5.6. Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства

5.6.1. Облік витрат на рекламу

Витрати на рекламу є важливою складовою витрат торго- вельної діяльності. Ці витрати можуть досягати значних розмірів, адже зрозуміло: чим більше витрачається коштів на рекламу, тим, як правило, більше покупців відвідують торговельні заклади, а це сприяє збільшенню обсягів продаж. Згідно із Законом Украї- ни «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-АР під рекламою ро- зуміють спеціальну інформацію про осіб або продукцію, яка по- ширюється у будь-якій формі і будь-якими способами з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку.

Рекламодавець, тобто замовник реклами, може виготовляти і поширювати рекламу самостійно, а може звернутися за допо- могою (звичайно, за певну плату) до спеціалізованих виробників та поширювачів реклами — рекламних агенств і т. ін.

Закон про рекламу поділяє її на такі види: реклама на радіо і телебаченні; в друкованих засобах масової інформації; з вико- ристанням телефонного та документального електрозв'язку; зов- нішня; внутрішня; на транспорті; соціальна рекламна інформа- ція. У кожного виду реклами є відповідні рекламоносії — газети, журнали, стенди, муляжі, щити тощо. Крім того, підприємства можуть проводити й інші великомасштабні рекламні заходи:

поширювати рекламні видання (каталоги, листівки, бро- шури, афіші, прейскуранти і т. ін.);

приймати участь у виставках і ярмарках;

організовувати прийоми, презентації, свята;

дарувати рекламні подарунки.

Рекламодавець повинен враховувати особливості рекламу- вання деяких видів продукції, встановлені законодавством: лікарських засобів; виробів медичного призначення; методів профілактики, діагностики і лікування; алкогольних напоїв і тютюнових виробів; зброї та деяких інших. Підприємство може бути притягнуто до суворої відповідальності за поширення недо- стовірної за змістом реклами.

Рекламоносії поділяють на два види:

1) такі, які можуть бути оприбутковані рекламодавцем як матеріальні цінності (брошури, прайс-аркуші, подарунки з лого- типами, рекламні щити тощо);

2) такі, які оприбуткувати неможливо (реклама у газеті, на транспорті, витрати на проведення прийомів і презентацій, участь у виставках і т. ін.).

Деякі матеріальні рекламоносії у процесі проведення рек- ламних заходів рекламодавець може або ж залишити у своїй влас- ності, або ж подарувати потенційним покупцям (клієнтам).

Таким чином, порядок відображення в обліку витрат на рек- ламу у рекламодавця залежить від того, хто виготовляє і розмі- щує рекламу, як укладено договір, чи є рекламоносії для нього матеріальними цінностями та чи залишаються вони у його влас- ності для тривалого використання, чи витрачаються одноразово або передаються безкоштовно (даруються). Порядок відображення в обліку витрат на рекламу наведено у табл. 5.27.

Таблиця 5.27

Бухгалтерські проведення з обліку витрат на рекламу

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки