6.4. Облік товарів на складах

магниевый скраб beletage

На відміну від складів підприємств торгівлі у коморах зак- ладів громадського харчування зберігаються не лише товари, а й продовольча сировина, призначена для приготування різних страв. Ця сировина (на відміну від сировини і матеріалів у про- мисловості), яку обліковують на субрахунку 201, має свої особ- ливості:

після незначної, часто недорогої та нетривалої перероб- ки, вона стає товаром, призначеним для кінцевого використан- ня (часто під замовлення клієнта, у досить короткі терміни і без варіантів перепродажу);

один і той же вид продукту може бути одночасно і това- ром, готовим до реалізації, і сировиною для переробки (наприк- лад, алкогольні напої для приготування коктейлів).

Виробництво на підприємствах громадського харчування за своїм змістом значно ближче до передпродажної підготовки то- варів у торгівлі, ніж до виробничого процесу у промисловості, продукція якого призначається для постачання на ринок, може залишатися якісною тривалий час і неодноразово перепродава- тися. Отже, всі продукти (товари і сировину), що зберігаються у коморах підприємств громадського харчування, доцільно обліко- вувати на субрахунку 281 «Товари на складах».

Надходження сировини на склад (до комори), її відпуск у виробництво, буфети, бари, кулінарні магазини тощо оформлю- ють звичайними первинними документами: прибутковою наклад- ною, накладною (внутрішньогосподарського призначення), ви- могою-накладною, закупівельним актом тощо. Щодня або один раз за три дні (не рідше) комірник складає Товарний звіт, а інко- ли ще й Звіт про рух тари, які передає до бухгалтерії разом з доданими до них первинними документами на рух товарів і си- ровини.

Матеріально відповідальна особа (комірник) веде облік про- дуктів і товарів у «Товарній книзі комірника» (при незначному їх асортименті) або у «Картках складського обліку матеріалів» (т. ф. № М-12). Правильність записів у картках (книзі) контролює бух- галтерія не рідше одного разу на тиждень, про що робиться відпо- відна позначка (підпис працівника бухгалтерії) у цих регістрах і у Товарному звіті.

На відміну від торговельних підприємств, сировину і мате- ріали на складах у підприємствах громадського харчування об- ліковують, як правило, за продажними (роздрібними) цінами, що значно спрощує контроль за схоронністю запасів. Цей метод особливо ефективний, коли у підприємства громадського харчу- вання немає підрозділів з різними категоріями торгових націнок. З цією метою у складі субрахунка 285 «Торгова націнка» доціль- но передбачити окремий аналітичний рахунок, наприклад, 2851 «Торгова націнка товарів на складі». Відображення у бухгалтерсь- кому обліку операцій з руху товарів і сировини на складах підприємств громадського харчування наведено у табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Бухгалтерські проводки з обліку руху товарів і сировини на складах

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Одержано від постачальника сировину
(продукти харчування) на склад закладу
громадського харчування:

купівельна вартість

сума податкового кредиту з ПДВ

281
641

631
631

500
100

2

Відображено торгову націнку на придбану
сировину

281

2851

400

3

Відпущена сировина з комори на кухню (у
виробництво)

23

281

800

4

Повернено з кухні у комору невикористану
сировину

281

23

100

5

Списано сировину, непридатну для
використання:

за купівельною вартістю

на суму торгової націнки

947
285

281
281

10
8

Для обліку тари під товарами на складі бажано також перед-
бачити окремий субрахунок другого порядку (наприклад, 2841
«Тара під товарами на складі»). Аналітичний облік тари необхід-
но вести за її видами (групами) у кількісних вимірниках, за ціною
та вартістю.

У більшості випадків підприємства громадського харчуван- ня використовують поворотну тару, облік якої ведуть на заба- лансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідаль- ному зберіганні». Але в тих випадках, коли ця тара не повернена постачальнику, підприємство сплачує її вартість за заставною ціною. Вартість такої тари необхідно розглядати як штрафну санк- цію за порушення умов договору постачання. На вартість такої тари підприємство-покупець нараховує податкове зобов'язання з ПДВ і сплачує його безпосередньо до бюджету (табл. 6.6).

Таблиця 6.6

Відображення в обліку операцій з поворотною тарою

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Оприбутковано товар, одержаний від

 

 

 

 

постачальника у поворотній тарі:

 

 

 

 

- купівельна вартість товару (без ПДВ)

281

631

400

 

- сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

80

 

- заставна вартість поворотної тари

023

-

40

2

Повернена постачальнику поворотна тара

-

023

35

3

Списано пошкоджену поворотну тару, що

 

 

 

 

непридатна для подальшого використання:

 

 

 

 

- заставна вартість тари

-

023

5

 

- заборгованість перед постачальником

948

631

5

 

- податкове зобов'язання з ПДВ (якщо

 

 

 

 

винуватця пошкодження тари не виявлено)

949

641

1

4

Відображено заборгованість працівника, з вини

 

 

 

 

якого пошкоджена тара - всього

375

716

6

 

у т. ч. сума податкового зобов'язання з ПДВ

716

641

1

5

Утримано з винуватця вартість пошкодженої тари

661

375

6

Якщо облік товарів і сировини на складі ведеться за первіс-
ною вартістю, то при їх відпуску у виробництво окремо відобра-
жають суму торгової націнки.

Після закінчення місяця або на дату проведення інвентари- зації за даними карток (книги) складського обліку складають Відомість про залишки товарів на складі (у коморі). Її правильність перевіряє бухгалтер. Загальну вартість товарів за цією відомістю звіряють з даними бухгалтерського обліку.