5.3.7. Облік реалізації товарів зі знижками

З метою стимулювання попиту на товари підприємства роз- дрібної торгівлі досить часто приймають рішення про застосу- вання системи знижок. Це можуть бути знижки при розпродажу товарів сезонного використання, знижки при придбанні товарів на велику суму одночасно («оптовим» покупцям) або ж за пев- ний період («постійним» покупцям), знижки у передсвяткові та святкові дні, знижки певним категоріям покупців (інвалідам, пенсіонерам, ветеранам тощо).

За часом надання усі знижки можна поділити на дві групи:

знижки, що надаються в момент продажу товару;

знижки, що надаються після продажу товару.

Рішення про надання знижок певного виду або певній кате- горії покупців повинно бути оформлене відповідним наказом або розпорядженням керівника торгового підприємства. У цьому наказі (розпорядженні) необхідно чітко і конкретно зазначити умови надання знижок, їх розміри, період застосування (з якого по яке число), найменування товарів або товарних груп, стосов- но яких будуть застосовуватися знижки. При оформленні реалі- зації товару сума торгової знижки обов'язково повинна бути вка- зана у розрахунковому документі (касовому чеку і т. ін.).

Торговельні знижки під час продажу товарів можуть надава- тися на різних умовах:

у фіксованому розмірі;

при придбанні товару одним покупцем на певну суму або кількох одиниць товару одного найменування;

за пред'явленням покупцем дисконтної картки: спеціалізо- ваної або універсальної. Перша призначена для придбання товару в певному торгово-сервісному підприємстві, друга — повсюдно.

У бухгалтерському обліку доход від реалізації товару за міну- сом суми знижки відображають за кредитом субрахунка 702 «Доход від реалізації товарів», а на суму наданої покупцям знижки змен- шується торгова націнка записом за дебетом субрахунка 285 «Тор- гова націнка» і кредитом субрахунка 282 «Товари в торгівлі».

Розглянемо такий приклад. На початок місяця сальдо на дебеті субрах. 282 становило 24000 грн, а на кредиті субрах. 285 — 6000 грн. За звітний місяць відбулися такі господарські операції (табл. 5.12).

Таким чином, після відображення наведених господарських операцій залишки на субрахунках обліку товарів становитимуть: на дебеті субрах. 282 — 17200 грн, на кредиті субрах. 285 — 5175 грн, а середній відсоток націнки на залишок товару (30,1%) дорівнює відсотку націнки на реалізований товар, що свідчить про пра- вильність його розрахунку і застосування.

Особливим видом знижок, що надаються в момент продажу товарів, є бонусні знижки.

Бонусний дисконт цікавий тим, що встановлений відсоток знижки накопичується при кожній купівлі, і при досягненні пев-

Таблиця 5.12

Відображення в обліку реалізації товарів зі знижками

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет