5.4.5. Облік реалізації товарів поштою

Основним документом, який регулює реалізацію товарів шляхом пересилання їх через поштові відділення зв'язку, є «Пра- вила продажу товарів поштою», затверджені спільним наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Держав- ного комітету зв'язку України від 17 березня 1999 р. № 153/48.

Згідно з цими Правилами таким продажем вважають роздріб- ний продаж непродовольчих товарів поза магазином за каталога- ми, проспектами та іншою рекламною інформацією. При цьому вибір товару та його замовлення передують безпосередній передачі підприємством поштового зв'язку товару замовнику (покупцю).

У той же час «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення», затверджені постановою КМУ від 08.02. 1995 р. № 108, забороняють продаж непродовольчих товарів, що не мають відповідного товарного вигляду, з пропущеним терміном придатності, при відсутності документів, що підтверджують їх якість та безпечність, з обо- в'язковим придбанням додаткових товарів як «навантаження».

До спеціальних вимог пересилання товарів поштою відно- сять обмеження, передбачені «Правилами користування послу- гами поштового зв'язку», затвердженими постановою КМУ від 22.12. 1997 р. № 1446, якими забороняється продавати через пош- тові відділення зв'язку такі товари:

вогнепальну зброю всіх видів та боєприпаси до неї;

холодну зброю всіх видів;

вибухонебезпечні та легко запалювальні речовини;

наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, токсичні і радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні добрива, їдкі та інші отруйні речовини;

товари, що є небезпечними для працівників пошти, а та- кож такі, що зумовлюють забруднення або псування інших пош- тових відправлень.

Витрати з пересилання товарів може нести як підприєм- ство-відправник (продавець), так і одержувач товару (замовник, покупець). При систематичній реалізації товарів через пошту підприємству торгівлі доцільно укласти договір з підприємством поштового зв'язку, в якому передбачити особливі умови прода- жу товарів, порядок розрахунків за надані послуги з пересилання товарів, відповідальність сторін тощо.

Готуючи замовлений товар до пересилання, продавець зо- бов'язаний вкласти у поштове відправлення (посилку, бандероль) опис товарів з позначенням їх назви та роздрібної ціни, а на товари з гарантією — ще й технічний паспорт або інший відпо- відний документ.

Відділення поштового зв'язку—отримувач товару зберігає поштове відправлення протягом одного місяця з дати його над- ходження. Якщо за цей час посилка (бандероль та ін.) не будуть одержані замовником, її повертають продавцю (відправнику) то- вару за місцем відправлення. Пересилання підприємству-про- давцю не одержаних замовником поштових відправлень здій- снюється за рахунок продавця.

Реалізація товарів поштою може здійснюватися як за пере- доплатою, так і за наступною оплатою (оплатою покупцем при одержанні товару). При попередній оплаті покупець повідомляє продавцю про бажання придбати певний товар, оформлюючи відповідне замовлення, та перераховує на поточний рахунок ос- таннього вартість товару згідно з каталогом, прейскурантом, прай- сом і т. ін. Продавець відправляє товар на адресу, вказану по- купцем у замовленні, з повідомленням про вручення. Останнє повертається продавцю і є підставою для закриття розрахунків за попередньою оплатою, для списання вартості проданого това- ру та відображення доходу від реалізації.

При наступній оплаті відправлення з накладною платою підприємство-продавець доручає підприємству поштового зв'яз- ку одержати вказану ним вартість товару з отримувача поштово- го відправлення і перевести її на рахунок підприємства-продав- ця за вказан