5.4.6. Особливості обліку оптової торгівлі

магниевый скраб beletage

Оптова торгівля — це сфера підприємницької діяльності з придбання та відповідного перетворення товарів для їх наступ- ної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та іншим суб'єк- там підприємницької діяльності.

Порядок обліку торгових операцій у сфері оптової торгівлі аналогічний обліку роздрібної торгівлі, але існують деякі особ- ливості. Так, на відміну від підприємств роздрібної торгівлі, оп- тові підприємства товари обліковують за первісною (купівель- ною) вартістю на субрахунку 281 «Товари на складах». Визнача- ють первісну вартість придбаних товарів відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси». Для визначення собівартості реалізованих товарів підприємства оптової торгівлі можуть використовувати різні методи, рекомендовані П(С)БО 9 (крім методу норматив- них витрат, який використовують у виробничій сфері, та методу продажних цін, який застосовують у роздрібній торгівлі). У більшості випадків підприємства оптової торгівлі визначають собівартість реалізованих товарів методами середньозваженої собівартості, за ціною перших надходжень (ФІФО) або іденти- фікованої вартості (для деяких груп товарів).

Придбані товари прибуткують у підзвіт матеріально відпо- відальним особам (зав. складів). В оптових підприємствах по- ширені два способи зберігання й обліку товарів: партіонний і сортовий.

При партіонному способі відокремлено зберігають кожну партію товару, що надійшов на склад. На кожну таку партію то- варів оформлюють товарний ярлик, картку складського обліку, надають порядковий номер або код. Номер партії (код) вказують у прибуткових і видаткових документах про рух товарів, відпуск товару відображають у товарному ярлику і картці складського обліку. Оцінюють реалізований товар (при партіонному способі зберігання) за ідентифікованою вартістю.

При сортовому способі товари зберігають за їх видами і сор- тами, а складський облік ведуть у картках, які відкривають на кожен вид (сорт) товару. При такому способі зберігання реалізо- вані товари оцінюють за середньозваженою собівартістю або за методом ФІФО.

Матеріально відповідальні особи періодично (а за необхід- ності щоденно) подають у бухгалтерію товарні звіти про рух та залишки товарів за кожною партією або видом (сортом). У бух- галтерії ці звіти використовують як регістри аналітичного об- ліку. На їх підставі в кінці місяця складають сальдові відомості кількісно-сумового обліку, дані яких звіряють з картками складсь- кого обліку.

Реалізацію товарів підприємства оптової торгівлі можуть здійснювати або безпосередньо зі складу (складський товарообо- рот), або з доставкою від постачальника (виробника) прямо покуп- цеві — підприємству роздрібної торгівлі (транзитний товарооборот).

При реалізації товарів зі складів їх відпуск здійснюють на основі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, у яких вказують кількість товарів, їх відпуск- ну ціну та вартість за кожним найменуванням. Аналітичний облік реалізації та розрахунків з покупцями ведуть окремо за кожним платіжним документом у відомості обліку реалізації.

Торгову націнку підприємства оптової торгівлі не відобра- жають на субрахунку 285. Її рівень визначають окремо для кож- ної групи або партії товару і оформлюють відповідним наказом (розпорядженням) керівника торгового підприємства. Рівень тор- гової націнки може бути встановлений у відсотках до облікової (первісної) вартості товару або ж у твердій сумі. Окремим нака- зом (розпорядженням) може бути затверджена ціна реалізації товару з урахуванням націнки.

При реалізації товарів транзитом їх відвантажують покупцям постачальники, оминаючи склади оптового торгового підприєм- ства. Така форма торгівлі економічно більш вигідна: вона сприяє зменшенню витрат на розвантажувально-навантажувальні роботи та зберігання товарів на складах підприємства оптової торгівлі, прискорює надходження товарів до покупця. Особливістю органі- зації обліку транзитної оптової торгівлі є одночасне відображен- ня двох явищ: придбання товару і його реалізації. Для обліку прид- баного товару з метою транзитної реалізації доцільно використо- вувати окремий субрахунок, наприклад 286 «Товари в дорозі».

У загальному вигляді операції надходження і реалізації то- варів підприємства оптової торгівлі відображають такими бух- галтерськими проводками (табл. 5.22).

Таблиця 5.22

Відображення в обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

 

Складський товарообіг

 

 

 

1

Одержано на склад товари від постачальника:

вартість товару без ПДВ

сума податкового кредиту з ПДВ

281
641

631
631

70000
14000

2

Перераховано з поточного рахунка

 

 

 

 

постачальнику за товари

631

311

84000

3

Відвантажено товари покупцям (за
реалізаційною вартістю з ПДВ)

361

702

180000

4

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у

 

 

 

 

вартості реалізованого товару

702

641

30000

5

Надійшла на поточний рахунок оплата за

 

 

 

 

реалізований товар

311

361

180000

6

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

70000

7

Віднесено на фінансові результати:
доход від реалізації товарів
собівартість реалізованих товарів

702
791

791
902

150000
70000

 

Транзитний товарообіг з участю в розрахунках

 

 

 

1

Відображено заборгованість постачальнику за
товар, відвантажений транзитом на адресу

 

 

 

 

покупця:

купівельна вартість без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ

286
641

631
631

20000
4000

2

Нараховано транспортній організації за пере-

 

 

 

 

везення товару від постачальника до покупця:
вартість виконаних робіт без ПДВ

286

631

1000

 

сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

200

3

Зараховано доход від реалізації товару

 

 

 

 

покупцям:

реалізаційна вартість товару (із сумою ПДВ) сума податкового зобов'язання з ПДВ

361
702

702
641

30000
5000

4

Віднесено на фінансові результати:

 

 

 

 

доход від реалізації

702

791

25000

 

собівартість реалізованого товару

791

286

21000

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), пов'язані з прид-
банням товарів, можуть бути прямо розподілені і віднесені на
вартість придбаних товарів (дебет субрахунка 281) або ж зібрані
на окремому субрахунку 289 і розподілені за середнім їх відсот-
ком між реалізованими товарами і залишками товарів на складі.
В оптовій торгівлі середній відсоток ТЗВ визначають у відно-
шенні не до продажної, а до первісної вартості товарів:

Середній % ТЗВ = (СД289 поч + ОД289) : (СД281поч + + ОД281) • 100,

де СД281 поч, СД289 поч — початкове сальдо на субрахунках 281 «Товари на складі» та 289 «Транспортно-заготівельні витрати»;

ОД281, ОД289 — обороти за звітний період за дебетом субра- хунків 281 і 289 відповідно.

(5.7)

Суму транспортно-заготівельних витрат, що припадає на реалізовані товари, визначають як добуток

ТЗВреал = (ОК281 • Середній % ТЗВ) : 100,

де ОК281 реал — первісна вартість реалізованих за звітний місяць товарів (оборот за кредитом субрахунка 281).

Суму ТЗВ, що припадає на реалізовані товари, відносять безпосередньо на собівартість реалізації бухгалтерським прове- денням:

Д-т субрах. 902 — К-т субрах. 289.

Деякі особливості має облік оптової торгівлі алкогольними і тютюновими виробами, адже оптова торгівля цими товарами може здійснюватися лише при наявності спеціального дозволу — ліцензії. За видачу такого дозволу стягується відповідна плата. Ліцензії видаються окремо на оптову торгівлю алкогольними напоями і окремо на оптову торгівлю — тютюновими виробами. Термін її дії — 5 років, але плата за видачу ліцензії стягується щорічно.

Бухгалтерський облік ліцензій ведеться на субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи». Нарахування амортизації ліцензії здійснюють щомісяця протягом терміну її корисного викорис- тання, як правило, прямолінійним методом. Придбання ліцензії відображають в обліку як капітальні вкладення, тобто проводять через субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Після закінчення терміну використання вартість амор- тизованої ліцензії списують за рахунок нарахованої амортизації:

Д-т субрах. 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»,

(5.6)

К-т субрах. 127 «Інші нематеріальні активи».

Підприємства, які здійснюють оптову торгівлю алкогольни- ми напоями, сплачують (поряд з іншими податками і соціальни- ми платежами) збір на розвиток виноградництва, садівництва та хмільництва. Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації алкогольних напоїв та пива. Ставка збору — 1% від об'єкта опо- даткування. У бухгалтерському обліку такі зобов'язання відобра- жають за дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» у корес- понденції з кредитом субрахунка 642 «Розрахунки за обов'язко- вими платежами».

Крім реалізації товарів покупцям, у підприємств оптової торгівлі можуть бути й інші списання товарів:

уцінка товарів при частковій втраті їх вартості (сума уцін- ки відноситься у дебет субрахунка 946 «Втрати від знецінення запасів»);

недостача товарів у межах норми природного убутку (відно- ситься у дебет субрахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів»);

недостача товарів понад норми природного убутку (со- бівартість таких товарів відносять у дебет субрахунка 947 «Не- стачі і втрати від псування цінностей»);

безоплатна передача товарів у гуманітарних цілях (со- бівартість переданих безоплатно товарів відносять у дебет субра- хунка 949 «Інші витрати операційної діяльності»);

безоплатна роздача товарів з рекламними цілями (со- бівартість розданих товарів відносять у дебет рахунка 93 «Витра- ти на збут»);

вибуття товарів внаслідок надзвичайних подій (собівартість таких товарів списують у дебет рахунка 99 «Надзвичайні витра- ти»).

На ці ж рахунки (субрахунки) повинна бути списана і відпо- відна сума транспортно-заготівельних витрат (пропорційно вар- тості списаних товарів).