5.3.8. Облік повернення товарів покупцями

магниевый скраб beletage

Для багатьох підприємств торгівлі є звичною ситуація з по- верненням товарів покупцями. Процедура оформлення такої опе- рації залежить від статусу покупця: суб'єкт підприємництва чи кінцевий споживач. Для перших умови повернення товарів регу- люються укладеним договором купівлі-продажу та Цивільним кодексом України, для других — Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-Х11 та постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.94 р. № 172.

Покупець — суб'єкт підприємництва може повернути товар у випадку суттєвого порушення вимог щодо якості товару (вияв- лення недоліків, які не можна усунути; недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або втратами часу; не- доліків, які виявлялися неодноразово або з'явилися знову після їх усунення).

Кінцевий споживач може повернути як неякісний, так і якісний товар. Останній може бути повернутий, якщо він не підійшов за формою, фасоном, габаритами, кольором, розміром або з інших причин, протягом 14 календарних днів при дотри- манні таких умов:

товаром він не користувався;

товарний вигляд, пломби, ярлики товару збережено;

покупець підтвердив розрахунковим документом придбан- ня товару.

Не підлягають поверненню такі групи товарів належної якості:

продовольчі, лікарські препарати та засоби, предмети сан- гігієни;

непродовольчі товари: світлочутливі, корсетні, парфумер- но-косметичні, пір'яно-пухові, дитячі іграшки (м'які, гумові на- дувні), зубні щітки, апарати для гоління, розчіски, гребінці та щітки масажні, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, вироби з бурштину, тканини, білизна (натільна, постільна), панчішно- шкарпеткові вироби, товари в аерозольному упакуванні, друко- вані видання, аудіо- та відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом та ін. (згідно з постановою КМУ № 172).

При поверненні якісного товару покупцеві повертають гроші, якщо аналогічного товару немає у продавця, а покупець відмов- ляється придбати інший подібний товар.

Повертати неякісний товар необхідно у межах гарантійного терміну (терміну придатності) товару, який повинен бути зазна- чений у паспорті на товар, на його етикетці або в будь-якому іншому документі, що додається до проданого товару. Для то- варів сезонного використання закінчення гарантійного терміну визначають не з дати придбання, а з визначеної нормативними документами (постановою КМУ № 172) дати:

а)         на одяг, хутряні та інші вироби

весняно-літнього асортименту — з 1 квітня;

осінньо-зимового асортименту — з 1 жовтня;

б)         на взуття

зимового асортименту — з 15 листопада по 15 березня;

весняно-осіннього асортименту — з 15 березня по 15 трав- ня та з 15 вересня по 15 листопада;

літнього асортименту — з 15 травня по 15 вересня.

При виявленні недоліків або фальсифікації товару в межах гарантійного терміну (терміну придатності) товару покупець- кінцевий споживач має право на свій вибір вимагати від продав- ця:

безкоштовного усунення недоліків товару або відшкоду- вання витрат на їх виправлення споживачем або третьою осо- бою;

заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості. При цьому перерахунок вартості такого товару не роблять (навіть при підвищенні ціни на такий товар покупець нічого доплачувати не повинен);

відповідного зменшення його покупної вартості;

заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, арти- кулу, модифікації) з перерахунком купівельної вартості;

5) розірвання договору купівлі-продажу та відшкодування збитків (повернення грошей покупцеві).

Повернення товару суб'єктом підприємництва оформлюють накладною (т. ф. № М-11), яку виписує покупець у двох при- мірниках (один примірник — для продавця).

При поверненні товару кінцевим споживачем він повинен написати заяву та додати до неї розрахунковий документ, що підтверджує факт купівлі товару (чек, квитанцію тощо), а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни, — технічний пас- порт або інший документ, що його замінює, з позначкою дати продажу. На підставі цих документів складають Акт на повер- нення товару (довільної форми), в якому зазначають дані про покупця, відомості про повернутий товар, суму, що підлягає відшкодуванню покупцеві. Якщо сума коштів, що повертається покупцеві, перевищує 100 грн, то особа, яка здійснює розрахун- ки (касир, продавець), зобов'язана скласти Акт про видачу коштів (довільної форми), в якому вказати відомості про покупця, який повертає товар, відомості про товар, суму виданих коштів, но- мер, дату і час (для касових чеків) розрахункового документа, що підтверджує покупку товару. Акт підписує особа, яка видала гроші. Покупцеві підписувати акт не обов'язково. Акт зберігається у бухгалтерії разом з касовими документами.

Видачу готівкових коштів покупцеві за повернутий товар оформляють через РРО або РК. Виплачувати гроші з каси з офор- мленням видаткового касового ордера заборонено.

Якщо алгоритм роботи РРО забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум розрахунків, то видачу коштів реєструють шляхом введення суми повернення (із зазначенням найменування товару та його кількості) зі знаком мінус. В іншому разі видачу коштів оформляють операцією «Службова видача», що буде враховано при складанні щоденного звіту (Z-звіту).

При використанні розрахункової книжки на корінці розра- хункової квитанції на суму виданих покупцеві коштів роблять запис «Службова видача».

У бухгалтерському обліку для відображення операцій повер- нення товару використовують субрахунок 704 «Вирахування з доходу» у кореспонденції з кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями» або 30 «Каса». При цьому за дебетом субрахунка 704 відображають всю суму повернення товару (разом з ПДВ). Підприємства роздрібної торгівлі, які ведуть облік товарів за про- дажними цінами, суми сторнування собівартості проданого то- вару та списаної торгової націнки розраховують наприкінці звітно- го місяця (а не в момент повернення товару).

Порядок відображення в обліку повернення товару з випла- тою коштів покупцеві розглянемо на умовному прикладі (сальдо на початок місяця на субрахунках 282 «Товари в торгівлі» — 6000 грн, 285 «Торгова націнка» — 1800 грн). Господарські операції за звітний період та відповідні розрахунки наведено у табл. 5.16.

Таблиця 5.16

Бухгалтерський облік операцій з повернення товарів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Надійшов товар від постачальника:
покупна вартість без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

282
641

631
631

10000
2000

2

Відображено торгову націнку на куплений
товар

282

285

4500

3

Реалізовано товар за готівку

301

702

9600

4

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

702

641

1600

5

Відображено часткове повернення товару з
виплатою готівкою його вартості

704

301

600

6

Зменшено податкове зобов'язання з ПДВ у
сумі поверненого товару («червоним сторно»)

704

641

(100)

7

Списано суму торгової націнки, що припадає
на реалізований товар (з урахуванням
повернення):

(1800 + 4500) : (6000 + 14500) х (9600 - 600) = 2766 грн

285

282

2766

8

Списано собівартість реалізованого товару
9600 - 600 - 2766 = 6234 грн

902

282

6234

9

Списано на фінансові результати:
собівартість реалізованого товару
суму повернення товару
доход від реалізації

791
791
702

902
704
791

6234

500

8000

У звіті про фінансові результати (ф. № 2) суму повернення
товарів (без суми ПДВ) показують як «Інші вирахування з доходу».

5.4. Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі