1.5. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв

магниевый скраб beletage

Згідно з «Правилами визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 (зі змінами і доповненнями), до нетитульних тимчасових будівель, споруд, пристроїв та устаткування відно- сять:

— приоб'єктні контори, амбари виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси, душові, приміщення для обігріву робітників; настили, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будинків, інвентарні уніфіковані за- соби підмощування (люльки, вишки, помости, інвентарні пло- щадки і т. ін.);

тини і огорожі (крім спеціальних і архітектурно оформле- них), захисні козирки, сховища при виконанні буропідривних робіт;

тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж постачання електроенергії, води, газу, пару, повітря в межах ро- бочої зони (в межах 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд);

витрати, пов'язані з обладнанням будівель і споруд, які будуються або існують на будівельних майданчиках, замість будівництва вказаних вище тимчасових нетитульних будівель і споруд.

Тимчасові нетитульні споруди поділяють на необоротні (з терміном використання понад один рік) та оборотні (плановий період експлуатації яких менше одного року).

Витрати на придбання або виготовлення необоротних тим- часових нетитульних споруд обліковують як капітальні вкладен- ня на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необо- ротних матеріальних активів». При передачі в експлуатацію вит- рати на їх придбання (створення) відображають за дебетом суб- рахунка 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» і кредитом субра- хунка 153.

Амортизацію необоротних нетитульних споруд, витрати на їх ремонт, утримання та розбирання розподіляють та відносять на собівартість БМР, якщо такі витрати передбачені коштори- сом будівництва, такими методами (залежно від специфіки ви- користання споруд):

прямим методом (на дебет субрахунка 231 «Основне ви- робництво»);

шляхом розподілу у складі загальновиробничих витрат (на дебет рахунка 91 «Загальновиробничі витрати»).

Якщо кошторисом будівництва не передбачено витрати на спорудження та розбирання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв, то їх вважають понаднормативними і відносять на со- бівартість реалізованої продукції у періоді виникнення таких вит- рат (табл. 1.1).

Облік витрат на виготовлення оборотних нетитульних спо- руд і пристроїв не можна вважати капітальними вкладеннями, тому їх необхідно обліковувати на окремому субрахунку до син- тетичного рахунка 23 «Виробництво» (наприклад, субрах. 234 «Створення оборотних тимчасових нетитульних споруд»).

Таблиця 1.1

Відображення в обліку витрат на ліквідацію необоротних тимчасових нетитульних споруд

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Списана вартість ліквідованої тимчасової
споруди, передбаченої кошторисом
будівництва:

 

 

 

 

- на суму нарахованого зносу

132

113

3000

 

- на залишкову вартість

23, 91

113

800

 

- на суму податкового зобов'язання з

 

 

 

 

ПДВ

23, 91

641

160

2

Відображаються витрати, пов'язані з
ліквідацією тимчасової нетитульної

 

 

 

 

споруди

23, 91

66, 65

200

3

Оприбутковано матеріали, одержані від

 

 

 

 

розбирання тимчасової споруди, придатні
для використання

20

23, 91

100

4

Списано вартість тимчасової нетитульної
споруди, не передбаченої кошторисом
будівництва:

 

 

 

 

- на суму нарахованого зносу

132

113

600

 

- на залишкову вартість

903

113

50

 

- на суму податкового зобов'язання з

 

 

 

 

ПДВ

903

641

10

5

Відображені витрати на розбирання
нетитульної споруди, не передбаченої
кошторисом будівництва

903

66, 65

40

Собівартість виготовлених оборотних тимчасових нетитуль-
них споруд і пристроїв доцільно відображати у складі виробни-
чих запасів (Д-т рах. 22 «Малоцінні та швидкозношувані предме-
ти»), для чого передбачити спеціальний субрахунок, наприклад,
222 «Тимчасові нетитульні споруди і пристрої з терміном вико-
ристання до одного року».

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (а відтак, і оборотних нетитуль- них споруд і пристроїв) підлягає списанню на витрати вироб- ництва (Д-т рах. 23 або 91) або собівартість реалізації (Д-т рах. 90) в момент їх передачі в експлуатацію з організацією оператив- ного обліку таких об'єктів і контролю за їх використанням.

Враховуючи специфіку будівельного виробництва та фор- мування витрат і доходів підрядних будівельних організацій, більш доцільним було б списання вартості оборотних тимчасових не- титульних споруд і пристроїв у момент їх передачі в експлуата- цію не на рах. 23 або 91, а на рах. 39 «Витрати майбутніх періо- дів» з наступним рівномірним періодичним (щомісячним) спи- санням на поточні витрати (Д-т рах. 23, 91 — К-т рах. 39).