5.4.5. Облік реалізації товарів поштою

магниевый скраб beletage

Основним документом, який регулює реалізацію товарів шляхом пересилання їх через поштові відділення зв'язку, є «Пра- вила продажу товарів поштою», затверджені спільним наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Держав- ного комітету зв'язку України від 17 березня 1999 р. № 153/48.

Згідно з цими Правилами таким продажем вважають роздріб- ний продаж непродовольчих товарів поза магазином за каталога- ми, проспектами та іншою рекламною інформацією. При цьому вибір товару та його замовлення передують безпосередній передачі підприємством поштового зв'язку товару замовнику (покупцю).

У той же час «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення», затверджені постановою КМУ від 08.02. 1995 р. № 108, забороняють продаж непродовольчих товарів, що не мають відповідного товарного вигляду, з пропущеним терміном придатності, при відсутності документів, що підтверджують їх якість та безпечність, з обо- в'язковим придбанням додаткових товарів як «навантаження».

До спеціальних вимог пересилання товарів поштою відно- сять обмеження, передбачені «Правилами користування послу- гами поштового зв'язку», затвердженими постановою КМУ від 22.12. 1997 р. № 1446, якими забороняється продавати через пош- тові відділення зв'язку такі товари:

вогнепальну зброю всіх видів та боєприпаси до неї;

холодну зброю всіх видів;

вибухонебезпечні та легко запалювальні речовини;

наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, токсичні і радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні добрива, їдкі та інші отруйні речовини;

товари, що є небезпечними для працівників пошти, а та- кож такі, що зумовлюють забруднення або псування інших пош- тових відправлень.

Витрати з пересилання товарів може нести як підприєм- ство-відправник (продавець), так і одержувач товару (замовник, покупець). При систематичній реалізації товарів через пошту підприємству торгівлі доцільно укласти договір з підприємством поштового зв'язку, в якому передбачити особливі умови прода- жу товарів, порядок розрахунків за надані послуги з пересилання товарів, відповідальність сторін тощо.

Готуючи замовлений товар до пересилання, продавець зо- бов'язаний вкласти у поштове відправлення (посилку, бандероль) опис товарів з позначенням їх назви та роздрібної ціни, а на товари з гарантією — ще й технічний паспорт або інший відпо- відний документ.

Відділення поштового зв'язку—отримувач товару зберігає поштове відправлення протягом одного місяця з дати його над- ходження. Якщо за цей час посилка (бандероль та ін.) не будуть одержані замовником, її повертають продавцю (відправнику) то- вару за місцем відправлення. Пересилання підприємству-про- давцю не одержаних замовником поштових відправлень здій- снюється за рахунок продавця.

Реалізація товарів поштою може здійснюватися як за пере- доплатою, так і за наступною оплатою (оплатою покупцем при одержанні товару). При попередній оплаті покупець повідомляє продавцю про бажання придбати певний товар, оформлюючи відповідне замовлення, та перераховує на поточний рахунок ос- таннього вартість товару згідно з каталогом, прейскурантом, прай- сом і т. ін. Продавець відправляє товар на адресу, вказану по- купцем у замовленні, з повідомленням про вручення. Останнє повертається продавцю і є підставою для закриття розрахунків за попередньою оплатою, для списання вартості проданого това- ру та відображення доходу від реалізації.

При наступній оплаті відправлення з накладною платою підприємство-продавець доручає підприємству поштового зв'яз- ку одержати вказану ним вартість товару з отримувача поштово- го відправлення і перевести її на рахунок підприємства-продав- ця за вказаними реквізитами. Витрати на пересилання товару в таких випадках сплачує покупець разом з вартістю товару при одержанні відправлення. Підприємство зв'язку надає підприєм- ству-продавцю інформацію (документи) про факт передачі това- ру покупцеві та його оплату. Але можливі випадки, що замовле- ний товар покупцем не одержаний з різних причин (питома вага таких випадків сягає часом 30% усіх відправлених товарів), тоді він повертається підприємству-продавцю, а останній компенсує підприємству поштового зв'язку всі витрати за доставку пошто- вого відправлення в обидва кінці.

Для правильної організації бухгалтерського обліку такого виду торгової діяльності треба мати на увазі, що поштове відправ- лення до моменту вручення його адресату належить відправни- ку, тобто підприємству-продавцю (хоча відповідальність за його доставку та збереження покладається на підприємство зв'язку). Отже, до моменту вручення відправлення адресату право влас- ності на нього належить продавцю, і він може заборонити його видачу, оформити повернення товару, переадресувати відправ- лення іншому замовнику, зменшити суму накладної плати, виз- наченої при оформленні відправлення і т. ін.

Специфіка такого виду продаж полягає ще і в тому, що інфор- мація про дату вручення поштового відправлення замовнику на- дійде до продавця з деяким запізненням (на 4—6 дн. після вру- чення самого відправлення), а в обліку вона повинна бути відоб- ражена у тому періоді, в якому товар вручено (передано) покуп- цю.

