5.2. Облік торгових патентів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : B-ko.com : Книги для студентів

5.2. Облік торгових патентів

Основним законодавчим актом, що регулює процеси патенту- вання у роздрібній торгівлі, є Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96 (зі змінами і доповненнями). Згідно з цим законом торговий патент видається за плату державним податковим органом:

суб'єктам підприємництва, що здійснюють торгову діяль- ність (крім пересувної торгової мережі), — за місцезнаходжен- ням пункту продажу товарів;

суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торгову мережу, — за місцем реєстрації таких суб'єктів.

Патентуванню підлягає торгова діяльність, що здійснюєть- ся у пунктах продажу товарів за готівкові кошти:

магазинах та інших торгових точках, що знаходяться в окремих приміщеннях або їх частинах і мають торгову залу для покупців або ж використовують для торгівлі частину зали;

кіосках, палатках та інших малих архітектурних формах, що займають окреме приміщення, але не мають торгової зали для покупців;

автомагазинах та інших видах рухомої торгової мережі;

лотках, прилавках та інших видах торгових точок у відве- дених для торгової діяльності місцях;

— автозаправних станціях різних видів, заправних пунктах, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами та скрапленим га- зом.

Торговий патент необхідно придбати на кожен пункт про- дажу товарів, де здійснюються розрахунки готівкою, тобто для кожного відокремленого структурного підрозділу (торгової точ- ки). Торговий патент повинен бути розміщеним на видному місці (у вітрині, біля касового апарату, на спеціальній табличці на ав- томагазині і т. ін.).

Торгові патенти бувають різних видів: звичайні, спеціальні, пільгові, короткотермінові. Термін дії звичайного торгового па- тенту становить 12 календарних місяців. Після закінчення дії патенту він підлягає поверненню тому органу, який його видав. Вартість патенту визначає місцевий орган самоврядування з ура- хуванням місцезнаходження об'єкта торгівлі та асортиментного складу товарів. Оплата вартості патенту здійснюється щомісячно до 15 числа місяця, що передує звітному (місяцю дії патенту), але дозволяється оплачувати вартість патенту одноразово за весь рік, або навіть за декілька років (але не більше трьох). У такому разі при наступній зміні вартості патенту доплата не проводиться.

Спеціальний торговий патент дає суб'єкту підприємництва право на спрощений порядок оподаткування. Такий патент можна придбати лише на деяких територіях України, перелік яких вста- новлено спеціальною постановою КМУ.

Пільговий патент видають суб'єктам підприємництва, які здійснюють торговельну діяльність виключно товарами вітчиз- няного виробництва, перелік яких визначено відповідним Зако- ном України. Його вартість 25 грн за весь термін дії патенту.

Короткотерміновий торговий патент придбаває суб'єкт підприємництва якщо продаж товарів за готівку носить нерегу- лярний і нетривалий характер. Строк дії такого патенту — від 1 до 15 дн. при вартості 10 грн за один день.

За торгівлю без патенту законодавством передбачено штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний строк діяльності з таким порушенням.

Без придбання торгового патенту можна продавати такі то- вари вітчизняного виробництва: хліб та хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олію соняшникову і кукурудзяну; молоко і молочні продукти (крім молока і вершків згущених); продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яйця; рибу і т. ін.

Звільняються від плати за придбання торгового патенту су- б'єкти малого підприємництва — платники єдиного податку.

На вартість придбаного торгового патенту зменшується по- даток на прибуток суб'єкта підприємництва. У бухгалтерському обліку придбання торгового патенту відображають як витрати майбутніх періодів (дебет рахунка 39) з наступним списанням його вартості на зменшення суми податку з прибутку (дебет суб- рахунка 641). Якщо ж вартість патенту перевищує суму податку на прибуток за відповідний період, то різницю відносять на вит- рати підприємства.

Порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних з прид- банням торгових патентів, показано у табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Бухгалтерські проводки з обліку придбання та списання торгових патентів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Сплачено з поточного рахунка за торговий
патент авансом на квартал вперед

39

311

720

2

Нараховано податок на прибуток за звітний
квартал (можливі варіанти):

 

 

 

 

а) у розмірі, що перевищує вартість патенту

981

641

840

 

б) у розмірі вартості патенту

981

641

720

 

в) у розмірі, меншому за вартість патенту

981

641

680

3

Віднесено сплачену вартість торгового патенту
на зменшення суми податку на прибуток (у
розмірі, що не перевищує суму нарахованого
податку):

 

 

 

 

а)         при сумі податку 840 грн

б)         при сумі податку 720 грн

в)         при сумі податку 680 грн

641
641
641

39
39
39

720
720
680

4

Сплачено до бюджету поточний податок на
прибуток у розмірі, що перевищує сплачену
вартість патенту:

 

 

 

 

а) при сумі нарахованого податку 840 грн

641

311

120

 

б) при сумі нарахованого податку 720 грн

-

-

-

 

в) при сумі нарахованого податку 680 грн

-

-

-

5

За підсумками року загальне перевищення
вартості, сплаченої за торговий патент, над
річною сумою нарахованого податку на
прибуток відноситься на витрати підприємства

 

 

 

 

(у нашому прикладі це варіант
в) 720 грн - 680 грн = 40 грн

92

39

40

5.3. Облік надходження і реалізації
товарів