5.3.3. Облік розрахунків за претензіями

Відносини підприємств торгівлі з постачальниками регулю- ються шляхом укладання різних угод, договорів, контрактів і т. ін., виконання яких є обов'язковим для всіх сторін, що задіяні в цих угодах. Але нерідко бувають випадки, коли одна із сторін повністю або частково не виконує умов договору, внаслідок чого інша сторо- на може нести матеріальні втрати, збитки. У таких випадках сторо- на, що зазнала втрат, змушена звертатися до винуватця (партнера за угодою) з претензією про відшкодування втрат. Спірні питання між партнерами за угодою можуть розв'язуватися шляхом досудо- вого регулювання або ж шляхом розгляду позову в суді.

Для того, щоб мати право на відшкодування збитків поста- чальником товару або транспортною організацією—перевізником купленого товару, треба правильно організувати приймання то- вару і своєчасно оформити приймальні документи. Це буде га- рантувати, що навіть у випадку ускладнення відносин з поста- чальником при псуванні, нестачі вантажу і т. ін., підприємство зможе відстояти, захистити свої інтереси, добитися компенсації понесених витрат.

Товар, що надійшов безпосередньо від постачальника або від транспортної організації, приймається за кількістю і якістю. Це означає, що підприємство-одержувач товару повинно пере- вірити спочатку якість тари, в якій товар надійшов, проконтро- лювати умови його доставки (температурний режим, герме- тичність упаковки, схоронність, неушкодженість при перевезенні тощо). Якщо товар надійшов у неушкодженій тарі, то його прий- мання за якістю і комплектністю проводиться, як правило, на складі одержувача. При цьому приймання товару і оформлення документів повинно бути здійснено у десятиденний термін, якщо постачальник і покупець розташовані в одному місті, або у двад- цятиденний термін, якщо вони знаходяться у різних населених пунктах. При одержанні товару, що швидко псується, його прий- мання необхідно завершити протягом однієї доби після надход- ження на склад. У той же час право на складання акта про не- відповідність товару за якістю залишається за одержувачем про- тягом чотирьох місяців після його приймання (у випадках ви- никнення такої ситуації у процесі підготовки товару до продажу або безпосередньо при його реалізації).

Якщо при прийманні товару виявлено, що він не відповідає вимогам якості, або тара, в якій надійшов товар, пошкоджена, одержувач зобов'язаний призупинити приймання товару, склас- ти акт на оглянутий і прийнятий товар, вказавши в ньому, які саме дефекти виявлено, і запросити для закінчення приймання товару представника постачальника. При цьому необхідно за- безпечити зберігання вантажу, що надійшов, у нормальних для нього умовах і не допустити його змішування з аналогічним (од- норідним) товаром, якщо такий є на складі.

Якщо на запрошення одержувача представник постачаль- ника не з'явився, перевірка якості товару проводиться експер- том бюро товарних експертиз або представником відповідної інспекції з якості. Акт про фактичну якість товару складають у день закінчення його приймання і підписують посадові особи, що брали участь у перевірці якості та комплектності товару. Особа, яка не згодна зі змістом акта, зобов'язана його підписати із зас- тереженнями про незгоду і викласти свою думку, пояснити при- чину відмови від беззастережного підписання акта.

Якщо при прийманні товару у присутності представника постачальника виявлена нестача товару порівняно з даними транс- портних або супровідних документів постачальника (рахунка- фактури, специфікації тощо), результати приймання товару за кількістю (масою, обсягом) оформляють «Актом про приймання матеріалів» т. ф. № М-7 (так званим «комерційним» актом). Акт складають у двох примірниках в той же день, коли виявлено нестачу товару. Для оформлення претензії постачальнику до акта додають:

копії супровідних документів або зіставної (порівняльної) відомості;

квитанції залізничної станції (порту) призначення про перевірку маси вантажу, якщо така перевірка проводилася;

пл