5.3.6. Облік операцій з тарою

магниевый скраб beletage

Тара — це предмети, що призначені для упаковки, зберіган- ня, транспортування, передпродажної підготовки і продажу про- дукції або товару. Рух тари, тобто надходження від постачаль- ників чи покупців (нової, з товаром або поворотної), з власного виробництва, відпуск тари на сторону або для пакування товару і тому подібні операції з тарою повинні бути оформлені відповід- ними первинними документами аналогічно оформленню руху товарів або продукції.

Основними завданнями обліку тари є:

правильне і своєчасне документальне оформлення руху тари;

забезпечення контролю за збереженням тари на всіх ета- пах її руху та зберігання;

дотримання норм витрат тари і пакувальних матеріалів та порядку їх обліку з урахуванням особливостей упаковки та виду тари;

своєчасне складання звітності про наявність та стан тари і подання її керівництву для прийняття відповідних управлінсь- ких рішень;

контроль за витратами на ремонт тари, визначення ефек- тивності її використання та фінансових результатів від операцій з тарою.

У практичній діяльності використовують класифікації тари за різними ознаками:

а)         за призначенням — виробнича, транспортна, споживча, спеціальна (консервуюча);

б)         за матеріалами виготовлення — скляна, дерев'яна, мета- лева, полімерна, паперова, картонна, тканинна, комбінована;

в)         за технологією виготовлення — видувна, литна, пресова- на, термоформована, зварна полімерна тощо;

г) за кратністю використання — одноразова, багаторазова (інвентарна, поворотна заставна і незаставна, неповоротна).

Для організації бухгалтерського обліку тари важливе зна- чення має саме її класифікація за кратністю використання.

Одноразова тара використовується лише один раз кінцевим споживачем, не підлягає поверненню і не приймається від по- купців (коробки для пакування цукерок, електротоварів, бля- шані банки для пива, консервів тощо). При придбанні та прода- жу товару в разовій тарі до його договірної вартості вже включе- но вартість тари й окремо її не виділяють і не обліковують.

Поворотна тара підлягає поверненню продавцю товару. До неї, як правило, відносять дерев'яну (ящики, бочки, діжки та ін.), картонну (ящики з гофрованого і плоского склеєного кар- тону та ін.), скляну (пляшки, банки, бутилі та ін.), металеву і пластмасову (бочки, фляги, ящики, бідони, кошики тощо), із тканих і нетканих матеріалів (мішки тканинні, пакувальні тка- нини, неткані пакувальні полотна та ін.) і спеціально виготовле- ну для затарювання певного виду товару. Головним критерієм при визначенні поворотності тари є положення відповідного договору купівлі-продажу.

Поворотна тара буває заставною і незаставною.

Поворотну тару називають заставною, якщо покупець для гарантії її повернення надає (сплачує) продавцю кошти в сумі вартості тари. Ці кошти повертають покупцю товару при повер- ненні тари. Відсутність подібної грошової застави означає, що тара є незаставною. Конкретні строки повернення тари передба- чаються угодами сторін (поставки, купівлі-продажу).

Право власності на поворотну тару, як правило, переходить до одержувача, якщо інше не передбачено договором. Це поло- ження має важливе значення для організації аналітичного обліку тари: якщо право власності на поворотну тару залишається за продавцем (постачальником) товару, то покупець зобов'язаний повернути йому саме ту тару, в якій він одержав товар, не підміня- ючи її і не змішуючи з іншою тарою навіть одного і того виду і якості. Це зумовлює необхідність ідентифікації тари та її інди- відуального обліку і зберігання у покупця. Якщо ж право влас- ності на поворотну тару переходить до одержувача товару, то він зобов'язаний повернути постачальнику аналогічну кількість тари того самого виду і якості, але не обов'язково саме ту, в якій було одержано конкретну партію товару, тобто він має право замінити одержану тару аналогічною. Це спрощує її зберігання і облік.

Поворотна тара підлягає поверненню постачальнику в 30- денний термін, якщо інше не передбачено спеціальними прави- лами і угодами. Тара повинна бути повернена у стані, придатно- му для повторного використання, комплектною, очищеною від залишків товару. При пошкодженні поворотної тари винуватець здійснює її ремонт за власний рахунок.

