5.4.3. Облік реалізації товарів через торговельні автомати

магниевый скраб beletage

Торговельний автомат (автомат з продажу товарів) — це реє- стратор розрахункових операцій (РРО), який в автоматичному режимі здійснює видачу за готівкові кошти або з використанням платіжних карток, жетонів і т. ін. товарів і забезпечує відповід- ний облік їх кількості та вартості.

Відображення в обліку реалізації товарів у розстрочку

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Одержано перший внесок від покупця при продажу товару в розстрочку (продажна вартість товару
з ПДВ - 3000 грн)

301

681

810

2

Відображається сума податкового зобов'язання з ПДВ у сумі першого внеску

643

641

135

3

Передано товар у користування покупцю

287

282

3000

4

Відображено суму щомісячного внеску за користування товаром (при терміні погашення кредиту -
6 міс.)

(3000-810): 6 = 365 грн

 

 

 

 

301

681

365

5

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ у сумі місячного платежу

643

641

60,83

6

Нараховано і одержано відсотки за користування кредитом (при ставці 24% річних):

за перший місяць

(3000 - 810) • 24/100 • 1/12 = 43,80 грн

за другий місяць

(3000 - 810 - 365) • 24/100 • 1/12 = 36,50 грн і т. ін. Загальна сума відсотків за 6 міс. становитиме 43,8 + 36,5 + 29,2 + 21,9 + 14,6 + 7,3 = 153,3 грн

301

719

153,3

7

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ у сумі нарахованих відсотків
за перший місяць
за другий місяць і т. ін.

Загальна сума податкового зобов'язання з ПДВ за 6 міс. становитиме 7,3 + 6,08 + 4,87 + 3,65 + 2,43 + 1,23 = 25,55 грн.

719

641

25,55

8

Після закінчення розрахунків відображено доход від реалізації товару з одночасним зарахуванням
суми часткових платежів у погашення боргу покупця

681

702

3000

9

Відображено суму податкового зобов'язання у сумі доходу за проданий товар

702

643

500

10

Списано суму торгової націнки на реалізований товар (при середньому відсотку 30%)

285

287

900

11

Списано собівартість реалізованого товару

902

287

2100

12

Віднесено на фінансові результати:
доход від реалізації товару;
відсотки за кредит покупцеві;
собівартість реалізованого товару

702
719
791

791
791
902

2500
127,7
2100


При використанні торговельних автоматів важливе значен-
ня має порядок визначення виручки за реалізовані товари та її
оприбуткування в касі підприємства. У загальному вигляді опри-
буткуванням готівки в касі вважають здійснення підприємством
обліку готівки у повній сумі її фактичного надходження з оформ-
ленням цієї операції в установленому порядку прибутковим ка-
совим ордером та відображенням у касовій книзі в день одер-
жання підприємством готівкових коштів. Якщо торговий авто-
мат використовують для продажу товарів у вечірній (нічний) час,
вихідні та святкові дні, коли бухгалтерія підприємства не пра-
цює, одержана підприємством за цей час готівка вважається оп-
рибуткованою в його касі, якщо вона проведена через РРО в
день її фактичного надходження і не пізніше наступного робо-
чого дня здана в його касу та оформлена в установленому поряд-
ку прибутковим касовим ордером з відповідним записом у ка-
совій книзі підприємства.

Матеріально відповідальні особи (оператори), які відповід- но до посадових обов'язків відповідають за забезпечення роботи автоматів, зобов'язані:

щоденно проводити вилучення готівки з торговельних автоматів;

при вилученні готівки з автомата відобразити її у Книзі обліку розрахункових операцій (КОРО);

здати виручку в касу підприємства з оформленням при- буткового касового ордера і відображенням у касовій книзі.

Товари для торговельних автоматів оператор може отриму- вати як безпосередньо від постачальників, так і зі складу свого підприємства. У підзвіті оператора одержані товари обліковують за цінами продажу, тобто з урахуванням торгової націнки. У бух- галтерії товари, передані для продажу через автомати, бажано обліковувати окремо від товарів, що продаються через магазини. З цією метою можна використовувати додаткові субрахунки або окремі аналітичні рахунки у складі субрахунка 282 «Товари в торгівлі». Для контролю за рухом і реалізацією товарів через ав- томати оператор періодично (в терміни, встановлені керівницт- вом підприємства) складає і подає до бухгалтерії «Товарний звіт», до якого додає всі прибуткові та видаткові виправдні документи. У цьому звіті наводяться дані про рух товарів, призначених для реалізації через торговельні автомати, у розрізі кількісно-вартіс- ної та якісної їх характеристики: залишки (на початок і кінець звітного періоду), надходження, реалізація та інше списання (ви- буття). Дані звіту є підставою для відображення в обліку суми виручки від реалізації товарів через автомати та списання со- бівартості реалізованих товарів (табл. 5.19).

Облік реалізованих товарів через торговельні автомати

Жетони, вилучені оператором з торговельного автомата, відображаються у товарному звіті і повертаються у торговельний оборот на підставі накладної або акта. Облік руху жетонів, пере-

Таблиця 5.19

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

 

Розрахунки за товар здійснюють коштами

 

 

 

1

Оприбутковано товар, одержаний оператором
від постачальника (50 од. • 4,20 грн без ПДВ)

2821

631

210

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

42

3

Відображено суму торгової націнки

2821

285

90

4

Вилучена виручка з тоговельного автомата і

 

 

 

 

оприбуткована в касу (40 од. • 6,00 грн з ПДВ)

301

702

240

5

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у

 

 

 

 

сумі виручки від реалізації товару

702

641

40

6

Списано торговельну націнку, що припадає на
реалізований товар (6,00 - 4,20) • 40 = 72 грн

285

2821

72

7

Списано собівартість реалізованого товару

902

2821

168

 

Розрахунки за товар здійснюють жетонами

 

 

 

1

Передано товар зі складу оператору
торговельних автоматів (50 од. • 4,20 грн)

2821

281

210

2

Відображено суму торговельної націнки

2821

285

90

3

Оприбутковано жетони від постачальника (за
вартістю без ПДВ)

22

631

50

4

Відображено податковий кредит з ПДВ у
вартості придбаних жетонів

641

631

10

5

Передані жетони зі складу в торговельний
оборот (за фактичною собівартістю)

93

22

50

6

Оплачені покупцями жетони за номінальною

 

 

 

 

вартістю ( 50 од. • 6,00 грн)

301

681

300

7

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у

 

 

 

 

вартості переданих покупцям жетонів

643

641

50

8

Реалізовано товар через торговельні автомати

681

702

240

9

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у

 

 

 

 

вартості реалізованого товару

702

643

40

10

Списано торговельну націнку, що припадає на
реалізований товар

285

2821

72

11

Списано собівартість реалізованого товару

902

2821

168

даних у торговельний оборот, доцільно вести у спеціальному
журналі та на забалансовому рахунку 07 «Списані активи».