5.5. Особливості відображення в обліку реалізації лікарських засобів аптеками

Аптеки — це установи системи охорони здоров'я, призна- чені забезпечувати населення та лікувальні заклади лікарськими засобами і виробами медичного призначення, але за характером своєї діяльності вони мають багато спільного з підприємствами роздрібної торгівлі.

Діяльність з виготовлення лікарських засобів, оптова та роз- дрібна торгівля ними підлягає ліцензуванню. Як і підприємства торгівлі, аптеки для реалізації лікарських засобів за готівку по- винні отримати торговельний патент, використовувати РРО. В той же час законодавством передбачено звільнення від оподат- кування ПДВ операцій з продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, зареєстрованих в Україні в установле- ному законодавством порядку, а реалізація супутніх товарів опо- датковується ПДВ за ставкою 20%. У випадку якщо виготовлені або придбані товари (роботи, послуги) частково використовують- ся в операціях, що оподатковуються ПДВ, а частково — в таких, що не підлягають оподаткуванню, до складу податкового креди- ту з ПДВ включають ту частину сплаченого (нарахованого) по- датку при їх виготовленні або придбанні, яка припадає на частку товарів, використаних в оподатковуваних операціях. Це зумов- лює необхідність додаткових спеціальних розрахунків та деякі особливості їх відображення в обліку.

Згідно із Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.96 р. № 123/96 до лікарських засобів відносять:

готові лікарські засоби — дозовані лікарські засоби у тому вигляді і стані, в якому їх застосовують;

діючі речовини (субстанції) — біологічно активні речови- ни, які можуть змінювати стан і функції організму або виявля- ють профілактичну, діагностичну, лікувальну дію та використо- вуються для виготовлення готових лікарських засобів;

гомеопатичні засоби; засоби, що використовуються для виявлення збудників хвороб, а також для боротьби із збудника- ми хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські добавки до харчових продуктів;

допоміжні речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських засобів;

наркотичні лікарські засоби, перелік яких визначено за- конодавством;

отруйні лікарські засоби, перелік яких визначено Міністер- ством охорони здоров'я;

сильнодіючі лікарські засоби згідно з переліком, встанов- леним Міністерством охорони здоров'я;

радіоактивні лікарські засоби, які використовуються у медичній практиці завдяки їх здатності до іонізуючого випромі- нювання.

Оперативний облік товарів, що надійшли до аптеки, ведуть у грошовому вимірнику в розрізі облікових груп у «Журналі реє- страції товарів, що надійшли». Наркотичні та психотропні лікарські засоби незалежно від лікарської форми підлягають ок- ремому предметно-кількісному обліку в спеціальному Журналі, де на кожен вид таких засобів відкривають окрему сторінку.

Аптечні заклади виготовляють лікарські препарати на підставі рецептів, наданих громадянами-замовниками. Готові лікарські засоби можуть відпускатися як за рецептами, так і без рецептів. Без рецепта лікаря можна реалізовувати тільки ті лікарські засо- би, які дозволені до вільного продажу МОЗ України.

Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначен- ня виписуються лікарем лікувально-профілактичного закладу з дотриманням вимог, передбачених спеціальними Правилами, затвердженими наказом МОЗ України. Цими Правилами перед- бачено три форми рецептурних бланків:

ф. № 3 використовують для виписування наркотичних і психотропних препаратів. Такий рецепт додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я і завіряється печаткою. У ньому дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу. Такі рецепти дійсні протягом 5 дн. з дати виписки;

ф. № 2 передбачена для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення безкоштовно або на пільгових умовах, а також лікарських засобів, що мають одурманюючу вла- стивість. Такі рецепти дійсні протягом 10 дн. з дати виписки;

ф. № 1 передбачена для виписування інших лікарських засобів. Такі рецепти дійсні протягом двох місяців з дати випис- ки. Рецепти на краплі для очей можна використовувати протя- гом одного року.

При відпуску лікарських засобів за рецептами в аптеці за- лишаються і зберігаються рецепти на засоби, що підлягають пред- метно-кількісному обліку, та ті, за якими ліки відпущені без- коштовно або на пільгових умовах. Рецепти на всі інші засоби повертаються замовникам.

Реалізація лікарських засобів населенню за повну вартість відображається в обліку аналогічно обліку реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі (з використанням субрахунків 282, 285, 289, 702 та 902), але при цьому не відображається по- датковий кредит при придбанні лікарських засобів і податкове зобов'язання — при їх реалізації. У той же час аптеками досить часто, крім неоподатковуваних, продаються товари, які оподат- ковуються ПДВ. У таких випадках сума податкового кредиту з ПДВ підлягає розподілу між пільговими (неоподатковуваними ПДВ) та звичайними (оподатковуваними) операціями. Сума ПДВ, що припадає на звичайні операції, включається до податкового кредиту, а сума податку, що припадає на пільговий оборот, вклю- чається до складу валових витрат підприємства (для врахування при визначенні суми податку на прибуток).

Частіше всього суму податкового кредиту за операціями, які неможливо чітко ідентифікувати з реалізацією конкретного то- вару (орендна плата, плата за послуги зв'язку, комунальні по- слуги і т. ін.) розподіляють пропорційно сумі доходу від реалі- зації (без суми ПД