5.4.1. Облік комісійної торгівлі

магниевый скраб beletage

Комісійна торгівля — це особливий вид торговельної діяль- ності, яка полягає у тому, що торговельне підприємство продає товар, який не є його власністю, а належить іншому підприєм- ству або фізичній особі. Отже, в даному випадку торговельне підприємство є посередником, який діє від свого імені, але за дорученням та за рахунок іншої особи. Така діяльність регулюється договором комісії, який дещо відрізняється від договору купівлі- продажу.

Договір комісії — це угода, за якою одна сторона (комісіо- нер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Тобто це договір про надання послуги з реалізації товару, за що комісіонер одержує винагороду.

Розмір винагороди комісіонера може бути встановлений у вигляді відсотків від суми доходу від реалізації товару, фіксова- ної суми, різниці між реальною продажною і призначеною комі- тентом ціною. Доходом комітента в останньому випадку буде вважатися загальна сума виручки, а не сума, яку він одержить від комісіонера (за мінусом комісійної винагороди). У той же час за комітентом зберігається право в будь-який час забрати товар, зданий на комісію, сплативши комісіонеру визначену угодою суму відшкодування витрат за зберігання товару.

На комісію приймаються:

непродовольчі товари, придатні для використання (нові або такі, що були у вжитку, але не потребують ремонту чи рес- таврації і відповідають санітарним умовам);

антикварні й унікальні речі, витвори мистецтва;

вироби кооперативів, малих підприємств, громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю;

конфісковане та безгосподарче майно, майно, що перей- шло державі за спадком, стягнене з громадян для відшкодування нанесених збитків тощо (від відповідних органів державної ви- конавчої влади).

При прийманні товару на комісію комісіонер на кожну оди- ницю товару (або декілька одиниць товару одного найменуван- ня) виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик (або цінник). Перший примірник квитанції (Комітентська картка) видається комітенту, другий — здається у бухгалтерію комісіоне- ра. Товарний ярлик виписують окремо на кожну одиницю това- ру. Комітентську картку, квитанцію і товарний ярлик виписують під одним номером. Товарний ярлик закріплюється на товарі. Цінник складають замість товарного ярлика у разі приймання на комісію дрібних речей.

Квитанції є бланками документів суворого обліку, в них не допускаються жодні виправлення. Комітент у письмовій формі зобов'язаний дати свою згоду з умовами приймання товару на комісію, його продаж, повернення нереалізованого товару, відшкодування витрат за зберігання, комісійною винагородою тощо підписом обох примірників квитанції.

Прийнятий на комісію товар спеціаліст-оцінювач записує в Оціночно-здавальну відомість, перший примірник якої передаєть- ся до бухгалтерії, а другий — матеріально відповідальній особі (продавцю). Прийнятий на комісію товар не пізніше наступного дня повинен бути виставлений у торговій залі для продажу.

Забороняється приймати на комісію товари від неповнолітніх громадян, працівників господарюючого суб'єкта, що здійснює комісійну торгівлю, та членів їх сімей. На комісію не можна приймати зброю (крім мисливської та спортивної), бойову та спеціальну військову техніку, вибухові та отруйні речовини, нар- котики, медичні засоби, армійське спорядження, товари з про- строченим терміном зберігання, іграшки для дітей віком до трьох років та деякі інші види товарів.

Термін реалізації товару, прийнятого на комісію, — 60 ка- лендарних днів, але для антикваріату, витворів мистецтва та інших унікальних речей термін реалізації не обмежується.

Якщо товар не реалізовано протягом 60 календарних днів, він повертається комітенту або уцінюється на 30% від встанов- леної сторонами первинної вартості. Якщо товар не реалізовано і протягом наступних 15 дн. після першої уцінки, його уцінюють ще на 40% від залишкової вартості після першої уцінки. У тому випадку, коли товар не реалізовано протягом і наступних 15 дн. після другої уцінки, проводять третю уцінку товару до ціни мож- ливої реалізації або знімають товар з продажу і повертають ко- мітенту.

При поверненні нереалізованого товару комітент зобов'яза- ний відшкодувати комісіонеру витрати за зберігання товару (згідно з договором комісії) у таких розмірах:

за перші 30 календарних днів — 2% визначеної ціни товару;

за другі 30 календарних днів — 3% визначеної ціни товару;

за наступні 30 календарних днів — 4% залишкової вар- тості товару після проведених першої та другої уцінок.

Якщо нереалізований товар комітента продовжує знаходи- тися у комісіонера більше 90 календарних днів, то за кожен день, починаючи з 91-го і до дня його повернення комітенту, нарахо- вується пеня згідно з договором комісії.

Акт уцінки комісійного товару складає комісія за участю комітента, але якщо останній не з'явився за викликом для пере- оцінки товару, комісіонер має право самостійно провести уцінку або повернути товар комітенту.

Після проведення уцінки на товарному ярлику проставляєть- ся нова ціна, вказується дата уцінки, номер акта та підпис мате- ріально відповідальної особи. Сам акт уцінки додається до то- варного звіту і передається у бухгалтерію, де на його підставі роблять позначку про уцінку товару в другому примірнику кви- танції. Така ж позначка робиться і в примірнику комітентської картки, яка зберігається у комітента (при умові переоцінки за участі комітента).

