5.3.4. Облік реалізації товарів і торгових націнок

магниевый скраб beletage

Характерною особливістю підприємств роздрібної торгівлі є те, що вони, як правило, ведуть облік товарів за цінами прода- жу, за якими товари будуть продані безпосереднім споживачам, що зручно для організації обліку матеріальної відповідальності торгових працівників (продавців). Це зумовлює необхідність при оприбуткуванні товару від постачальника та передачі його під звіт продавцю (у торговий зал) визначати і відображати в обліку відповідну суму націнки на товар.

Торгова націнка — це різниця між продажною і купівельною (первісною) вартістю товару, тобто між вартістю товару за ціною продажу і його фактичною собівартістю. Сума торгової націнки повинна забезпечити покриття витрат торгового підприємства на реалізацію товару, сплату податкового зобов'язання з ПДВ та одержання певної суми прибутку (рис. 5.1).

При невеликому асортименті товарів підприємства роздріб- ної торгівлі визначають націнку індивідуально на кожен вид то- вару в конкретній сумі. Наприклад, якщо підприємство, яке прид- бало товару на 300 грн (вартість з ПДВ), власну торгову націнку встановило на суму 100 грн, то загальна сума націнки станови- тиме: Націнка = Сума ПДВ з купівельної вартості товару (50 грн) + Націнка на купівельну вартість (100 грн) + Сума ПДВ на торгову націнку (100 • 0,2 = 20 грн) = 170 грн, а продажна вартість товару дорівнюватиме 250 + 170 = 420 грн.

Сума ПДВ, нарахована на торгову націнку

Сума ПДВ з купівельної вартості товару

Ш

При великому товарному асортименті суму торгової націнки визначають за встановленим відсотком до купівельної вартості

Торгова націнка

Власне націнк
купівельну ва

а на

ртість товару

Витрати

торгового

підприємства

Прибуток
торгового
підприємства

Рис. 5.1. Структура торгової націнки підприємства роздрібної торгівлі

товару. Наприклад, підприємство роздрібної торгівлі придбало товару на 6000 грн. (вартість з ПДВ), рівень торгової націнки, встановлений у відсотках до купівельної вартості (50%), стано- витиме 6000 • 0,5 = 3000 грн, а продажна вартість товару 6000 + 3000 = 9000 грн. У даному разі торгова націнка (3000 грн) буде компенсувати суму ПДВ з купівельної вартості товару (1000 грн), суму ПДВ з торгової націнки — 500 грн та суму для покриття витрат підприємства і отримання прибутку — 1500 грн.

Розмір торгової націнки може застосовуватися у відсотках до купівельної вартості товару без суми ПДВ. У такому випадку суму націнки визначають аналогічно першому варіанту: 1000 + 5000 • 0,5 + 500 = 4000 грн.

Звідси продажна вартість товару становитиме: 5000 + 4000 = 9000 грн.

Для обліку торгової націнки призначено субрахунок 285 «Торгова націнка», який за своєю будовою і призначенням є ре- гулюючим, контрарним, контрактивним до основного рахунка 282 «Товари в торгівлі». Використання цих субрахунків дає мож- ливість одночасно мати інформацію про дві оцінки товарів: за цінами продажу (на субрах. 282) та за фактичною собівартістю (різниця показників субрах. 282 та 285).

Субрахунок 285 за відношенням до балансу є пасивним: нарахована сума торгової націнки відображається за кредитом субрахунка, а її списання — за дебетом. Сальдо на цьому субра- хунку може бути лише за кредитом. Воно характеризує суму тор- гової націнки на нереалізовані товари (дебетове сальдо субра- хунка 282).

Суму торгової націнки на реалізовані товари визначають як добуток продажної вартості реалізованих товарів на середній відсо- ток торгової націнки. Останній розраховують діленням суми за- лишку торгових націнок на початок звітного місяця (ТНп — сальдо початкове за кредитом субрах. 285) і торгових націнок на одер- жані у звітному місяці товари (ТНзв — оборот за кредитом суб- рах. 285) на суму продажної вартості залишку товарів на початок місяця (Тп — сальдо початкове субрах. 282) та продажної вар- тості одержаних у звітному місяці товарів (Тзв — оборот за дебе- том субрах. 282):

Втн = ТНп + ТНзв •100%.     (5.1)

Тп + Тзв

Сума торгової націнки, що припадає на реалізовані товари, становить:

ТНреал. = Треал. • Втн,         (5.2)

де ТНреал. — сума націнки на реалізований товар, грн;

Треал. — продажна вартість реалізованого товару, грн;

Втн — середній відсоток торгової націнки, %.

Собівартість реалізованих товарів визначають як різницю між продажною вартістю реалізованого товару та сумою націнки, що на нього припадає:

Среал. = Треал. — ТНреал., (5.3)

де Среал. — собівартість реалізованого товару, грн.

В обліку операції з реалізації товарів і торговою націнкою відображаються такими проводками (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Відображення в обліку торгової націнки

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Одержано товар від постачальника:
купівельна вартість без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

282
641

631
631

5000
1000

2

Відображено суму торгової націнки на
придбані товари

282

285

4000

3

Реалізовано товар за готівку

301

702

7800

4

Відображено суму податкового зобов'язання з
ПДВ у сумі доходу від реалізації

702

641

1300

5

Списано торгову націнку на реалізований товар

285

282

2660

6

Списано фактичну собівартість реалізованого
товару

902

282

5140

У нашому прикладі сальдо початкове на субрахунку 282 ста-
новило 16800 грн, а на субрахунку 285 — 4800 грн. Враховуючи ці
дані, середній відсоток націнки становить:

Втн = (4800 + 4000) : (16800 + 9000) • 100 = 34,11%, сума торгової націнки на реалізований товар

ТНреал. = 7800 • 34,11 : 100 = 2660 грн, а собівартість реалізованого товару

Среал. = 7800 — 2660 = 5140 грн.

Сальдо кінцеве на субрахунку 282 буде дорівнювати 18000 грн, а на субрахунку 285 — 6140 грн. Таким чином, середній відсоток торгової націнки на залишок нереалізованого товару становить:

Втн = 6140 : 18000 • 100 = 34,11%, що відповідає середньому відсотку націнки на реалізований то- вар. Це свідчить про правильність виконаних розрахунків.

Якщо підприємство роздрібної торгівлі одержує товар від постачальника за фіксованою (регульованою державними орга- нами) реалізаційною ціною, то на такий товар постачальник надає торговому підприємству знижку з реалізаційної ціни. У такому випадку на субрахунку 285 буде відображено суму одержаних торгових знижок. Наприклад, підприємство торгівлі отримало від постачальника товарів на суму 8400 грн за реалізаційною ціною з ПДВ, торгова знижка склала 10%, тобто 840 грн, а сума до сплати — 7560 грн. В обліку ця операція буде відображена таки- ми проводками:

Д-т субрах. 282 — 6300 грн,

Д-т субрах. 641 — 1260 грн,

К-т субрах. 631 — 7560 грн;

Д-т субрах. 282 — 2100 грн,

К-т субрах. 285 — 2100 грн.

Сума другої проводки визначена додаванням торгової знижки (840 грн) і суми ПДВ у вартості одержаного товару (1260 грн).

Списання торгової знижки, що припадає на реалізований товар, здійснюють аналогічно списанню торгової націнки.