконавчим органом
місцевої ради

Ліцензії на право:

імпорту алкогольних напоїв

Мінімальний розмір 500000 грн

Органи виконавчої влади,
уповноважені КМУ

5 років

імпорту тютюнових виробів

500000 грн

експорту алкогольних напоїв і
тютюнових виробів

3000 грн

оптової торгівлі алкогольними
напоями

250000 грн

Органи виконавчої влади,
уповноважені КМУ в АРК,
областях

5 років

оптової торгівлі тютюновими
виробами

125000 грн

роздрібної торгівлі алкогольними
напоями

У містах - 8000 грн, у сільській
місцевості - 500 грн на кожний
зазначений у ліцензії РРО

Органи виконавчої влади,
уповноважені КМУ в
містах, районах

1 рік

роздрібної торгівлі тютюновими
виробами

У містах - 2000 грн, у сільській
місцевості - 250 грн на кожний РРО

Патенти

Торговий патент | До 320 грн | Державні податкові органи| 1 рік


б'єкта підприємництва або за місцем фактичного здійснення
підприємницької діяльності.

Одночасно з реєстрацією РРО проводиться реєстрація Кни- ги обліку розрахункових операцій (КОРО), аркуші якої повинні бути пронумеровані, прошнуровані, завірені підписом керівни- ка державної податкової інспекції та скріплені гербовою печат- кою податкового органу. КОРО містить щоденні звіти, складені на підставі розрахункових документів щодо руху грошових коштів, товарів (послуг). Це можуть бути касові або товарні чеки, розра- хункові квитанції тощо, які підтверджують факт продажу (по- вернення) товарів, отримання (видачі) коштів, надруковані і за- реєстровані у встановленому порядку РРО або заповнені вручну.

В окремих випадках, передбачених законодавством, реалі- зація товарів за готівку може здійснюватися без використання РРО, але з обов'язковим застосуванням розрахункових квитанцій (ф. № РК-1 або РК-2), що вміщуються у розрахунковій книжці (РК).

Розрахункова книжка (РК) — це належним чином зброшу- рована та пронумерована книжка, зареєстрована в органах дер- жавної податкової служби України, яка містить номерні розра- хункові квитанції, що видаються покупцеві коли не застосовується РРО (наприклад, при тимчасовому відключенні електроенергії, при виході з ладу РРО тощо).

Щомісяця (до 15 числа) підприємства роздрібної торгівлі подають до органів податкової служби звітність про застосуван- ня РРО та КОРО. Для цього необхідно щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в КОРО, друкувати на РРО контрольні стрічки та забезпечувати їх збері- гання протягом трьох років, проводити розрахункові операції через РРО з використанням режиму попереднього програмуван- ня найменування, ціни товарів, обліку їх кількості тощо.

Важливого значення в організації роздрібної торгівлі набу- ває інформація покупців про ціни продажу товарів, яка забезпе- чується шляхом викладки зразків товару на вітрині та закріплен- ня на них ярликів цін (цінників). Зміст цінників повинен відпо- відати вимогам, передбаченим спеціальною інструкцією Міністер- ства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі від 04.01.97 р. № 2 (зі змінами і доповненнями). Цінники повинні бути підписані відповідальним працівником торгового підприємства і завірені печаткою або штампом з позначенням дати. Спосіб позначення роздрібних цін на конкретні товари (штампом, пастою, чорни- лом, етикет-пістолетом тощо) визначається керівником підприє- мства. За реалізацію товару без виставленого цінника або з ви- користанням цінника в іноземній валюті застосовуються штрафні санкції у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ) за кожний невиставлений цінник на товар (або виставлений цінник в іноземній валюті).

Крім того, законодавством передбачено посилену відпові- дальність торгових підприємств у разі непідтвердження ними якості товарів, що реалізуються (табл. 5.2).

