5.3.7. Облік реалізації товарів зі знижками

магниевый скраб beletage

З метою стимулювання попиту на товари підприємства роз- дрібної торгівлі досить часто приймають рішення про застосу- вання системи знижок. Це можуть бути знижки при розпродажу товарів сезонного використання, знижки при придбанні товарів на велику суму одночасно («оптовим» покупцям) або ж за пев- ний період («постійним» покупцям), знижки у передсвяткові та святкові дні, знижки певним категоріям покупців (інвалідам, пенсіонерам, ветеранам тощо).

За часом надання усі знижки можна поділити на дві групи:

знижки, що надаються в момент продажу товару;

знижки, що надаються після продажу товару.

Рішення про надання знижок певного виду або певній кате- горії покупців повинно бути оформлене відповідним наказом або розпорядженням керівника торгового підприємства. У цьому наказі (розпорядженні) необхідно чітко і конкретно зазначити умови надання знижок, їх розміри, період застосування (з якого по яке число), найменування товарів або товарних груп, стосов- но яких будуть застосовуватися знижки. При оформленні реалі- зації товару сума торгової знижки обов'язково повинна бути вка- зана у розрахунковому документі (касовому чеку і т. ін.).

Торговельні знижки під час продажу товарів можуть надава- тися на різних умовах:

у фіксованому розмірі;

при придбанні товару одним покупцем на певну суму або кількох одиниць товару одного найменування;

за пред'явленням покупцем дисконтної картки: спеціалізо- ваної або універсальної. Перша призначена для придбання товару в певному торгово-сервісному підприємстві, друга — повсюдно.

У бухгалтерському обліку доход від реалізації товару за міну- сом суми знижки відображають за кредитом субрахунка 702 «Доход від реалізації товарів», а на суму наданої покупцям знижки змен- шується торгова націнка записом за дебетом субрахунка 285 «Тор- гова націнка» і кредитом субрахунка 282 «Товари в торгівлі».

Розглянемо такий приклад. На початок місяця сальдо на дебеті субрах. 282 становило 24000 грн, а на кредиті субрах. 285 — 6000 грн. За звітний місяць відбулися такі господарські операції (табл. 5.12).

Таким чином, після відображення наведених господарських операцій залишки на субрахунках обліку товарів становитимуть: на дебеті субрах. 282 — 17200 грн, на кредиті субрах. 285 — 5175 грн, а середній відсоток націнки на залишок товару (30,1%) дорівнює відсотку націнки на реалізований товар, що свідчить про пра- вильність його розрахунку і застосування.

Особливим видом знижок, що надаються в момент продажу товарів, є бонусні знижки.

Бонусний дисконт цікавий тим, що встановлений відсоток знижки накопичується при кожній купівлі, і при досягненні пев-

Таблиця 5.12

Відображення в обліку реалізації товарів зі знижками

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Одержано товар від постачальника в магазин:
купівельна вартість без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

282
641

631
631

15000
3000

2

З поточного рахунка оплачено постачальнику
за товар

631

311

18000

3

Відображено суму торгової націнки на
отриманий товар

282

285

10000

4

Реалізовано товар за готівку

301

702

30000

5

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у
сумі виручки від реалізації товару

702

641

5000

6

Відображено суму знижки на реалізований
товар (за довідкою бухгалтерії на підставі
показань РРО)

285

282

1800

7

Визначено і списано суму торгової націнки на
реалізований товар

(6000 + 10000 - 1800):(24000 + 15000 + 10000 - 1800) • 30000 = 9025 грн

285

282

9025

8

Списано собівартість реалізованого товару
(30000 - 9025) = 20975 грн

902

282

20975

ної суми купівель розмір знижки збільшується. Скористатися
сумою знижки пред'явник дисконтної картки може в будь-який
зручний для нього момент.

Такий метод надання знижок передбачає, що підприємство - продавець веде ідентифікований облік карток та накопичених бонусів за цими картками. У звязку з тим, що продавець веде ідентифікований облік карток, а не їх власників, персоніфікува- ти покупців неможливо, і власник бонусної картки може пере- дати її будь-якій іншій особі.

Відображення в обліку операцій з бонусними дисконтними картками розглянемо на такому прикладі: супермаркет випустив бонусні дисконтні картки з правом на отримання знижки їх пре- д'явником у розмірі 10%. Придбати товар за бонусом можна за умови накопичення бонусів на суму не менше 1500 грн. Припу- стимо, що за бонусною карткою товар продавався три рази на загальну суму 18000 грн, у т. ч. ПДВ — 3000 грн.

