5.7. Облік переоцінки товарів та відображення їх вартості у балансі

магниевый скраб beletage

Одним з основоположних принципів бухгалтерського об- ліку є принцип обережності (обачності, консерватизму), згідно з яким методи оцінки активів, що використовуються у бухгалтерсь- кому обліку, не повинні призводити до завищення вартості ак- тивів та суми доходів підприємства і заниження оцінки його зо- бов'язань та витрат. Відповідно до цього принципу відображен- ня товарів у бухгалтерській звітності повинно здійснюватися за меншою з двох можливих оцінок: первісною (фактичною со- бівартістю придбання) або чистою реалізаційною вартістю (якщо остання менша первісної).

Облік товарів підприємства роздрібної торгівлі ведуть за ціна- ми продажу, але у балансі вони повинні відображатися за первіс- ною (купівельною) вартістю. Отже, у фінансовій звітності саль- до рахунку 28 «Товари» показують у згорнутому вигляді (за міну- сом кредитового залишку на субрахунку 285 «Торгова націнка»).

Під чистою реалізаційною вартістю розуміють очікувану вартість реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за міну- сом очікуваних витрат на їх підготовку до продажу і збут.

Зменшення первісної вартості товарів до рівня чистої вар- тості їх реалізації за своїм економічним змістом є не чим іншим, як їх уцінкою. Крім того, уцінка товарів може проводитися і з інших причин та в інших випадках (наприклад, при їх частково- му псуванні, втраті товарного вигляду через пошкодження упа- ковки, при наближенні граничного терміну придатності їх вико- ристання за призначенням тощо).

Уцінка товарів регулюється «Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових то- варно-матеріальних цінностей», затвердженим спільним наказом Міністерства економіки та МФУ від 10.09.1996 р. № 120/190, з на- ступними змінами і доповненнями. Згідно з цим Положенням уцінка товарів на підприємствах усіх форм власності проводиться за рішенням керівника (власника) підприємства, якщо:

продукція залежалася і не користується попитом у спожи- вачів (не знаходить збуту протягом періоду понад 3 міс.);

товари втратили свою первісну якість;

надлишки товарно-матеріальних цінностей більше 3 місяців не можуть бути використані для виробництва продукції через недоцільність її виробництва через відсутність попиту на неї.

Не можуть бути уцінені товари, що оформлені під заставу, знаходяться у резерві або на відповідальному зберіганні.

Уцінка товарів проводиться, як правило, за даними інвен- таризації залишків на дату уцінки. Але за рішенням керівника (власника) підприємства торгівлі уцінка може бути проведена на підставі даних обліку без проведення інвентаризації залишків. Сума уцінки товарів відображається у складі операційних витрат звітного періоду.

Відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси» уцінка передбачає зменшення первісної вартості товарів. Але враховуючи, що підприємства роздрібної торгівлі обліковують товари за цінами продажу, при їх уцінці до вартості, меншої за первісну, необхід- но суму зменшення продажної вартості товару поділити на дві складові: суму, на яку зменшується торгова націнка, і суму уцін- ки купівельної вартості товару. Остання і буде складати ту суму, яку необхідно віднести на витрати звітного періоду.

Діючі нормативні документи передбачають, що для прове- дення уцінки товарів необхідно створити комісію, яка складає «Опис-акт уцінки залежалих товарів і продукції та надлишкових товарно-матеріальних цінностей». У цьому документі перерахо- вують усі найменування товарів, що підлягають уцінці, вказують їх вартість до і після уцінки, визначають загальну суму уцінки. Акт підписують члени комісії та матеріально відповідальна осо- ба, у підзвіті якої знаходяться товари, і затверджує керівник підприємства.

На підставі акта уцінки товарів зменшення суми торгової націнки відображають записом

Д-т субрах. 285 — К-т субрах. 282, а на суму уцінки первісної вартості товару виконують запис

Д-т субрах 946 «Втрати від знецінення запасів», К-т субрах. 282 «Товари в торгівлі».

Згідно з П(С)БО дооцінка товарів можлива лише в одному випадку: якщо зростає їх чиста реалізаційна вартість після рані- ше проведеної уцінки. При цьому дооцінка товарів може бути проведена лише на суму, яка не перевищує суми їх попередньої уцінки. Отже, вартість дооціненого товару не може перевищува- ти первісної вартості товару до його першої уцінки. У бухгал- терському обліку така дооцінка може бути відображена сторну- ванням суми раніше проведеної уцінки товару. Якщо ж підприєм- ство торгівлі бажає підвищити продажну вартість товару, то до- сягти цього можна за рахунок збільшення розміру торгової на- цінки (у межах допустимого).

Питання для самоконтролю

Перелічіть основні дозвільні документи, необхідні для організації підприємства торгівлі.

Охарактеризуйте порядок використання реєстраторів роз- рахункових операцій (РРО), розрахункових книжок (РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО) у підприємствах торгівлі.

Назвіть основні особливості організації бухгалтерського обліку в торгівлі.

Охарактеризуйте порядок патентування торгової діяль- ності та відображення в обліку операцій придбання і списання торгових патентів.

Охарактеризуйте порядок документального оформлення надходження та реалізації товарів.

Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку надход- ження товарів, розкрийте порядок визначення їх первісної вар- тості.

Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку розра- хунків за претензіями, охарактеризуйте порядок їх документаль- ного оформлення.

Розкрийте порядок визначення торгової націнки на това- ри в роздрібній торгівлі та її відображення в обліку.

Дайте характеристику методів обліку та розподілу транс- портно-заготівельних витрат (ТЗВ) у торгових підприємствах та наведіть основні бухгалтерські проведення з їх розподілу і спи- сання.

Назвіть основні види тари та рахунки, на яких ведеться облік різних видів тари.

Наведіть основні бухгалтерські проводки з відображен- ня в обліку операцій із заставною та скляною тарою.

Охарактеризуйте порядок реалізації товарів зі знижками та їх відображення в обліку.

Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку реалі- зації товарів за бонусними дисконтними картками.

Охарактеризуйте умови, порядок документального офор- млення та відображення в обліку повернення товарів покупцями.

Охарактеризуйте особливості проведення, документаль- ного оформлення та відображення в обліку операцій комісійної торгівлі.

Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб- раження в обліку реалізації товарів в розстрочку.

Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку реалі- зації товарів через торговельні автомати.

Розкрийте порядок відображення в обліку виїзної торгівлі.

Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб- раження в обліку реалізації товарів поштою за передоплатою та накладною платою.

Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб- раження в обліку оптової торгівлі.

Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб- раження в обліку фірмової торгівлі.

Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб- раження в обліку реалізації лікарських засобів аптеками.

Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку витрат на рекламу.

Охарактеризуйте порядок визначення та відображення в обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів.

Охарактеризуйте порядок відображення в обліку опера- ційних витрат та визначення фінансових результатів діяльності торгового підприємства.

Охарактеризуйте умови та порядок проведення переоцін- ки товарів і відображення в обліку та звітності її результатів.

Література до теми

Піроженко О., Рудяк Ю., Бойцова М. Усе про облік та організацію роздрібної торгівлі. — Х.: Фактор, 2005. — 376 с.

Бухгалтерський облік в торгівлі / За ред. проф. Ф.Ф. Бу- тинця та доц. Н.М. Малюги. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Жито- мир: ПП «Рута», 2002. — 576 с.

Солошенко Л. Розничная торговля: новое в бухгалтерс- ком учете. — Х.: Фактор, 2000. — 104 с.

Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця — Житомир: ПП «Рута», 2002. — 384 с.

Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12. 1993 р. № 3682.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахун- кових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та по- слуг» від 01.06. 2000 р. № 1776 — 111.

Порядок зайняття торговельною діяльністю та правила торговельного обслуговування населення. Затверджено постано- вою КМУ від 08.02.1995 р. № 108.

Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закла- дах. Затверджено постановою КМУ від 17.11.2004 р. № 1570.

Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Затверд- жено постановою КМУ від 20.12.1997 р. № 1442.

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань европейської інтег- рації України від 22.05.2002 р. № 145.

ОБЛІК

ГЛАВА 6 ВИРОБНИЧО-ТОРГОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