5.3.1. Документальне оформлення надходження і вибуття товарів

магниевый скраб beletage

Придбання товарів торгові підприємства здійснюють на підставі договорів постачання (купівлі-продажу) між підприєм- ством-виробником товару або оптовим постачальником і підприєм- ством торгівлі (покупцем товару).

Кожна партія відвантаженого товару, як правило, оформ- люється супровідними документами постачальника: накладними, товарно-транспортними накладними, вантажними митними дек- лараціями і т. ін. Для отримання товару безпосередньо зі складу постачальника або від транспортної організації (перевізника то- вару) матеріально відповідальній особі видають «Довіреність» (т. ф. № М-2), яка є документом суворого обліку. Її підписують керівник і головний бухгалтер підприємства, завіряють печат- кою, реєструють у спеціальному «Журналі обліку виданих дові- реностей» (т. ф. № М-3) та контролюють використання. Неви- користана довіреність повинна бути повернена до бухгалтерії наступного дня після завершення терміну її дії, який складає, як правило, не більше 10 дн.

Якщо товари надходять на підприємство роздрібної торгівлі від закупівлі у населення за готівку, то їх оприбутковують на підставі закупівельного акта довільної форми, який складають із заповненням деяких обов'язкових реквізитів: прізвище, ім'я та по-батькові продавця, його місце проживання, ідентифікацій- ний код, паспортні дані тощо.

Товари, придбані у приватного підприємця, оприбуткову- ють на підставі накладної або рахунка-фактури, виписаних та- ким підприємцем.

Придбані товари оприбутковують у день їх надходження за фактичною кількістю і якістю, адже до суб'єктів підприємниць- кої діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліко- вані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реа- лізації, але не менше 10 НМДГ.

Якщо при прийманні товару виявлено невідповідність між фактично одержаним товаром (за кількістю, асортиментом або якістю) та даними супровідних документів постачальника, скла- дають «Акт про приймання матеріалів» (т. ф. № М-7), який є юридичною підставою для оформлення претензії винуватцю — постачальнику або транспортній організації. Акт складає комі- сія, призначена керівником торгового підприємства, за участю представника постачальника, а при його відсутності — за участю компетентного представника незацікавленої організації. Такий же акт складають у разі надходження товару без супровідних до- кументів.

Прийняті і оприбутковані товари передають до торгової зали (відділу, секції) для реалізації на підставі накладних внутрішньо- господарського призначення.

Кількість товарів, реалізованих покупцям, визначають на підставі звітів РРО. З цією метою РРО повинен бути запрогра- мований таким чином, щоб фіскальний касовий чек на товари (ф. № ФКЧ-1) містив такі обов'язкові реквізити: назва підприєм- ства торгівлі, його адреса, індивідуальний податковий номер платника ПДВ (або ідентифікаційний код — для неплатників ПДВ), кількість придбаного товару, його ціна і вартість, найме- нування товару, позначення ставки ПДВ, форма оплати, загаль- на вартість придбаних товарів, загальна сума ПДВ за всіма заз- наченими в чеку товарами, порядковий номер касового чека, дата та час проведення розрахункової операції, фіскальний но- мер РРО та ін.

Для контролю за схоронністю і рухом товарів матеріально відповідальні особи складають «Товарні звіти» (т. ф. № 36). Такі звіти можуть складатися щоденно або один раз за декілька днів залежно від обсягу торгових операцій та форми організації торгівлі. Терміни складання товарних звітів повинні бути визна- чені наказом керівника торгового підприємства.

У товарному звіті вказують залишки товарів і тари на поча- ток дня, які повинні відповідати показникам кінцевих залишків попереднього звіту. Потім перераховують усі документи на над- ходження товарів з позначенням їх дати, номера, джерела отри- мання товару, його вартості за реалізаційними цінами. Далі вка- зують документи, на підставі яких проводився відпуск товару (його реалізація, списання або передача, повернення на склад тощо). На підставі наведених даних визначають та вказують у звіті вартість залишку товарів і тари на кінець дня. В окремому розділі звіту показують рух тари за її видами у натуральних і вартісному вимірниках. До звіту додають усі первинні докумен- ти, на підставі яких надходив та відпускався товар і які відобра- жені у звіті.

Складають товарний звіт у двох примірниках. Перший при- мірник товарного звіту разом з доданими до нього первинними документами передають до бухгалтерії. Він слугує підставою для відображення в обліку операцій з руху товарів і тари у роздрібній торгівлі. Другий примірник товарного звіту з розпискою бухгал- тера про приймання документів зберігається у матеріально відпо- відальної особи.