Операції з продажу товарів та накопичення бонусів за дис- контною карткою наведено у табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Відображення на рахунках продажу товарів та накопичення бонусів за дисконтною карткою

Черговість

Сума купівлі з

Сума бонусної

Сума, сплачена

Накопичені

купівель

ПДВ

знижки

покупцем

бонуси

1

3600

360

3600

360

2

7200

720

7200

1080*

3

7200

720

5400**

-

Разом

18000

1800

16200

х

* Сума бонуса дорівнює 360 + 720 = 1080 грн, де 360 грн — сума
бонуса після першої купівлі, 720 грн — сума знижки за другу купівлю.

** У касу сплачено суму вартості купівлі за вирахуванням знижки і суми накопичених бонусів: 7200 — 720 — 1080 = 5400 грн.

Бухгалтерський облік цих операцій наведено у табл. 5.14.

Відображення на рахунках операцій з продажу товарів за бонусними дисконтними картками

Знижки після продажу товарів (розрахункові знижки — «скон- то») є своєрідним засобом для прискорення оплати рахунків по-

Таблиця 5.14

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

 

Придбання і розповсюдження бонусних карток

 

 

 

1

Оплачені послуги з виготовлення карток

377

311

600

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

644

100

3

Оприбутковано картки:
купівельна вартість без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

209
644

377
377

500
100

4

Передані покупцям бонусні картки

93

209

500

 

Реалізація товарів пред'явнику бонусної
дисконтної картки

 

 

 

5

Реалізовано товар за готівку з урахуванням
бонусної знижки (купівля № 1: 3600 - 360 =
3240 грн)

301

702

3240

6

Відображено суму авансу у вигляді бонусу

301

681

360

7

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ:
у вартості реалізованого товару зі знижкою
у сумі передоплати за дисконтною карткою

702
643

641
641

540
60

8

Реалізовано товар за готівку з урахуванням
бонусної знижки (купівля № 2: 7200 - 720 =
6480 грн)

301

702

6480

9

Відображено суму авансу у вигляді бонусу

301

681

720

Облік наданих розрахункових знижок

Продовження табл. 5.14

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

10

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ:
у вартості реалізованого товару зі знижкою
у сумі попередньої оплати за дисконтною
карткою

702
643

641
641

1080
120

11

Реалізовано товар за готівку з урахуванням
бонусної знижки (купівля № 3: 7200 - 720 =
6480 грн):

сплачено готівкою в касу зараховано у покриття бонусних знижок за попередні купівлі

301
681

702
702

5400
1080

12

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ:
у вартості реалізованого товару зі знижкою
у сумі раніше нарахованих зобов'язань

702
702

641
643

900
180

13

Списана сума бонусних знижок за рахунок
торгової націнки (360 + 720 + 720 = 1800 грн)

285

282

1800

14

Списано суму тогової націнки на реалізований
товар (сума умовна)

285

282

4500

15

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

9000

16

Списано на фінансові результати:
доход від реалізації товару
собівартість реалізованого товару
витрати з реалізації

702
791
791

791
902
93

13500

9000

500

купцями. Якщо покупець вносить гроші за товар раніше термі-
ну, обумовленого при відстроченні платежу, торговельне підприєм-
ство надає йому знижку з вартості покупки, тоді як на момент
продажу в бухгалтерському обліку доход від реалізації товару було
відображено без урахування знижки. На рахунках ці операції
відображають такими бухгалтерськими проводками (табл. 5.15)

Таблиця 5.15

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Відвантажено товар покупцеві (вартість з ПДВ)

361

702

5400

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

702

641

900

3

Надійшла оплата за реалізований товар (з
вирахуванням знижки 5%)

311

361

5130

4

Проведено коригування розрахунків на суму
наданої і використаної знижки

704

361

270

Продовження табл. 5.15

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

5

Проведено коригування податкового зобов'я-
зання з ПДВ у сумі наданої знижки (методом
«сторно»)

704

641

(45)

6

Списано на фінансові результати:
доход від реалізації
сума наданої розрахункової знижки

702
791

791
704

4500
225

У фінансовій звітності доход від реалізації товару відобра-
жають за мінусом наданих торгових знижок.