5.4.2. Облік торгівлі в розстрочку : Бухгалтерський облік у галузях економіки : B-ko.com : Книги для студентів

5.4.2. Облік торгівлі в розстрочку

Останнім часом все частіше торговельні підприємства по- вертаються до досить поширеного раніше способу залучення покупців та розширення обсягу товарообороту — до роздрібної реалізації товарів з відстрочкою (розстрочкою) платежу. За своїм економічним змістом операція продажу товарів у розстрочку є формою товарного кредитування: товар передається у користу- вання покупцеві після першого (часткового) платежу (першого внеску, завдатку) з наступним погашенням решти вартості това- ру та відсотків за відстрочення платежу. Власністю покупця то- вар стає лише після повного погашення його купівельної (про- дажної) вартості та нарахованої суми відсотків.

Продаж товарів з розстрочкою платежу регулюється спе- ціальними «Правилами торгівлі в розстрочку», якими передбаче- но, що в розстрочку дозволяється продаж непродовольчих то- варів згідно з асортиментом, встановленим продавцем самостійно, враховуючи орієнтовний перелік товарів, що рекомендуються для продажу в розстрочку: побутова теле- і радіоапаратура; електро- побутові товари; швейні машини; музичні інструменти; кіно- і фотоапаратура; меблі; товари для новонароджених; будівельні матеріали; сантехніка; тканини, одяг, взуття; килимові вироби; хутряні вироби; транспортні засоби; газові плити; персональні комп'ютери та ін.

Придбавати товари в розстрочку (або в кредит) можуть фізичні особи, які мають постійний доход і постійно прожива- ють або працюють у населеному пункті, в якому знаходиться продавець. Порядок документального оформлення торгівлі в роз- строчку залежить від способу погашення кредиту:

через підприємство, де працює (навчається) покупець, шляхом утримання відповідних сум із заробітку (доходу) і пере- рахування продавцю;

готівкою в касу або на поточний рахунок продавця у бан- ку (безготівковим переказом) безпосередньо від покупця.

Умови продажу товару в розстрочку і порядок погашення боргу обумовлюють у договорі купівлі-продажу, який укладають у трьох (перший варіант) або у двох примірниках: один — про- давцю, другий — покупцю, третій — підприємству-посереднику. Для укладання договору купівлі-продажу товару в розстрочку покупець повинен пред'явити паспорт і довідку (за спеціально встановленою формою) з місця роботи або навчання про суму отримуваного доходу. Непрацюючим пенсіонерам такі довідки видають місцеві органи Пенсійного фонду України.

Підприємства не можуть видавати фізичним особам довід- ку, якщо не погашено заборгованість за товари, придбані за ра- ніше отриманою довідкою, або якщо сума утримання із заробіт- ку за виконавчими документами сягає 50% заробітної плати (сти- пендії, пенсії).

Термін, на який видається кредит, повинен бути розрахова- ний таким чином, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами і на погашення кредиту не переви- щувала 50% відповідної місячної суми доходу покупця.

Товар передається у розпорядження покупця за умови оп- лати ним першого внеску, сума якого повинна бути обумовлена в договорі, але не менше 25% вартості товару. Якщо ж вартість товару перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гро- мадян (НМДГ), сума першого внеску повинна бути не меншою 50% їх вартості. Передача транспортного засобу покупцеві здійснюється за умови сплати останнім першого внеску в розмірі не менше 25% його вартості. При цьому в документі на передачу робиться позначка «Розстрочка», що обмежує можливості відчу- ження таких засобів до повного розрахунку покупця з підприєм- ством-продавцем.

Наступні платежі за товар, проданий з розстрочкою, мо- жуть бути розраховані на період від 6 до 12 міс. (при вартості товару менше 50 НМДГ) або ж від 6 міс. до 2 років, якщо вартість товару перевищує 50 НМДГ).

Розмір кредиту, що надається покупцю при купівлі товару в розстрочку, залежить від тривалості наданої розстрочки, але не повинен перевищувати половини місячної суми заробітку. Так, при розстрочці платежу на 12 міс. сума кредиту не повинна пе- ревищувати шестимісячної суми заробітку (доходу) покупця. Якщо ж вартість товару перевищує граничний розмір кредиту, то при отриманні товару покупець повинен сплатити різницю готівкою або безготівковим переказом.

Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів здійснюється за цінами, що діють на день продажу. У випадку подальшої зміни цін на товари, продані в розстрочку, продавець не має права проводити будь-який перерахунок за укладеним договором (крім випадків заміни неякісного товару на товар іншої моделі).

Розрахунки за проданий товар в розстрочку проводяться щомісячно в терміни, обумовлені договором. Одночасно сплачу- ються відсотки за наданий кредит. Розмір відсотків продавець визначає самостійно при укладанні договору купівлі-продажу товару в розстрочку, але він не повинен перевищувати діючих на момент продажу товару річних ставок за кредитом банку, що обслуговує продавця. У подальшому перерахунок відсотків для покупця не проводиться (навіть при зміні ставки за банківськи- ми кредитами). Відсотки за кредит визначають, виходячи з фак- тичної суми кредиту, яким користувався покупець протягом міся- ця, за який сплачується черговий внесок.

За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані у розстрочку товари з покупця стягується пеня на користь підприєм- ства-продавця за кожен день прострочки у розмірі, обумовлено- му договором, але не більше 1/365 частки встановленої річної відсоткової ставки за кредит від суми простроченого платежа.

Враховуючи, що товар, проданий в розстрочку, до повного погашення його вартості покупцем залишається власністю про- давця, останній не може до повного завершення розрахунків спи- сувати його з балансу і відносити на собівартість реалізації, а відтак, відображати доход від його реалізації. У той же час товар, проданий з розстрочкою платежу, в обліку необхідно відокреми- ти від товару в торгівлі (у підзвіті матеріально відповідальних осіб магазину), для чого бажано використати окремий аналітич- ний рахунок у складі субрахунка 282 або ж відкрити окремий субрахунок (наприклад, 287 «Товари, продані з розстрочкою» чи «Товари у покупців»). Аналітичний облік реалізації товарів у роз- строчку ведуть окремо за кожним договором купівлі-продажу (з кожного покупця).

У бухгалтерському обліку реалізацію товарів у розстрочку та розрахунки за них відображають такими проводками (табл. 5.18).