6.7. Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття

магниевый скраб beletage

Згідно з діючими законодавчими актами працівникам на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненнями або в несприятливих температурних умовах видаються безоплатно відповідно до вста- новлених норм спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивіду- ального захисту. Для працівників системи громадського харчу- вання затверджені також норми видачі санітарного одягу, взуття та запобіжних пристроїв.

Придбання, комплектування, видачу і утримання спецодягу зобов'язаний забезпечити за рахунок підприємства роботодавець. Якщо ж працівник з певних причин змушений був придбати спе- цодяг (взуття) за власні кошти, то роботодавець повинен відшко- дувати йому витрати на придбання таких засобів. Більше того, вартість такого спецодягу повинна бути відшкодована працівни- ку навіть при відсутності у нього документів на його придбання (за заявою працівника на підставі роздрібних цін підприємства- виробника). У випадку дострокового (завчасного) зносу спец- одягу з причин, що не залежать від працівника, роботодавець зобов'язаний замінити його за рахунок підприємства. Факт завчас- ного зносу спецодягу (взуття) не з вини працівника повинен бути оформлений спеціально створеною комісією актом т. ф. № МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів». Акт затверджує керівник підприємства.

Законодавством встановлено лише норми обов'язкової ви- дачі (мінімум) засобів індивідуального захисту. Роботодавець може відповідно до колективного договору видавати працівникам ок- ремі засоби захисту додатково, понад встановлені законодавством норми, якщо фактичні умови праці зумовлюють необхідність їх застосування.

Видача працівникам і повернення ними спецодягу, спец- взуття та інших засобів індивідуального захисту обліковують у документах типових форм з обліку малоцінних та швидкозношу- ваних предметів:

«Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття і запобіж- них пристроїв» (т. ф. № МШ-6);

«Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спец- взуття і запобіжних пристроїв» (т. ф. № МШ-7).

При закінченні терміну використання (при одержанні но- вого) спецодягу або закінченні трудових відносин (звільненні з роботи) працівник зобов'язаний повернути роботодавцю одержані від нього спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Якщо ж при звільненні працівник не повертає робото- давцю спецодяг (спецвзуття тощо), граничний термін викорис- тання якого ще не настав, то первісна вартість такого майна вклю- чається до складу додаткових благ, наданих такому працівникові у негрошовій формі, і підлягає оподаткуванню податком з до- ходів фізичних осіб. При цьому база оподаткування визначаєть- ся як добуток первинної вартості неповерненого майна (включа- ючи і суму ПДВ) на коефіцієнт, розрахований за формулою:

К = 100 : (100 — Сп),            (7.1)

де Сп — ставка податку з доходів фізичних осіб на дату розра- хунку (у 2006 р. К = 1,14943, а з 2007 р. К = 1,17647).

Виданий працівникам спецодяг списують на витрати діяль- ності записом:

Д-т рах. 92, 93 — К-т рах. 22,

а повернення таких предметів, придатних для подальшого вико- ристання, з виробництва на склад оформляють записом:

Д-т рах.22 — К-т субрах. 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Окремим працівникам підприємств громадського харчуван- ня може видаватися форменний (фірмовий) одяг, який формує стиль даного закладу, виокремлює його з ряду інших подібних закладів. Видача форменного (фірмового) одягу може здійсню- ватися на таких умовах:

видаватися у тимчасове користування, залишаючись влас- ністю підприємства;

видаватися безоплатно у власність працівника;

продаватися за повну або часткову оплату (за зниженими цінами).

У бухгалтерському обліку вартість придбаного підприємством форменого (фірмового) одягу можна відображати на рахунках 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 209 «Інші матеріали», 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (залежно від їх вар- тості, цілей та терміну використання). Останнє необхідно передба- чити у наказі про облікову політику. При видачі такого одягу пра- цівникові безоплатно, якщо він залишається у власності підприєм- ства, його вартість відносять до складу витрат підприємства.

Вартість форменого одягу, який видається працівникові бе- зоплатно і залишається у його особистому користуванні назав- жди (тобто стає власністю працівника), включається до складу фонду додаткової заробітної плати і оподатковується податком на доходи фізичних осіб. На цю ж суму або на суму знижки при реалізації форменого одягу з частковою оплатою нараховуються і з неї утримуються страхові внески до Пенсійного та інших фондів обов'язкового державного соціального страхування.

У бухгалтерському обліку видача працівникам форменого одягу безоплатно у власність відображається такими проводка- ми (табл. 6.8).

Аналогічно відображають в обліку суму знижки при реалі- зації працівникам форменого одягу з частковою оплатою його вартості.

Таблиця 6.8

Кореспонденція рахунків з обліку безоплатної видачі працівникам форменного одягу

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Одержано від постачальника на склад
формений одяг для видачі працівникам:

купівельна вартість (без ПДВ)

сума податкового кредиту з ПДВ

209
641

631
631

250
50

2

Видано формений одяг працівникам
безоплатно:

облікова вартість

сума податкового зобов'язання з ПДВ

377
377

209
641

250
50

3

Вартість форменого одягу відображається у
складі витрат на оплату праці (300 • 1,1765 =
352,95 грн)

93

661

352,95

4

Нарахована зарплата працівнику за поточний
місяць

93

661

850

5

Нараховані обов'язкові внески до соціальних
фондів

(850 + 352,95) • (32,3 + 1,5 + 1,3 + 0,9) : 100 = 443,89

93

65

443,89

6

Утримано з оплати праці внески до соціальних
фондів

661

65

34,23

7

Утримано податок з доходів фізичних осіб
(850 + 352,95 - 34,23) • 15 : 100 = 175,31 грн

661

641

175,31

8

Зараховано вартість виданого форменого одягу
в рахунок розрахунків з оплати праці

661

377

300

9

Видано працівнику заробітну плату готівкою з
каси

850 + 352,95 - 34,23 - 175,31 - 300 = 693,41 грн

661

301

693,41

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте особливості виробничо-торгової діяль- ності у сфері громадського харчування.

Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку реа- лізації товарів (послуг) з розрахунком за платіжними картками.

Охарактеризуйте порядок планування та документально- го оформлення обсягів виробництва кулінарної продукції та каль- кулювання її вартості.

Охарактеризуйте особливості документального оформлен- ня приймання товарів і продовольчої сировини закладами гро- мадського харчування.

Дайте характеристику організації обліку товарів і тари на складах підприємств громадського харчування та наведіть бух- галтерські проведення з обліку таких операцій.

Наведіть первинні документи, якими оформлюють відпуск готових виробів кухні.

Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку про- цесу виробництва і реалізації продукції кухні при різних методах оцінки сировини на складі.

Охарактеризуйте особливості документального оформлен- ня та відображення в обліку руху товарів і сировини у само- стійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфаб- рикатів.

Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку бе- зоплатної видачі та пільгової реалізації працівникам закладів гро- мадського харчування форменого одягу та взуття.

Література до теми

Методичні рекомендації щодо впровадження національ- них положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері гро- мадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжна- родними стандартами. Затверджено наказом Міністерства еко- номіки України від 17.06.2003 р. № 157.

Правила роботи закладів (підприємств) громадського хар- чування. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 24.07.2002 р. № 219.

Кузнецов В. Все об учете и организации общественного питания. — Х.: Фактор, 2006. — 298 с.

ОБЛІК У ЖИТЛОВО- глава 7 КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