Синтетичний облік тари підприємства торгівлі ведуть на різних рахунках:

10 «Основні засоби»:

субрахунок 109 «Інші основні засоби» — інвентарна тара з терміном використання понад один рік і первісною вартістю понад встановлену на підприємстві межу (зазвичай понад 1000 грн);

11 «Інші необоротні матеріальні активи»:

субрахунок 115 «Інвентарна тара» — інвентарна тара зі строком використання більше одного року (крім багатооборот- ної тари-обладнання, що підлягає поверненню постачальникам) і первісною вартістю до 1000 грн за одиницю;

20 «Виробничі запаси»:

субрахунок 204 «Тара і тарні матеріали» — тара з-під мате- ріалів та інших предметів матеріально-технічного оснащення;

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — інвен- тарна тара з терміном використання до одного року;

28 «Товари»:

субрахунок 281 «Товари на складі» — склотара під товара- ми на складі;

субрахунок 282 «Товари в торгівлі» — склотара під товара- ми і порожня у пунктах продажу товарів;

субрахунок 284 «Тара під товарами» — порожній посуд на тарних складах, інша тара під товарами і порожня.

Аналітичний облік тари ведуть у кількісних і грошовому вимірниках за окремими матеріально відповідальними особами, місцями її зберігання (використання), видами і призначенням.

Облік тари ведуть за такою оцінкою:

а)         інвентарна тара, що обліковується у складі необоротних ак- тивів, — за первісною вартістю згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»;

б)         тара з тканини — за вартістю, зазначеною у документах постачальника;

в)         дерев'яна і картонна тара — за цінами придбання згідно з П(С)БО 9 «Запаси»;

г)         тара власного виготовлення — за фактичною собівартістю виготовлення згідно з П(С)БО 16 «Витрати»;

д)         склотара — за заставною вартістю.

Торговельні підприємства можуть вести облік тари (крім інвентарної) за середніми обліковими цінами, встановленими керівництвом підприємства для окремих видів (груп) тари. У такому випадку різницю між вартістю придбаної тари та її середньою обліковою оцінкою відносять на субрахунок 285 «Тор- гова націнка».

Більшість підприємств роздрібної торгівлі здійснюють опе- рації з продажу товарів у одноразовій або поворотній заставній тарі. Відвантаження товару постачальниками часто здійснюєть- ся на умовах попередньої оплати (передоплати). До вартості партії придбаного товару додають заставну вартість тари, а вартість по- верненої постачальнику тари вираховують з вартості наступ- ної партії поставленого товару. Після повернення тари поста- чальник перераховує покупцеві суму застави. Якщо право влас- ності на заставну тару залишається за постачальником, то поку- пець обліковує таку тару на забалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» (субрахунок 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні»). При недотриманні тер- міну повернення тари постачальнику, визначеної нормативни- ми актами і контрактом, покупець сплачує штраф за порушення умов договору, а вартість такої тари підлягає оподаткуванню ПДВ (табл. 5.10).

Одним з видів заставної тари є скляна тара. До скляної тари з-під харчових продуктів та консервів вітчизняного і зарубіжного

Таблиця 5.10

Відображення в обліку операцій із заставною тарою

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Перераховано попередню оплату

 

 

 

 

постачальнику за товар

371

311

25000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у сумі

 

 

 

 

попередньої оплати

641

644

5000

3

Перерахована сума застави за тару - ящики

 

 

 

 

(1000 шт. • 5 грн за шт. = 5000 грн)

377

311

5000

 

Відображено суму застави на забалансовому
рахунку

05

-

5000

4

Оприбутковано одержаний від постачальника

 

 

 

 

товар:

купівельна вартість без ПДВ

281

631

20000

 

сума податкового кредиту з ПДВ

644

631

5000

 

Заставна тара, прийнята на відповідальне

 

 

 

 

зберігання

023

-

5000

Продовження табл. 5.10

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

5

Зарахована сума передоплати у покриття
заборгованості постачальнику

631

371

25000

6

Поверено постачальнику заставну тару:
вчасно (в термін, передбачений договором)
з порушенням терміну

-

023
023

3000
2000

7

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ на
вартість поверненої із запізненням тари

949

641

400

8

Перераховано постачальнику штраф за
порушення терміну повернення тари

948

311

200

9

Одержано від постачальника суму застави
Відображено на забалансовому рахунку суму
поверненої застави

311

377
05

5000
5000

виробництва, яка може бути поворотною та мати заставну ціну,
відносять:

тару з-під вина, горілки, лікерогорілчаних виробів, міне- ральної води, пива та безалкогольних напоїв. Термін повернен- ня такої тари визначено додатком 2 до «Правил використання, обігу і повернення засобів пакування багаторазового викорис- тання в Україні», затверджених наказом Міністерства державних ресурсів України від 16.06.92 р. № 15 (зі змінами та доповнення- ми);

тару з-під молока, вершків та кисломолочних продуктів (термін повернення — 2 дн.);

тару з-під олії (термін повернення: 50 дн. — при поставках в межах одного міста, 60 дн. — при поставках з інших населених пунктів);

тару з-під соків, сиропів, екстрактів, консервів, рибної та м'ясорослинної продукції, оцту, хріну, меду, продуктів дитячого харчування і т. ін. (термін повернення визначається договором постачання).

Вартість битої скляної тари в межах встановлених норм за- раховується у погашення боргу при поверненні.

Особливості обліку скляної тари виникають при продажу роздрібними торговими підприємствами товару, розлитого, роз- фасованого, упакованого і т. ін. в скляну тару, покупцям за го- тівку з одночасною видачею останнім (як кінцевим споживачам) товарного або касового чека (при розрахунках з використанням РРО). У даному випадку датою виникнення податкового зобов'я- зання з ПДВ у продавця є дата оприбуткування грошей у касу. При цьому базою для визначення суми ПДВ є загальна вартість проданого товару (з урахуванням вартості склотари). Таким чи- ном, скляна тара переходить до складу звичайного товару з ви- никненням у продавця валового доходу на загальну вартість про- даного товару разом з вартістю тари під товаром. Якщо зворот- ний рух тари від кінцевого споживача здійснюється через роздрібні торгові підприємства, то склотара у населення закупо- вується без ПДВ, а тому права на податковий кредит з ПДВ у покупців тари не виникає.

Розглянемо порядок відображення в обліку операцій зі скля- ною тарою у підприємствах роздрібної торгівлі (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

Відображення в обліку підприємств роздрібної торгівлі операцій зі скляною тарою

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Перераховано передоплату постачальнику за
товар

371

311

4800

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
у сумі передоплати

641

644

800

3

Перераховано постачальнику заставу за тару
Врахована сума застави на забалансовому
рахунку

377
05

311

400
400

4

Оприбутковано товар від постачальника:
купівельна вартість без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

282
644

631
631

4000
800

 

вартість заставної склотари
Відображено вартість заставної тари за
балансом

284
023

685

400
400

5

Зараховано передоплату в покриття
заборгованості постачальнику

631

371

4800

6

Вартість тари включено до вартості товару

282

284

400

7

Визначена торгова націнка в сумі:

ПДВ на товар

ПДВ на тару

торгова націнка на товар

 

 

800

80

400

 

ПДВ на торгову націнку
Загальна сума торгової націнки

282

285

80
1360

8

Реалізовано товар за готівку (у повному обсязі)

301

702

5760

9

Відображено суму податкового зобов'язання з
ПДВ у сумі виторгу

702

641

960

Продовження табл. 5.11

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

10

Списано суму торгової націнки на реалізований
товар

285

282

1360

11

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

4400

12

Закуплена склотара у населення

284

301

300

13

Повернено постачальнику заставну тару
Відображено повернення заставної тари за
балансом

685

284
023

400
400

14

Відображено відхилення заставної вартості
склотари від вартості її закупівлі у населення

284

719

100

15

Одержано повернення суми застави від
постачальника

Відображено суму поверненої постачальником застави у забалансовому обліку

311

377
05

400
400

Підставою вибуття тари з підприємства, крім її реалізації
разом з товаром, можуть бути: бій, псування, недостача, виявле-
на при інвентаризації, тощо. Результатами операцій з тарою мо-
жуть бути витрати, втрати і доходи.

До складу витрат з тари відносять:

амортизацію власної інвентарної тари і тари-обладнання;

амортизацію багаторазової заставної тари, що відшкодо- вується постачальнику відповідно до умов постачання;

витрати на ремонт тари;

витрати на очищення і санітарну обробку (дезинфекцію) тари;

вартість тари, списаної за непридатністю для подальшого використання і т. ін.

Витрати і втрати за операціями з тарою відображають на рахунку 93 «Витрати на збут», крім втрат з вини матеріально відповідальних осіб та недостач і псування тари понад встанов- лені норми. Вартість останніх утримується з винуватців.