5.4.1. Облік комісійної торгівлі

Комісійна торгівля — це особливий вид торговельної діяль- ності, яка полягає у тому, що торговельне підприємство продає товар, який не є його власністю, а належить іншому підприєм- ству або фізичній особі. Отже, в даному випадку торговельне підприємство є посередником, який діє від свого імені, але за дорученням та за рахунок іншої особи. Така діяльність регулюється договором комісії, який дещо відрізняється від договору купівлі- продажу.

Договір комісії — це угода, за якою одна сторона (комісіо- нер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Тобто це договір про надання послуги з реалізації товару, за що комісіонер одержує винагороду.

Розмір винагороди комісіонера може бути встановлений у вигляді відсотків від суми доходу від реалізації товару, фіксова- ної суми, різниці між реальною продажною і призначеною комі- тентом ціною. Доходом комітента в останньому випадку буде вважатися загальна сума виручки, а не сума, яку він одержить від комісіонера (за мінусом комісійної винагороди). У той же час за комітентом зберігається право в будь-який час забрати товар, зданий на комісію, сплативши комісіонеру визначену угодою суму відшкодування витрат за зберігання товару.

На комісію приймаються:

непродовольчі товари, придатні для використання (нові або такі, що були у вжитку, але не потребують ремонту чи рес- таврації і відповідають санітарним умовам);

антикварні й унікальні речі, витвори мистецтва;

вироби кооперативів, малих підприємств, громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю;

конфісковане та безгосподарче майно, майно, що перей- шло державі за спадком, стягнене з громадян для відшкодування нанесених збитків тощо (від відповідних органів державної ви- конавчої влади).

При прийманні товару на комісію комісіонер на кожну оди- ницю товару (або декілька одиниць товару одного найменуван- ня) виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик (або цінник). Перший примірник квитанції (Комітентська картка) видається комітенту, другий — здається у бухгалтерію комісіоне- ра. Товарний ярлик виписують окремо на кожну одиницю това- ру. Комітентську картку, квитанцію і товарний ярлик виписують під одним номером. Товарний ярлик закріплюється на товарі. Цінник складають замість товарного ярлика у разі приймання на комісію дрібних речей.

Квитанції є бланками документів суворого обліку, в них не допускаються жодні виправлення. Комітент у письмовій формі зобов'язаний дати свою згоду з умовами приймання товару на комісію, його продаж, повернення нереалізованого товару, відшкодування витрат за зберігання, комісійною винагородою тощо підписом обох примірників квитанції.

Прийнятий на комісію товар спеціаліст-оцінювач записує в Оціночно-здавальну відомість, перший примірник якої передаєть- ся до бухгалтерії, а другий — матеріально відповідальній особі (продавцю). Прийнятий на комісію товар не пізніше наступного дня повинен бути виставлений у торговій залі для продажу.

Забороняється приймати на комісію товари від неповнолітніх громадян, працівників господарюючого суб'єкта, що здійснює комісійну торгівлю, та членів їх сімей. На комісію не можна приймати зброю (крім мисливської та спортивної), бойову та спеціальну військову техніку, вибухові та отруйні речовини, нар- котики, медичні засоби, армійське спорядження, товари з про- строченим терміном зберігання, іграшки для дітей віком до трьох років та деякі інші види товарів.

Термін реалізації товару, прийнятого на комісію, — 60 ка- лендарних днів, але для антикваріату, витворів мистецтва та інших унікальних речей термін реалізації не обмежується.

Якщо товар не реалізовано протягом 60 календарних днів, він повертається комітенту або уцінюється на 30% від встанов- леної сторонами первинної вартості. Якщо товар не реалізовано і протягом наступних 15 дн. після першої уцінки, його уцінюють ще на 40% від залишкової вартості після першої уцінки. У тому випадку, коли товар не реалізовано протягом і наступних 15 дн. після другої уцінки, проводять третю уцінку товару до ціни мож- ливої реалізації або знімають товар з продажу і повертають ко- мітенту.

При поверненні нереалізованого товару комітент зобов'яза- ний відшкодувати комісіонеру витрати за зберігання товару (згідно з договором комісії) у таких розмірах:

за перші 30 календарних днів — 2% визначеної ціни товару;

за другі 30 календарних днів — 3% визначеної ціни товару;

за наступні 30 календарних днів — 4% залишкової вар- тості товару після проведених першої та другої уцінок.

Якщо нереалізований товар комітента продовжує знаходи- тися у комісіонера більше 90 календарних днів, то за кожен день, починаючи з 91-го і до дня його повернення комітенту, нарахо- вується пеня згідно з договором комісії.

Акт уцінки комісійного товару складає комісія за участю комітента, але якщо останній не з'явився за викликом для пере- оцінки товару, комісіонер має право самостійно провести уцінку або повернути товар комітенту.

Після проведення уцінки на товарному ярлику проставляєть- ся нова ціна, вказується дата уцінки, номер акта та підпис мате- ріально відповідальної особи. Сам акт уцінки додається до то- варного звіту і передається у бухгалтерію, де на його підставі роблять позначку про уцінку товару в другому примірнику кви- танції. Така ж позначка робиться і в примірнику комітентс