6.3. Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини

магниевый скраб beletage

Загальновідомо, що основою бухгалтерського обліку є пер- винні документи, які складають на всі господарські операції у підприємствах усіх видів діяльності та форм власності. У той же час у підприємствах громадського харчування, де досить часто постає питання безпеки здоров'я споживачів, важливого значен- ня набувають не лише документи, що відображають кількість та вартість отриманої сировини, а й документи, які засвідчують належну якість куплених товарів, харчових продуктів та продо- вольчої сировини.

Підприємства громадського харчування можуть закуповува- ти продовольчі товари і сировину як безпосередньо у виробників, так і в оптових та роздрібних продавців. При цьому і виробники, і торговці можуть бути як суб'єктами підприємницької діяль- ності, так і звичайними громадянами, які продають продукцію своїх підсобних господарств на ринку. Залежно від податкового статусу продавця первинні документи для відображення у бух- галтерському обліку підприємств громадського харчування опе- рацій купівлі можуть бути різними: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, закупівельні акти, ра- хунки-фактури тощо. При отриманні продуктів і сировини ма- теріально відповідальна особа зобов'язана обов'язково здійсни- ти їх приймання за кількістю і якістю. При виявленні невідпо- відності фактичної кількості або якості одержаної сировини суп- ровідним документам складають «Акт про приймання матері- алів» (т. ф. № М-7) у загальноприйнятому порядку. Документи, що засвідчують якість і безпечність прийнятих харчових про- дуктів та продовольчої сировини, однакові для всіх постачаль- ників і містять відмінності лише за груповою належністю отри- маних продуктів та сировини.

Основним документом, що регламентує вимоги до якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини, є Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продоволь- чої сировини» від 23.12.97 р. № 771 (у редакції від 26.10.2005 р.). Згідно з цим законом, на всі харчові продукти і продовольчу сировину виробник надає покупцеві відповідну декларацію єдино- го зразка (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Україна ТОВ «Відона»

м. Тернопіль, вул. Поліська, 12

тел. (0352) 65-58-36, 53-42-04, факс 35-74-10

Посвідчення якості № 176 від 17.02.2007 р.

1

Назва продукції

Вермішель швидкого приготування
зі смаком грибів, курки,
морепродуктів, свинини

2

Номер стандарту

ТУ У 15.8-31914659.001-2003

3

Маса виробу, г

60 - 4,5

4

Дата виготовлення

29.10.2006; 11.11.2006; 13.12.2006 р.

5

Термін придатності до споживання

Один рік

6

Колір

Однотонний з кремовим або
жовтуватим відтінком, без слідів
непромісу

7

Поверхня

Гладка, допускається шорсткість

8

Форма

Спіралеподібний брикет

9

Стан виробу після запарювання

Не повинна втрачати форму,
склеюватися між собою, утворювати
грудки

10

Смак і запах

Властиві даному виду, без
стороннього смаку і запаху

11

Масова частка деформованих
виробів, % не більше

3,0

12

Масова частка вологи, % не більше

2,8

13

Кислотність, град. не більше

3,8

14

Масова частка крихти, % не більше

1,0

15

Масова частка металомагнітних
домішок, мг на 1 кг продукту не
більше

2,0

16

Наявність шкідників хлібних товарів

Не виявлено

17

Пакування

У плівку ПВС

18

Маркування та зберігання

Згідно з НД

М.п.    Зав. лабораторії          (Пархоменко М.В.)

При придбанні свіжого м'яса або м'ясопродуктів в обов'яз- ковому порядку необхідно перевірити наявність у продавця ве- теринарного свідоцтва на такі продукти. На всіх м'ясних тушах (або їх частинах) обов'язково має бути тавро у вигляді штемпе- ля, який засвідчує, що туша пройшла ветеринарне обстеження і є безпечною для здоров'я споживачів. Крім того, власник м'яс- них товарів повинен оформити відповідний сертифікат, яким засвідчує якість і безпечність для людей даної продукції.

Якщо підприємство громадського харчування закуповує за- морожене м'ясо і м'ясопродукти, воно повинно вимагати серти- фікат відповідності на цей товар.

Подібний порядок оформлення первинних документів діє і при придбанні живої або охолодженої риби: на кожну партію продуктів лову у продавця повинно бути оформлено свідоцтво виробника (декларація) про якість і ветеринарне свідоцтво. Якщо продукти лова придбаваються для подальшої переробки, то по- винен бути оформлений також і висновок державної санітарно- гігієнічної експертизи. У звичайній накладній на відвантаження товару необхідно вказувати дані сертифікату відповідності та свідоцтва визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпор- тованої продукції).

Продаж яєць домашніх птахів на ринках можлива тільки після проведення ветеринарно-санітарної експертизи. Реалізація яєць з фермерських господарств та інших підприємств дозволяється лише при наявності ветеринарного свідоцтва на кожну партію яєць. Яйця, дозволені для реалізації, підлягають маркуванню.

Реалізація молока і молочних продуктів дозволяється лише при їх надходженні з ферм (господарств) від здорових тварин, що засвідчується ветеринарною довідкою з вказівкою дати об- стеження тварин на наявність захворювань та відповідних щеп- лень. Термін дії такої довідки не може бути більше одного міся- ця. Відправку молока з ферм господарств-виробників оформля- ють відповідною товарно-транспортною накладною, у якій по- винна бути вказана якість молока (температура, чистота, щільність, кислотність, жирність тощо). Продавець молока на ринку повинен мати спеціальний дозвіл на продаж, виданий дер- жавною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи рин- ка, а також особисту медичну книжку продавця, оформлену відпо- відним чином.

При закупівлі хліба та хлібобулочних виробів у супровідних документах постачальника обов' язково повинна бути вказана дата і час виймання хліба з печі (саме з цього часу ведеться відлік терміну придатності даного виду продукції).

Тютюнові вироби та алкогольні напої підлягають обов'яз- ковій сертифікації в Україні. При реалізації цієї продукції дані сертифікатів (реєстраційний номер і дата видачі) в обов'язково- му порядку повинні бути вказані у накладній на відпуск товара. Крім того, алкогольні напої і тютюнові вироби підлягають обо- в'язковому маркуванню акцизними марками. Дотримання вка- заних вимог сприяє запобіганню придбання неякісних або шкідливих для здоров'я людей харчових продуктів та продоволь- чої сировини.