5.3.6. Облік операцій з тарою

Тара — це предмети, що призначені для упаковки, зберіган- ня, транспортування, передпродажної підготовки і продажу про- дукції або товару. Рух тари, тобто надходження від постачаль- ників чи покупців (нової, з товаром або поворотної), з власного виробництва, відпуск тари на сторону або для пакування товару і тому подібні операції з тарою повинні бути оформлені відповід- ними первинними документами аналогічно оформленню руху товарів або продукції.

Основними завданнями обліку тари є:

правильне і своєчасне документальне оформлення руху тари;

забезпечення контролю за збереженням тари на всіх ета- пах її руху та зберігання;

дотримання норм витрат тари і пакувальних матеріалів та порядку їх обліку з урахуванням особливостей упаковки та виду тари;

своєчасне складання звітності про наявність та стан тари і подання її керівництву для прийняття відповідних управлінсь- ких рішень;

контроль за витратами на ремонт тари, визначення ефек- тивності її використання та фінансових результатів від операцій з тарою.

У практичній діяльності використовують класифікації тари за різними ознаками:

а)         за призначенням — виробнича, транспортна, споживча, спеціальна (консервуюча);

б)         за матеріалами виготовлення — скляна, дерев'яна, мета- лева, полімерна, паперова, картонна, тканинна, комбінована;

в)         за технологією виготовлення — видувна, литна, пресова- на, термоформована, зварна полімерна тощо;

г) за кратністю використання — одноразова, багаторазова (інвентарна, поворотна заставна і незаставна, неповоротна).

Для організації бухгалтерського обліку тари важливе зна- чення має саме її класифікація за кратністю використання.

Одноразова тара використовується лише один раз кінцевим споживачем, не підлягає поверненню і не приймається від по- купців (коробки для пакування цукерок, електротоварів, бля- шані банки для пива, консервів тощо). При придбанні та прода- жу товару в разовій тарі до його договірної вартості вже включе- но вартість тари й окремо її не виділяють і не обліковують.

Поворотна тара підлягає поверненню продавцю товару. До неї, як правило, відносять дерев'яну (ящики, бочки, діжки та ін.), картонну (ящики з гофрованого і плоского склеєного кар- тону та ін.), скляну (пляшки, банки, бутилі та ін.), металеву і пластмасову (бочки, фляги, ящики, бідони, кошики тощо), із тканих і нетканих матеріалів (мішки тканинні, пакувальні тка- нини, неткані пакувальні полотна та ін.) і спеціально виготовле- ну для затарювання певного виду товару. Головним критерієм при визначенні поворотності тари є положення відповідного договору купівлі-продажу.

Поворотна тара буває заставною і незаставною.

Поворотну тару називають заставною, якщо покупець для гарантії її повернення надає (сплачує) продавцю кошти в сумі вартості тари. Ці кошти повертають покупцю товару при повер- ненні тари. Відсутність подібної грошової застави означає, що тара є незаставною. Конкретні строки повернення тари передба- чаються угодами сторін (поставки, купівлі-продажу).

Право власності на поворотну тару, як правило, переходить до одержувача, якщо інше не передбачено договором. Це поло- ження має важливе значення для організації аналітичного обліку тари: якщо право власності на поворотну тару залишається за продавцем (постачальником) товару, то покупець зобов'язаний повернути йому саме ту тару, в якій він одержав товар, не підміня- ючи її і не змішуючи з іншою тарою навіть одного і того виду і якості. Це зумовлює необхідність ідентифікації тари та її інди- відуального обліку і зберігання у покупця. Якщо ж право влас- ності на поворотну тару переходить до одержувача товару, то він зобов'язаний повернути постачальнику аналогічну кількість тари того самого виду і якості, але не обов'язково саме ту, в якій було одержано конкретну партію товару, тобто він має право замінити одержану тару аналогічною. Це спрощує її зберігання і облік.

Поворотна тара підлягає поверненню постачальнику в 30- денний термін, якщо інше не передбачено спеціальними прави- лами і угодами. Тара повинна бути повернена у стані, придатно- му для повторного використання, комплектною, очищеною від залишків товару. При пошкодженні поворотної тари винуватець здійснює її ремонт за власний рахунок.

Синтетичний облік тари підприємства торгівлі ведуть на різних рахунках:

10 «Основні засоби»:

субрахунок 109 «Інші основні засоби» — інвентарна тара з терміном використання понад один рік і первісною вартістю понад встановлену на підприємстві межу (зазвичай понад 1000 грн);

11 «Інші необоротні матеріальні активи»:

субрахунок 115 «Інвентарна тара» — інвентарна тара зі строком використання більше одного року (крім багатооборот- ної тари-обладнання, що підлягає поверненню постачальникам) і первісною вартістю до 1000 грн за одиницю;

20 «Виробничі запаси»:

субрахунок 204 «Тара і тарні матеріали» — тара з-під мате- ріалів та інших предметів матеріально-технічного оснащення;

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — інвен- тарна тара з терміном використання до одного року;

28 «Товари»:

субрахунок 281 «Товари на складі» — склотара під товара-