5.3.2. Облік надходження товарів і формування їх первісної вартості

магниевый скраб beletage

Підприємства торгівлі можуть отримувати товари безпосе- редньо від підприємств-виробників, від торгових посередників, закуповувати їх у приватних підприємців, у населення і т. ін. Кожна така операція оформлюється відповідними документами: рахунком-фактурою, товарно-транспортною накладною, коно- саментом, закупівельним актом тощо. Приймання купленого товару здійснюють матеріально відповідальні особи підприєм- ства торгівлі за кількістю і якістю. Прийняті товари повинні бути оприбутковані в день їх приймання.

При відображенні в обліку придбання товарів необхідно визначити їх первісну вартість, до якої включають витрати, без- посередньо пов'язані з придбанням товарів (згідно з П(С)БО 9 «Запаси»):

суми, що сплачені постачальнику (купівельна вартість) без урахування непрямих податків, які компенсуються підприєм- ству державою;

суми непрямих податків, що входять до вартості товарів, тобто не компенсуються підприємству;

суми ввізного мита (при імпортуванні товарів);

транспортно-заготівельні витрати, тобто витрати на дос- тавку товару від постачальника до покупця: навантажувально - розвантажувальні роботи, оплата транспортних тарифів, страху- вання ризиків при транспортуванні товарів, втрати товарів у ме- жах норм природного убутку в процесі транспортування тощо;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням то- варів і доведенням їх до стану придатності для продажу (витрати на доробку та підвищення якості і купівельної привабливості товару — фасування, пакування тощо).

Придбані товари приймають матеріально відповідальні осо- би для тимчасового зберігання на складі або ж для термінового продажу безпосередньо у торговій залі або іншому пункті прода- жу. Товари, що зберігаються на складі, оцінюють за первісною вартістю, у місцях продажу — за реалізаційними (продажними) цінами. Відповідно, складський облік товарів ведуть за їх кількістю і вартістю, використовуючи для цього картки складського обліку т. ф. № М-12, а облік товарів у пунтах продажу — за їх сумарною вартістю (крім дорогоцінних товарів і товарів спеціального при- значення). При оприбуткуванні товарів у магазині їх дооціню- ють до ціни продажу, відображаючи окремо суму торгової на- цінки.

Усі інші витрати, пов'язані зі зберіганням та реалізацією товарів, організацією і управлінням діяльністю торговельного підприємства, відносять до витрат на збут, тобто операційних витрат періоду, які не включають до собівартості придбаних то- варів, а списують у звітному періоді на фінансові результати. Сума цих витрат повинна покриватися за рахунок торгової на- цінки.

У бухгалтерському обліку придбання товарів та відобра- ження їх первісної вартості оформлюють такими проведення- ми (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Відображення в обліку операцій придбання товарів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано товари, отримані від
постачальника:

а)         за купівельною вартістю без ПДВ

товари надійшли на склад

товари прийняті безпосередньо у магазин

б)         на суму податкового кредиту з ПДВ

281
282
641

631
631
631

20000
6000
5200

2

Перераховано з поточного рахунку
постачальнику за отримані товари

631

311

31200

3

Нараховано автотранспортному підприємству
(АТП) за послуги з перевезення товарів
(пропорційно купівельній вартості отриманого
товару):

на склад підприємства

у магазин

сума податкового кредиту з ПДВ

281
282
641

631
631
631

2692
808
700

4

Оплачено рахунок АТП за послуги з
перевезення товарів

631

311

4200

5

Відображена сума торгової націнки на товари,
що надійшли безпосередньо у магазин

282

285

3404

Якщо суму транспортно-заготівельних витрат неможливо
розподілити між конкретними групами (видами, найменування-
ми) товарів економічно доцільним методом, їх відображають в
обліку на окремому субрахунку (289) і щомісячно розподіляють
та списують пропорційно вартості реалізованих товарів та їх за-
лишку на складі і в магазині.