5.4.6. Особливості обліку оптової торгівлі

Оптова торгівля — це сфера підприємницької діяльності з придбання та відповідного перетворення товарів для їх наступ- ної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та іншим суб'єк- там підприємницької діяльності.

Порядок обліку торгових операцій у сфері оптової торгівлі аналогічний обліку роздрібної торгівлі, але існують деякі особ- ливості. Так, на відміну від підприємств роздрібної торгівлі, оп- тові підприємства товари обліковують за первісною (купівель- ною) вартістю на субрахунку 281 «Товари на складах». Визнача- ють первісну вартість придбаних товарів відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси». Для визначення собівартості реалізованих товарів підприємства оптової торгівлі можуть використовувати різні методи, рекомендовані П(С)БО 9 (крім методу норматив- них витрат, який використовують у виробничій сфері, та методу продажних цін, який застосовують у роздрібній торгівлі). У більшості випадків підприємства оптової торгівлі визначають собівартість реалізованих товарів методами середньозваженої собівартості, за ціною перших надходжень (ФІФО) або іденти- фікованої вартості (для деяких груп товарів).

Придбані товари прибуткують у підзвіт матеріально відпо- відальним особам (зав. складів). В оптових підприємствах по- ширені два способи зберігання й обліку товарів: партіонний і сортовий.

При партіонному способі відокремлено зберігають кожну партію товару, що надійшов на склад. На кожну таку партію то- варів оформлюють товарний ярлик, картку складського обліку, надають порядковий номер або код. Номер партії (код) вказують у прибуткових і видаткових документах про рух товарів, відпуск товару відображають у товарному ярлику і картці складського обліку. Оцінюють реалізований товар (при партіонному способі зберігання) за ідентифікованою вартістю.

При сортовому способі товари зберігають за їх видами і сор- тами, а складський облік ведуть у картках, які відкривають на кожен вид (сорт) товару. При такому способі зберігання реалізо- вані товари оцінюють за середньозваженою собівартістю або за методом ФІФО.

Матеріально відповідальні особи періодично (а за необхід- ності щоденно) подають у бухгалтерію товарні звіти про рух та залишки товарів за кожною партією або видом (сортом). У бух- галтерії ці звіти використовують як регістри аналітичного об- ліку. На їх підставі в кінці місяця складають сальдові відомості кількісно-сумового обліку, дані яких звіряють з картками складсь- кого обліку.

Реалізацію товарів підприємства оптової торгівлі можуть здійснювати або безпосередньо зі складу (складський товарообо- рот), або з доставкою від постачальника (виробника) прямо покуп- цеві — підприємству роздрібної торгівлі (транзитний товарооборот).

При реалізації товарів зі складів їх відпуск здійснюють на основі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, у яких вказують кількість товарів, їх відпуск- ну ціну та вартість за кожним найменуванням. Аналітичний облік реалізації та розрахунків з покупцями ведуть окремо за кожним платіжним документом у відомості обліку реалізації.

Торгову націнку підприємства оптової торгівлі не відобра- жають на субрахунку 285. Її рівень визначають окремо для кож- ної групи або партії товару і оформлюють відповідним наказом (розпорядженням) керівника торгового підприємства. Рівень тор- гової націнки може бути встановлений у відсотках до облікової (первісної) вартості товару або ж у твердій сумі. Окремим нака- зом (розпорядженням) може бути затверджена ціна реалізації товару з урахуванням націнки.

При реалізації товарів транзитом їх відвантажують покупцям постачальники, оминаючи склади оптового торгового підприєм- ства. Така форма торгівлі економічно більш вигідна: вона сприяє зменшенню витрат на розвантажувально-навантажувальні роботи та зберігання товарів на складах підприємства оптової торгівлі, прискорює надходження товарів до покупця. Особливістю органі- зації обліку транзитної оптової торгівлі є одночасне відображен- ня двох явищ: придбання товару і його реалізації. Для обліку прид- баного товару з метою транзитної реалізації доцільно використо- вувати окремий субрахунок, наприклад 286 «Товари в дорозі».

У загальному вигляді операції надходження і реалізації то- варів підприємства оптової торгівлі відображають такими бух- галтерськими проводками (табл. 5.22).

Таблиця 5.22

Відображення в обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн