6.4. Облік товарів на складах

На відміну від складів підприємств торгівлі у коморах зак- ладів громадського харчування зберігаються не лише товари, а й продовольча сировина, призначена для приготування різних страв. Ця сировина (на відміну від сировини і матеріалів у про- мисловості), яку обліковують на субрахунку 201, має свої особ- ливості:

після незначної, часто недорогої та нетривалої перероб- ки, вона стає товаром, призначеним для кінцевого використан- ня (часто під замовлення клієнта, у досить короткі терміни і без варіантів перепродажу);

один і той же вид продукту може бути одночасно і това- ром, готовим до реалізації, і сировиною для переробки (наприк- лад, алкогольні напої для приготування коктейлів).

Виробництво на підприємствах громадського харчування за своїм змістом значно ближче до передпродажної підготовки то- варів у торгівлі, ніж до виробничого процесу у промисловості, продукція якого призначається для постачання на ринок, може залишатися якісною тривалий час і неодноразово перепродава- тися. Отже, всі продукти (товари і сировину), що зберігаються у коморах підприємств громадського харчування, доцільно обліко- вувати на субрахунку 281 «Товари на складах».

Надходження сировини на склад (до комори), її відпуск у виробництво, буфети, бари, кулінарні магазини тощо оформлю- ють звичайними первинними документами: прибутковою наклад- ною, накладною (внутрішньогосподарського призначення), ви- могою-накладною, закупівельним актом тощо. Щодня або один раз за три дні (не рідше) комірник складає Товарний звіт, а інко- ли ще й Звіт про рух тари, які передає до бухгалтерії разом з доданими до них первинними документами на рух товарів і си- ровини.

Матеріально відповідальна особа (комірник) веде облік про- дуктів і товарів у «Товарній книзі комірника» (при незначному їх асортименті) або у «Картках складського обліку матеріалів» (т. ф. № М-12). Правильність записів у картках (книзі) контролює бух- галтерія не рідше одного разу на тиждень, про що робиться відпо- відна позначка (підпис працівника бухгалтерії) у цих регістрах і у Товарному звіті.

На відміну від торговельних підприємств, сировину і мате- ріали на складах у підприємствах громадського харчування об- ліковують, як правило, за продажними (роздрібними) цінами, що значно спрощує контроль за схоронністю запасів. Цей метод особливо ефективний, коли у підприємства громадського харчу- вання немає підрозділів з різними категоріями торгових націнок. З цією метою у складі субрахунка 285 «Торгова націнка» доціль- но передбачити окремий аналітичний рахунок, наприклад, 2851 «Торгова націнка товарів на складі». Відображення у бухгалтерсь- кому обліку операцій з руху товарів і сировини на складах підприємств громадського харчування наведено у табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Бухгалтерські проводки з обліку руху товарів і сировини на складах

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Одержано від постачальника сировину
(продукти харчування) на склад закладу
громадського харчування:

купівельна вартість

сума податкового кредиту з ПДВ

281
641

631
631

500
100

2

Відображено торгову націнку на придбану
сировину

281

2851

400

3

Відпущена сировина з комори на кухню (у
виробництво)

23