5.4.7. Особливості обліку фірмової торгівлі

магниевый скраб beletage

Останнім часом в Україні досить поширеною стає реаліза- ція продукції виробничими підприємствами через власну роздріб- ну торговельну мережу. Це так звана фірмова торгівля, яка має ряд переваг перед звичайною роздрібною тогівлею, що спонукає споживачів користуватися послугами саме такої торгівлі.

Фірмові магазини — це підприємства роздрібної торгівлі, що здійснюють торгівлю товарами народного споживання виробниц- тва вітчизняних промислових підприємств. Вони можуть бути структурним підрозділом підприємства-виробника або ж само- стійними юридичними особами, які діють на підставі договору з підприємством—виробником. В останньому випадку облік у фірмовому магазині мало чим відрізняється від обліку в інших підприємствах роздрібної торгівлі. Якщо ж фірмовий магазин є структурним підрозділом підприємства—виробника промислової продукції, то він, як правило, має окремий поточний рахунок у банку без права здійснення розрахунків з постачальниками, підрядниками та бюджетом. На цьому рахунку акумулюється сума виручки від реалізації товару, яку потім перераховують на ос- новний рахунок підприємства-виробника. Такого роду фірмові магазини не є самостійними платниками податків і зборів, вони здійснюють облік руху товарів, їх реалізації, доходу від реалі- зації, складають внутрішню звітність і передають її до централі- зованої бухгалтерії підприємства-виробника. Остання складає зведену фінансову і податкову звітність.

Фірмові магазини відрізняються від звичайних, перш за все, оформленням приміщень у певному фірмовому стилі, фірмовим одягом співробітників, наявністю фірмового товарного знака (тор- говельної марки), своєрідними формами реклами, пакування товарів, обслуговування покупців. Крім того, продажа фірмової продукції, як правило, здійснюється з меншими торговельними націнками (тобто дешевше звичайних магазинів), але з більш високими і гарантованими якісними характеристиками такої про- дукції.

У фірмовому магазині переважно продаються товари підприєм- ства—виробника, хоча можлива реалізація супутніх товарів, але питома вага останніх не повинна перевищувати 25% загальної кількості товарних позицій та 20% загального обсягу товарообігу.

Однією з характерних особливостей фірмової торгівлі є на- явність товарного знака на продукцію, завдяки якому фірмо- вий товар одного підприємства відрізняється від аналогічних товарів інших підприємств. Право власності на товарний знак оформлюється Свідоцтвом, яке видає Держпатент. Для підприєм- ства таке свідоцтво є первинним документом для оприбутку- вання нематеріального активу. Звичайний термін дії свідоцтва на товарний знак — 10 років, потім він може бути продовже- ним.

Витрати на створення і державну реєстрацію товарного зна- ка в обліку відображають як капітальні вкладення (табл. 5.23).

Нарахування амортизації товарного знака здійснюють про- тягом терміну його корисного використання. Метод нарахуван-

Таблиця 5.23

Відображення в обліку операцій зі створення і реєстрації товарного знака

на продукцію

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Списана вартість матеріалів на виготовлення
ескіза товарного знака

154

20

200

2

Нараховано заробітну плату працівникам,
зайнятим створенням ескіза товарного знака

154

661

1000

3

Здійснено обов'язкові нарахування на фонд
оплати праці (у фонди соціального
страхування)

154

65

380

4

Відображено послуги сторонньої організації зі
створення ескіза товарного знака (експерт-
художник та ін.):
вартість послуги без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

154
641

685
685

800
160

5

Одержано свідоцтво на право використання
товарного знака (на вартість виготовлення
свідоцтва та оплати за його реєстрацію)

154

685

200

6

Відображено первісну вартість створеного
товарного знака

127

154

2580

7

Нараховано амортизацію товарного знака
(щомісячно)

93

133

21,50

ня амортизації підприємство обирає самостійно згідно з вимога-
ми П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». На практиці у більшості
випадків застосовують прямолінійний метод нарахування амор-
тизації.

Підприємство-виробник оцінює продукцію, передану у влас- ний фірмовий магазин, за фактичною собівартістю і не вважає таку операцію реалізацією, а відображає її в обліку як внутріш- ньогосподарське переміщення продукції, використовуючи суб- рахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Фірмовий магазин прибуткує одержану продукцію на склад або безпосередньо в торговий зал і дооцінює її до ціни продажу згідно зі встановленим розміром торговельної націнки. Операції реалізації продукції та розрахунків за неї оформлюються такими проводками (табл. 5.24).

Після виконання таких проводок бухгалтерія фірмового ма- газину може скласти свій баланс на звітну дату, в якому залишки на рахунках становитимуть:

Таблиця 5.24

Відображення в обліку реалізації продукції фірмовим магазином

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Надійшла готова продукція на склад
фірмового магазину:

продукція для продажу (за собівартістю) матеріали для господарських потреб

281
209

683
683

50000
1000

2

Передано до торгової зали частину готової
продукції

282

281

40000

3

Відображено суму торгової націнки на
передану для продажу продукцію

282

285

8000

4

Відображено суму ПДВ на продажну вартість
товару

282

285

9600

5

Списано господарські матеріали, витрачені на:
поточні потреби фірмового магазину
адміністративні витрати магазину

93
92

209
209

500
200

6

Реалізовано товар за готівку

301

702

36000

7

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у
сумі виторгу від реалізації

702

641

6000

8

Списано торговельну націнку на реалізований
товар

(17600 : 57600) • 36000 = 11000 грн

285

282

11000

9

Списано собівартість реалізованого товару
36000 - 11000 = 25000 грн

902

282

25000

10

Нарахована зарплата:
торговим працівникам
адмінперсоналу магазину

93
92

661
661

1000
800

11

Відображено обов'язкові нарахування на фонд
зарплати (на соціальні заходи):
торгових працівників
адмінперсоналу магазина

93
92

65
65

380
304

12

Виручка від реалізації, внесена на поточний
рахунок підприємства-виробника продукції

683

301

36000

13

Списано на фінансові результати тоговельної
діяльності:
доход від реалізації
собівартість реалізованої продукції
витрати на збут

адміністративні витрати магазину

702
791
791
791

791
902
93
92

30000
25000
1880
1304

14

Визначено фінансовий результат від реалізації
продукції через фірмовий магазин (розрахунки
передані до централізованої бухгалтерії
підприємства-виробника)

791

441

1816

— товари на складі

10000

 

— товари в торгівлі

21600

 

— різні матеріали на складі

300

 

Всього активів

31900

 

— торговельна націнка

6600

 

— заборгованість за податками

6000

 

— заборгованість з оплати праці

1800

 

— заборгованість зі страхування

684

 

— внутрішньогосподарські розрахунки

15000

 

— прибуток

1816

 

Всього пасивів

31900.

 

Звичайно заборгованість за розрахунками, яку буде погаша-

 

ти централізована бухгалтерія, необхідно віднести на субрахунок
683, вартість товарів у торгівлі в балансі підприємства буде пока-
зана за мінусом торговельної націнки і т. ін., але незаперечним є
той факт, що фірмовий магазин може складати окремий баланс,
навіть якщо він буде мати статус внутрішньогосподарського
підрозділу підприємства-виробника. Централізована бухгалтерія
підприємства-виробника у такому випадку може складати зведе-
ну звітність, використовуючи звітність підрозділів, переведених
на самостійний баланс, та результати власного обліку.