Для обліку товарів, переданих підприємству поштового зв'яз- ку для доставки замовникам, підприємству-продавцю доцільно відкрити окремий субрахунок у складі рахунка 28 «Товари» (на- приклад, субрахунок 286 «Товари в дорозі») або ж використати з цією метою субрахунок 283 «Товари на комісії». Облік відправ- лених замовникам товарів на цьому субрахунку бажано вести за цінами реалізації (аналогічно субрахунку 282 «Товари в торгівлі»), а на субрахунку 285 «Торгова націнка» відкрити окремий аналі- тичний рахунок для відображення суми торгової націнки на цю групу товарів.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку реа- лізації товарів поштою при різних формах розрахунків (табл. 5.21).

Таблиця 5.21

Відображення в обліку реалізації товарів поштовими відправленнями

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

 

Реалізація товарів за предоплатою

 

 

 

1

Одержано на поточний рахунок передоплату від
покупців за замовлені товари

311

681

2400

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у
сумі передоплати

643

641

400

3

Відображено відсотки банку за розрахункове
обслуговування попередньої оплати (ця сума
може бути утримана банком без її зарахування на
поточний рахунок, тоді операції 1 і 3 об'єднують)

92

311

36

4

Передано поштовому відділенню товар для
пересилання замовникам:
собівартість відправленого товару
торгова націнка на відправлений товар

283
283

281
285

1500
900

5

Надійшли повідомлення про одержання товарів
замовниками

361

702

2160

6

Відображено податкове зобов'язання у сумі
доходу від реалізації товару

702

643

360

7

Проведено залік попередньої оплати у погашення
заборгованості покупців

681

361

2160

8

Списана торгова націнка на одержаний
замовниками товар (900 : 2400) • 2160 = 810 грн

285

283

810

9

Списано собівартість переданого замовникам
товару 2160 - 810 = 1350 грн

902

283

1350

10

Оплачено підприємству поштового зв'язку за
послуги з пересилання товарів замовникам

685

311

48

11

Віднесено на витрати з реалізації плату за
послуги поштового зв'язку

93

685

48

12

Списано на фінансові результати:
доход від реалізації товарів поштою
собівартість реалізованого товару
витрати на збут
адміністративні витрати

702
791
791
791

791
902
93
92

1800
1350
48
36

Продовження табл. 5.21

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

 

Продаж товарів накладною платою

 

 

 

1

Передано товар поштовому відділенню для
пересилання замовникам з наступною
оплатою:

 

 

 

 

собівартість товару

283

281

2000

 

торгова націнка на відправлений товар

283

285

1200

2

Надійшла на поточний рахунок від підприємства
поштового зв'язку оплата за відправлені поштою

 

 

 

 

товари

311

681

2280

3

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у

 

 

 

 

сумі оплати за товар

643

641

380

4

Надійшло повідомлення про одержання товару

 

 

 

 

замовниками

361

702

2040

5

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у

 

 

 

 

вартості реалізованого товару

702

643

340

6

Проведено взаємозалік розрахунків із
замовниками

681

361

2040

7

Списано торгову націнку на реалізований товар
(1200 : 3200) • 2040 = 765 грн

285

283

765

8

Списано собівартість реалізованого товару

902

283

1275

9

Повернено відділенням поштового зв'язку не
одержані замовниками товари (продажною
вартістю 120 грн):

сума торгової націнки на повернені товари

 

 

 

 

(1200 : 3200) • 120 = 45 грн

285

283

45

 

фактична собівартість товару (120 - 45 = 75 грн)

281

283

75

10

Оплачено підприємству поштового зв'язку за

 

 

 

 

послуги з пересилання не вручених замовникам
товарів

685

311

5

11

Віднесено на витрати підприємства плату за

 

 

 

 

послуги підприємства зв'язку

93

685

5

12

Списано на фінансові результати:

 

 

 

 

доход від реалізації товарів поштою

702

791

1700

 

собівартість реалізованих товарів
витрати на збут

791
791

902
93

1275
5

Після відображення в обліку наведених у табл. 5.21 операцій
з продажу товарів накладною платою залишки на рахунках ста-
новитимуть:

Д-т субрах. 283 — 1040 грн (продажна вартість товару, не одержаного замовниками до кінця звітного періоду);

К-т субрах. 285 — 390 грн (торгова націнка на не одержані замовниками товари);

К-т субрах. 681 — 240 грн (сума оплати за товар, на який ще не надійшло повідомлення про його доставку замовникам);

Д-т субрах. 643 — 40 грн (сума податкового зобов'язання з ПДВ у вартості товару, оплаченого замовниками, але ще неспи- саного через затримку повідомлення про його доставку).

Останні два субрахунки (681 та 643) повинні бути закриті до кінця звітного періоду, адже реально товар уже продано (оплата за нього зарахована на поточний рахунок), але ще не одержано відповідного повідомлення про факт доставки товару замовни- кам. Відповідно зменшиться залишок і на субрахунках 283 (на 240 грн) та 285 (на 90 грн).