5.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» до складу первісної вартості то- варів, придбаних за гроші, включають суму транспортно-заготі- вельних витрат, безпосередньо пов' язаних з придбанням таких товарів.

До транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) відносять вит- рати, пов'язані з придбанням товарів: оплата за навантажуваль- но-розвантажувальні роботи, транспортування товарів усіма ви- дами транспорту, страхування ризиків транспортування і т. ін. Необхідно враховувати, що до складу транспортних витрат відно- сять не лише вартість транспортних послуг сторонніх органі- зацій, а й витрати торгового підприємства на доставку придба- них товарів власним або орендованим транспортом (вартість пального та інших матеріалів, оплата відрядження водіям, орен- дна плата за автомобіль, оплата праці експедитора і водія тощо).

Облік ТЗВ можна вести одним з двох методів:

методом прямого розподілу з включенням суми ТЗВ без- посередньо до фактичної собівартості придбаних товарів;

методом обліку ТЗВ загальною сумою на окремому субра- хунку з наступним розподілом їх між залишком товарів на кінець місяця та реалізованими за звітний місяць товарами.

Метод прямого розподілу ТЗВ полягає в тому, що суму цих витрат розподіляють між конкретними одиницями придбаних товарів. Базою розподілу ТЗВ у цьому випадку може бути кількість одиниць, маса або вартість придбаного товару. Цей метод роз- поділу ТЗВ є досить точним, але його застосування можливе лише за умови, що витрати на заготівлю можна ідентифікувати з кон- кретними одиницями (видами) товару та їх сума стає відома підприємству одночасно з купівельною вартістю товару. Тому цей метод більш поширений при торгівлі великогабаритними, дорогоцінними, ексклюзивними екземплярами товарів. В обліку ці операції відображають такими записами (табл. 5.7).

При передачі такого товару в роздрібну торгівлю (у магазин і т. ін.) його оцінюють за фактичною собівартістю.

У тих випадках, коли технічно неможливо або недоцільно відносити ТЗВ прямо до собівартості конкретних товарів, їх на- копичують протягом місяця на окремому субрахунку у складі

Таблиця 5. 7

Відображення в обліку транспортно-заготівельних витрат, віднесених безпосередньо на собівартість придбаних товарів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано одержаний від постачальника
товар:

купівельна вартість без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ

281
641

631
631

4000
800

2

Сплачено транспортній організації за
перевезення купленого товару

685

311

300

3

Відображено в обліку витрати з перевезення
товару:

вартість послуги без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ

281
641

685
685

250
50

4

Списано витрати н