При продажу комісійних товарів, прийнятих від фізичних осіб, комісіонер оформлює такі документи:

товарний чек виписує продавець у двох примірниках, один з яких залишається у продавця, а другий пред'являється касиру при оплаті вартості реалізованого товару;

касовий чек відбиває касовий апарат (РРО) при отриманні грошей від покупця. Обидва документи погашаються штампом «Оплачено» і разом з товаром повертаються покупцеві;

реєстр погашених товарних чеків складає матеріально відповідальна особа (продавець), його підсумки звіряють з пока- заннями РРО та касовим звітом. Реєстр з доданими до нього товарними чеками передається у бухгалтерію;

реєстр других примірників квитанцій на реалізовані това- ри (у двох примірниках) складає бухгалтер. У ньому міститься розпорядження керівника про виплату грошей комітентам. Один примірник реєстру разом з другими примірниками квитанцій передається в касу під розписку касира на другому примірнику реєстру.

При отриманні грошей комітент повертає касиру перший примірник квитанції і розписується на другому примірнику про отримання грошей. Обидва примірники квитанції повертаються у бухгалтерію разом зі звітом касира, де погашаються штампом «Погашено».

Гроші за проданий товар виплачуються комітенту готівкою на третій робочий день після продажу, не враховуючи день про- дажу, на підставі пред'явленої комітентом квитанції і паспорту. Комісіонер, який продав товар за ціною нижчою, ніж була по- годжена з комітентом, і раніше зазначених строків без згоди ко- мітента, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю у вар- тості товару. Якщо ж комісіонер здійснює угоду на умовах більш вигідних, ніж обумовлені з комітентом, то така різниця надхо- дить комітенту.

Якщо комісіонером до продажу товару були виявлені при- ховані дефекти, про які не було заявлено при прийманні товару на комісію, то такий товар знімається з продажу і підлягає пере- оцінці. Переоцінка проводиться у присутності комітента і оформ- люється відповідним актом з його підписом.

Повернення нереалізованого товару комітенту здійснюють на підставі письмового розпорядження керівника закладу торгівлі на першому примірнику квитанції і оформляють Актом про зняття товару з продажу. При отриманні нереалізованого товару комі- тент підписує перший примірник квитанції і повертає його про- давцю.

Акт про зняття товару з продажу, перший примірник кви- танції і товарний ярлик передаються матеріально відповідаль- ною особою разом з товарним звітом у бухгалтерію (за окремим реєстром).

Прийняті на комісію товари обліковують на позабалансово- му субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» за ціною, узгод- женою з комітентом, тобто за ціною продажу. Аналітичний облік таких товарів ведуть за їх видами і комітентами. Виручку (доход) від реалізації комісійного товару обліковують за кредитом субра- хунку 702 «Доходи від реалізації товарів», а суму, що належить до сплати комітенту, — за дебетом субрахунка 704 «Вирахування з доходу». Суму комісійної винагороди комісіонера відображають за кредитом субрахунка 703 «Доход від реалізації робіт і послуг». Для обліку розрахунків з комітентом використовують субраху- нок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (табл. 5.17).

Таблиця 5.17

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу комісійних товарів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Отримано товар за договором комісії

024

-

6000

2

Реалізовано комісійний товар за готівку

301

702

3000

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

702

641

500

4

Списано вартість реалізованого товару

-

024

3000

5

Відображено доход комісіонера за надані
послуги з реалізації товару

685

703

300

6

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

50

7

Відображено суму доходу на користь комітента

704

685

2500

8

Виплачено комітенту готівкою суму доходу

685

301

2200

Продовження табл. 5.17

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

9

Відображено першу уцінку нереалізованого

 

 

 

 

товару

 • 3000 30 : 100 = 900 грн

-

024

900

10

Відображено другу уцінку нереалізованого

 

 

 

 

товару

 • (3000 - 900) 40 : 100 = 840 грн
 • -

  024

  840

  11

  Нараховано суму відшкодування за зберігання
  нереалізованого товару:

 • за перші 30 календарних днів (3000 2% = 60 грн)
 • за другі 30 календарних днів (3000 3% = 90 грн)
 • за перші 15 календарних днів після закінчення терміну реалізації (3000 - 900) 4%
 • 15 : 30 = 42 грн

  • за другі 15 календарних днів після закінчення терміну реалізації (2100 - 840) 4%

  15 : 30 = 25,2 грн

   

   

   

   

  Разом відшкодування витрат за зберігання
  товару протягом 90 дн. (60 + 90 + 42 + 25,2 =
  217,2 грн)

  685

  719

  217

  12

  Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

   

   

   

   

  у сумі нарахованого відшкодування

  719

  641

  36

  13

  Погашено комітентом суму відшкодування
  витрат за зберігання товару

  301

  685

  217

  14

  Повернено комітенту нереалізований товар

  -

  024

  1260

  15

  Списано на фінансові результати:

   

   

   

   

  доход від реалізації товару
  комісійну винагороду

   

   

  791
  791

  2500
  250

   

  вирахування з доходу на користь комітента

  791

  704

  2500

   

  відшкодування витрат за зберігання
  нереалізованого товару

  719

  791

  181

  Комітент (юридична особа) передані на комісію товари об-
  ліковує на субрахунку 283 «Товари на комісії» за купівельною
  вартістю (фактичною собівартістю), розрахунки з комісіонером
  відображає на субрахунку 685, витрати на комісійну реалізацію
  (комісійну винагороду) відносить до витрат на збут (рахунок 93).
  Податкове зобов'язання і податковий кредит комітент відобра-
  жає на підставі податкових накладних. Суму доходу від реалі-
  зації товару, величину комісійної винагороди та інших витрат на
  реалізацію комітент відображає в обліку на підставі звіту комісі-
  онера лише після закінчення операції комісійної реалізації това-
  ру. Тоді ж списують собівартість реалізованого товару та визна-
  чають фінансовий результат від реалізації.