1.4. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів

магниевый скраб beletage

Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів часто мають досить значну питому вагу в собівартості БМР. Механізовані роботи можуть виконуватися машинами і механізмами, що належать тій будівельній організації, яка вико- нує весь комплекс БМР (генпідрядник) чи його частину (суб- підрядник), або ж самостійній спеціалізованій організації — уп- равлінню (тресту, базі тощо) механізації БМР, яка працює як окрема юридична особа. В останньому випадку будівельні ма- шини і механізми можуть використовуватися на умовах дого- ворів оренди або субпідряду.

Відповідно до того, як організовано використання будівель- них машин і механізмів (БММ), виконані ними роботи та витра- ти на їх експлуатацію оформляють типовими первинними до- кументами, форми яких затверджені наказом ЦСУ СРСР від 31.12.76 р. № 1044. Серед них такі:

1) «Рапорт про роботу баштового крану» (т. м. ф. № ЕСМ-1) використовують у трестах (управліннях) механізації БМР для обліку роботи мостових, шлюзових, самохідних, портально- стрілових, стаціонарних і козлових баштових кранів при пого- динній оплаті і є підставою для одержання вихідних даних для нарахування оплати праці машиністам. Рапорт виписується на декаду в одному примірнику уповноваженою особою (техніком- нормувальником, виконробом) дільниці управління механізації БМР і заповнюється щоденно машиністом баштового крана. Рапорт призначено для відображення даних про роботу чоти- рьох машиністів при тризмінній роботі крана. Відомості про об- сяги виконаних робіт вносить технік-нормувальник на підставі замірів виконаних робіт та єдиних норм і розцінок з кожного конструктивного елемента або виду робіт. Результати роботи, про- стої крана, претензії до роботи машиністів підтверджує замов- ник своїм підписом і штампом. У кінці декади рапорт підпису- ють машиністи, технік-нормувальник, виконроб, начальник дільниці і передають в бухгалтерію тресту (управління) механі- зації БМР;

«Дорожній лист будівельної машини» (т. м. ф. № ЕСМ-2) застосовують як у трестах (управліннях) механізації БМР, так і в будівельних організаціях для обліку роботи будівельних машин на автомобільному ходу при погодинній оплаті та нарахування опла- ти праці обслуговуючому персоналу. Дорожній лист виписують в одному примірнику на зміну, день або декаду. Виїзд та повернен- ня будівельної машини оформляють диспетчер, механік, машиніст. Результати роботи і простої будівельної машини щоденно підтвер- джуються підписом і штампом замовника. Оформлений (закри- тий) дорожній лист підписують машиніст, виконроб, начальник дільниці управління механізації, технік-нормувальник і переда- ють в бухгалтерію тресту (управління) механізації або будівель- ної організації (за приналежністю будівельної машини);

«Рапорт про роботу будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-3) застосовують у трестах (управліннях) механ- ізації БМР для обліку роботи будівельної машини (крім машин на автомобільному ходу) при погодинній оплаті. Порядок оформ- лення і використання цього документа аналогічний ф. № ЕСМ-2;

«Рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механіз- му)» (т. м. ф. № ЕСМ-4) використовують у трестах (управліннях) механізації БМР та в будівельних організаціях, які мають буді- вельні машини на балансі, для оформлення і обліку виконання завдання на відрядні роботи, що вимірюються у натуральних вимірниках, та для одержання даних, необхідних для нарахуван- ня оплати праці обслуговуючому персоналу. Рапорт-наряд скла- дають в одному примірнику і видають машиністу на весь термін виконання роботи. На звороті рапорту-наряду вказують вид ро- боти та умови її виконання, ведуть облік виконаного завдання. Заповнений документ підписують машиніст, технік-нормуваль- ник, виконроб управління механізації або будівельної дільниці і передають у бухгалтерію для використання за призначенням;

«Картка обліку роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-5) застосовується для обліку відпрацьованого часу будівельною машиною (механізмом) та для обліку викона- ного обсягу робіт. Складають її в одному примірнику в планово- виробничому відділі треста (управління) механізації на підставі даних первинних документів т. ф. № ЕСМ-1, 2, 3, 4. Призначена вона для контролю за ефективним використанням будівельних машин і механізмів та для складання відповідної оперативної і статистичної звітності;

«Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-6) призначений для щоденного обліку і конт- ролю роботи великих і малих будівельних машин і механізмів. Журнал веде виконроб будівельної організації. До нього зано- сять відомості про роботу машин і механізмів як власних, так і залучених зі сторони (з управління механізації БМР тощо);

«Довідка про виконані роботи (послуги)» (т. м. ф. № ЕСМ-7) призначена для підтвердження обсягів виконаних робіт (послуг) будівельними машинами і механізмами та для проведення роз- рахунків управління механізації БМР із замовниками. Склада- ють цей документ в одному примірнику представники замовни- ка і управління механізації на підставі даних первинних доку- ментів т. ф. № ЕСМ-1, 2, 3. Довідку завіряють печаткою замов- ника та використовують як додаток до рахунка на оплату за ви- конані механізовані роботи управлінням механізації.

Крім перелічених типових міжвідомчих форм первинних документів, затверджених ЦСУ СРСР, у будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установлення, пуску та демонтажу будівельної машини і передачі управлінню механі- зації (машино-прокатній базі і т. ін.) після її використання зас- тосовують «Акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини» (т. ф. № ОЗ-5), форма якого затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 (разом з іншими форма- ми первинних документів з обліку основних засобів). Акт за ф. № ОЗ-5 складають у двох примірниках представник машино- прокатної станції (бази) і будівельної дільниці, на якій ця маши- на має використовуватися. Після виконання роботи на зворот- ному боці акта вказують дату припинення роботи і демонтажу машини, виявлені поломки, винуватців і т. ін.

Зарахування будівельних машин і механізмів до складу ос- новних засобів, їх внутрішнє переміщення, списання, реаліза- цію та інше вибуття оформляють типовими первинними доку- ментами з обліку основних засобів (т. ф. № ОЗ-1, 2, 3, 4) у за- гальноприйнятому порядку.

Витрати на утримання і експлуатацію власних та орендова- них машин і механізмів у будівельних організаціях обліковують на рахунку 23 «Виробництво» (окремий субрахунок «Експлуата- ція будівельних машин і механізмів») за їх видами або групами і відносять на витрати окремих об'єктів калькулювання (окремі об'єкти обліку витрат, замовлення тощо) прямим методом на підставі первинних документів про їх використання і лише в окремих випадках вони можуть розподілятися умовно (пропор- ційно відпрацьованим машино-годинам тощо).

Облік витрат на утримання і експлуатацію будівельних ма- шин і механізмів ведуть за статтями, склад яких будівельна орга- нізація визначає самостійно. Це можуть бути: витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням і обслуговуванням ма- шин; відрахування на соціальні заходи; відрахування в резерв на оплату відпусток цієї категорії працівників; витрати на паливо, електроенергію, інші допоміжні експлуатаційні матеріали; утри- мання рейкової та безрейкової колій; амортизаційні відрахуван- ня; витрати на ремонт машин тощо.

Вартість механізованих робіт, виконаних машинами управ- ління (тресту) механізації БМР, може оплачуватися замовником як субпідрядні роботи і відноситися на витрати з конкретного об'єкта (замовлення, контракту) прямим методом (як і решта прямих витрат).