Крім того, за випуск або реалізацію продукції, яка не відпо- відає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності тощо, на

Таблиця 5.2

Відповідальність за порушення законодавства про якість товарів, що продаються

Суть порушення

Штрафна санкція

Відмова споживачу у реалізації його прав у
разі виявлення протягом встановленого
гарантійного строку істотних недоліків, що
виникли з вини виробника (продавця), або
фальсифікації товару

У 10-кратному розмірі вартості
продукції, виходячи з цін, що
діяли на час її придбання, але не
менше 2 НМДГ

Виготовлення або реалізація продукції, що
не відповідає вимогам нормативних
документів

50% вартості виготовленої або
одержаної для реалізації партії
товару, але не менше 10 НМДГ

Відсутність у документах на реалізацію
продукції, яка підлягає обов'язковій
сертифікації, реєстраційних номерів
сертифіката відповідності або свідоцтва про
визнання відповідності та декларації про
відповідність

У разі відсутності обліку доходів та витрат

50% вартості одержаної для
реалізації партії товару, але не
менше 10 НМДГ

10 НМДГ

Виготовлення або реалізація продукції, що
не відповідає вимогам безпеки для життя,
здоров'я та майна споживачів і
навколишнього природного середовища
У разі відсутності обліку доходів та витрат

300% вартості виготовленої або
одержаної для реалізації партії
товару, але не менше 25 НМДГ

50 НМДГ

Реалізація продукції, забороненої
відповідним державним органом для
виготовлення та реалізації
У разі відсутності обліку доходів та витрат

500% вартості одержаної для
реалізації партії товару, але не
менше 100 НМДГ
100 НМДГ

Реалізація небезпечного товару (отрути,
пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних
речовин тощо) без належного попереджу-
вального маркування, а також без інфор-
мації про правила і умови безпечного його
використання

У разі відсутності обліку доходів та витрат

100% вартості одержаної для
реалізації партії товару, але не
менше 20 НМДГ

25 НМДГ

Продовження табл. 5.2

Суть порушення

Штрафна санкція

Відсутність необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про
продукцію

У разі відсутності обліку доходів та витрат

30% вартості одержаної для
реалізації партії товару, але не
менше 5 НМДГ
5 НМДГ

Створення перешкод службовим особам
контролюючих органів у проведенні
перевірки якості продукції та правил
торгівлі

У разі відсутності обліку доходів та витрат

Від 1 до 10% вартості
реалізованої продукції за
попередній календарний місяць,
але не менше 10 НМДГ
10 НМДГ

Невиконання або несвоєчасне виконання
припису про усунення порушень прав
споживачів

25 НМДГ

Реалізація товару, строк придатності якого
минув

200% вартості залишку,
одержаної для реалізації партії
товару, але не менше 5 НМДГ

посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, громадян-власників таких підприємств або уповноваже-
них ними осіб накладається штраф у розмірі від 3 до 88 НМДГ.

Усі перелічені та інші особливості торговельної діяльності зумовлюють специфіку організації бухгалтерського обліку в торгівлі:

облік товарів у роздрібній торгівлі ведеться у вартісному вираженні за цінами продажу (за винятком окремих цінних то- варів — ювелірних виробів, автомобілів тощо);

торговельна націнка у роздрібній торгівлі включає суму податку на додану вартість, сплачену постачальнику, власну тор- говельну націнку підприємства торгівлі та ПДВ на суму цієї тор- говельної націнки. Облік торговельних націнок ведеться на ок- ремому регулюючому (контрарному, контрактивному) субрахун- ку 285 «Торгова націнка»;

у балансі торгового підприємства залишок товарів відоб- ражають за собівартістю придбання (без суми торгової націнки) з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, тому сальдо рахунка 28 «Товари» показують згорнутим;

товар, прийнятий на комісію, залишається власністю ко- мітента до його реалізації, тому облік такого товару ведуть окре- мо і його залишок на кінець звітного періоду у балансі торгового підприємства не відображають;

транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) включають до собівартості придбаних товарів, тому їх обліковують на рахунку 28 «Товари» або безпосередньо у вартості придбаного товару, або на окремому субрахунку 289 аналогічної назви;

у галузі оптової та роздрібної торгівлі відсутній процес виробництва, а у громадському харчуванні він досить специфіч- ний, що зумовлює ряд особливостей в організації обліку цієї стадії кругообігу засобів торгово-виробничого підприємства;

інші витрати торговельної діяльності (витрати обігу) не включають до собівартості реалізованих товарів, а обліковують окремо як операційні витрати (витрати періоду) і списують без- посередньо на фінансові результати у періоді їх виникнення.

Перелічені особливості впливають на організацію і методи- ку ведення бухгалтерського обліку та визначення фінансових результатів торговельної діяльності, що і буде розглянуто у на- ступних розділах.