5.1. Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяль- ність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання при- бутку.

Товар — це продукт праці, що має вартість і розподіляється у суспільстві шляхом обміну (купівлі-продажу).

Торговельна діяльність здійснюється у формах оптової та роздрібної торгівлі, а також у торговельно-виробничій сфері (гро- мадське харчування).

Оптова торгівля — це діяльність з придбання та відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації, як правило, великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі або іншим суб'єктам підприємницької діяльності для подальшого перепро- дажу або промислового використання (обробки). Зазвичай внас- лідок оптової торгівлі товари не надходять кінцевим спожива- чам. Оптова торгівля є першим етапом руху товару в сфері обігу від виробника до споживача.

Роздрібна торгівля — це сфера підприємницької діяльності щодо продажу товарів або послуг на підставі усного чи письмо- вого договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим спожи- вачам для їх власного некомерційного використання. Вона є за- вершальним етапом руху товарів у сфері обігу.

Громадське харчування — різновид торговельно-виробничої діяльності із забезпечення населення харчуванням. Головною особ- ливістю закладів громадського харчування є те, що їх діяльність поєднує елементи як виробництва, так і торгівлі. Продукція, яку реалізують ці підприємства, може повністю виготовлятися у ви- робничих цехах цих же підприємств, може бути виготовлена в інших підприємствах, а на даному підприємстві лише проходити часткову кулінарну обробку або ж взагалі не піддаватися додатковій обробці, а продаватися у тому вигляді, в якому була закуплена.

Торговельна діяльність в Україні регулюється досить вели- кою кількістю різноманітних нормативних актів. Насамперед, це Закони України «Про підприємництво», «Про захист прав спо- живачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення са- нітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про лікарські засоби», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продоволь- чої сировини», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про застосування реєстраторів розрахункових опе- рацій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про оподаткування прибутку підприємств» та ін. Крім того, постано- вами КМУ затверджено «Порядок заняття торговельною діяль- ністю і правила торговельного обслуговування населення», «Пра- вила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» та ін. Окремими міністерствами та відомствами затверджено правила роздрібної торгівлі деякими видами товарів: продовольчими, не- продовольчими, тютюновими виробами, алкогольними напоя- ми, картоплею та плодоовочевою продукцією, транспортними засобами тощо.

До організації та ведення торговельної діяльності ставиться ряд специфічних вимог. Так, господарюючі суб'єкти можуть здійснювати торговельну діяльність лише після їх державної реє- страції як суб'єктів підприємництва. Торговельні приміщення необхідно обладнати згідно з вимогами охорони праці, протипо- жежної безпеки, захисту навколишнього середовища, санітарної безпеки тощо. Зовні на торговельному приміщенні повинна бути вивіска з позначенням назви підприємства, його власника, ре- жиму роботи. У приміщенні необхідно обладнати «Куточок по- купця», де розмістити «Книгу відгуків та пропозицій» і т. ін. Продавати товари можна лише при наявності документів, які засвідчують їх якість та безпечність. Заборонено продавати това- ри, що не мають відповідного товарного вигляду, з простроче- ним терміном придатності. На всі товари, виставлені для прода- жу у торговому залі, необхідно оформити цінники. Вимірювальні прилади повинні мати державне тавро і періодично проходити перевірку в органах Держстандарту України.