5.4.5. Облік реалізації товарів поштою

Основним документом, який регулює реалізацію товарів шляхом пересилання їх через поштові відділення зв'язку, є «Пра- вила продажу товарів поштою», затверджені спільним наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Держав- ного комітету зв'язку України від 17 березня 1999 р. № 153/48.

Згідно з цими Правилами таким продажем вважають роздріб- ний продаж непродовольчих товарів поза магазином за каталога- ми, проспектами та іншою рекламною інформацією. При цьому вибір товару та його замовлення передують безпосередній передачі підприємством поштового зв'язку товару замовнику (покупцю).

У той же час «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення», затверджені постановою КМУ від 08.02. 1995 р. № 108, забороняють продаж непродовольчих товарів, що не мають відповідного товарного вигляду, з пропущеним терміном придатності, при відсутності документів, що підтверджують їх якість та безпечність, з обо- в'язковим придбанням додаткових товарів як «навантаження».

До спеціальних вимог пересилання товарів поштою відно- сять обмеження, передбачені «Правилами користування послу- гами поштового зв'язку», затвердженими постановою КМУ від 22.12. 1997 р. № 1446, якими забороняється продавати через пош- тові відділення зв'язку такі товари:

вогнепальну зброю всіх видів та боєприпаси до неї;

холодну зброю всіх видів;

вибухонебезпечні та легко запалювальні речовини;

наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, токсичні і радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні добрива, їдкі та інші отруйні речовини;

товари, що є небезпечними для працівників пошти, а та- кож такі, що зумовлюють забруднення або псування інших пош- тових відправлень.

Витрати з пересилання товарів може нести як підприєм- ство-відправник (продавець), так і одержувач товару (замовник, покупець). При систематичній реалізації товарів через пошту підприємству торгівлі доцільно укласти договір з підприємством поштового зв'язку, в якому передбачити особливі умови прода- жу товарів, порядок розрахунків за надані послуги з пересилання товарів, відповідальність сторін тощо.

Готуючи замовлений товар до пересилання, продавець зо- бов'язаний вкласти у поштове відправлення (посилку, бандероль) опис товарів з позначенням їх назви та роздрібної ціни, а на товари з гарантією — ще й технічний паспорт або інший відпо- відний документ.

Відділення поштового зв'язку—отримувач товару зберігає поштове відправлення протягом одного місяця з дати його над- ходження. Якщо за цей час посилка (бандероль та ін.) не будуть одержані замовником, її повертають продавцю (відправнику) то- вару за місцем відправлення. Пересилання підприємству-про- давцю не одержаних замовником поштових відправлень здій- снюється за рахунок продавця.

Реалізація товарів поштою може здійснюватися як за пере- доплатою, так і за наступною оплатою (оплатою покупцем при одержанні товару). При попередній оплаті покупець повідомляє продавцю про бажання придбати певний товар, оформлюючи відповідне замовлення, та перераховує на поточний рахунок ос- таннього вартість товару згідно з каталогом, прейскурантом, прай- сом і т. ін. Продавець відправляє товар на адресу, вказану по- купцем у замовленні, з повідомленням про вручення. Останнє повертається продавцю і є підставою для закриття розрахунків за попередньою оплатою, для списання вартості проданого това- ру та відображення доходу від реалізації.

При наступній оплаті відправлення з накладною платою підприємство-продавець доручає підприємству поштового зв'яз- ку одержати вказану ним вартість товару з отримувача поштово- го відправлення і перевести її на рахунок підприємства-продав- ця за вказаними реквізитами. Витрати на пересилання товару в таких випадках сплачує покупець разом з вартістю товару при одержанні відправлення. Підприємство зв'язку надає підприєм- ству-продавцю інформацію (документи) про факт передачі това- ру покупцеві та його оплату. Але можливі випадки, що замовле- ний товар покупцем не одержаний з різних причин (питома вага таких випадків сягає часом 30% усіх відправлених товарів), тоді він повертається підприємству-продавцю, а останній компенсує підприємству поштового зв'язку всі витрати за доставку пошто- вого відправлення в обидва кінці.

Для правильної організації бухгалтерського обліку такого виду торгової діяльності треба мати на увазі, що поштове відправ- лення до моменту вручення його адресату належить відправни- ку, тобто підприємству-продавцю (хоча відповідальність за його доставку та збереження покладається на підприємство зв'язку). Отже, до моменту вручення відправлення адресату право влас- ності на нього належить продавцю, і він може заборонити його видачу, оформити повернення товару, переадресувати відправ- лення іншому замовнику, зменшити суму накладної плати, виз- наченої при оформленні відправлення і т. ін.

Специфіка такого виду продаж полягає ще і в тому, що інфор- мація про дату вручення поштового відправлення замовнику на- дійде до продавця з деяким запізненням (на 4—6 дн. після вру- чення самого відправлення), а в обліку вона повинна бути відоб- ражена у тому періоді, в якому товар вручено (передано) покуп- цю.

Для обліку товарів, переданих підприємству поштового зв'яз- ку для доставки замовникам, підприємству-продавцю доцільно відкрити окремий субрахунок у складі рахунка 28 «Товари» (на- приклад, субрахунок 286 «Товари в дорозі») або ж використати з цією метою субрахунок 283 «Товари на комісії». Облік відправ- лених замовникам товарів на цьому субрахунку бажано вести за цінами реалізації (аналогічно субрахунку 282 «Товари в торг