1.6. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій

магниевый скраб beletage

До загальновиробничих витрат у будівництві відносять вит- рати, пов'язані з виконанням БМР, які неможливо в момент їх виникнення безпосередньо віднести на конкретний об' єкт вит- рат. Облік таких витрат ведуть на синтетичному рахунку 91 «За- гальновиробничі витрати» в цілому по будівельній організації.

До складу загальновиробничих витрат у будівництві відно- сять:

витрати на управління і обслуговування будівельного ви- робництва: на оплату праці і соціальне страхування працівників апарату управління окремих виробничих підрозділів та робітників, що здійснюють обслуговування такого апарату управління; на службові відрядження вказаного апарату управління; амортиза- цію основних засобів та інших необоротних активів відповідного призначення; утримання, експлуатацію і ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення; опалення, освітлен- ня, водопостачання, водовідведення та інше утримання вироб- ничих приміщень; аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного будівництва (при наявності відповідних договорів); транспортне обслуговування будівельного виробництва; оплата послуг кредитно-фінансових установ та поштово-телеграфних послуг; матеріально-технічне забезпечення апарату управління; оплата послуг консультативного та інформаційного характеру;

витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та удосконалення технології: на геодезичні роботи; упорядкуван- ня і утримання будівельних майданчиків; перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на інше будівництво; амор- тизація і поточний ремонт обладнання і пристосувань, що відне- сені до основних засобів і не можуть бути включені до прямих витрат (бункерів для бетонів та розчинів, огороджувальної техні- ки небезпечних зон виконання робіт тощо); будівництво, ремонт, утримання і переміщення нетитульних тимчасових споруд, при- міщень санітарно-побутового призначення; вартість малоцінно- го та швидкозношуваного виробничого інвентаря та інструментів; витрати на підготовку об'єктів будівництва до здавання; витрати некапітального характера на удосконалення технології і органі- зації, забезпечення якості будівництва, винахідництво і раціона- лізацію; утримання протипожежної та сторожової охорони буді- вельних майданчиків і т. ін.;

витрати на здійснення заходів з охорони праці на буді- вельних майданчиках, у т. ч. на обладнання і утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів; забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуаль- ного захисту (у т. ч. миючими засобами); проведення спеціального навчання працівників, організацію лекцій, доповідей, семінарів з техніки безпеки; вартість спеціального харчування відповідних категорій працівників, а також газованої солоної води; витрати на проведення обов'язкового медичного огляду окремих кате- горій працюючих та ін.;

інші загальновиробничі витрати: страхування майна, ри- зиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій пра- цівників (згідно із законодавством); охорона навколишнього сере- довища; створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат (оплата відпусток, виконання гарантійних зобов'язань тощо); оплата перших п'яти днів тимчасової непра- цездатності працівників за рахунок підприємства; витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом; доплати і надбавки при виконанні робіт вахтовим методом; компенсації працівни- кам за використання для нужд виробництва власного інструмен- та і транспорту; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; податки, збори та інші обов'язкові платежі (згідно із законодав- ством), що відносяться на собівартість БМР, і т. ін.

Згідно з П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяють на змінні і постійні. Кожне підприємство самостійно вирішує питан- ня (в наказі про облікову політику) про склад змінних і постійних загальновиробничих витрат. У той же час згідно з П(С)БО 18 та Методичними рекомендаціями № 30 особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що загальновиробничі витрати у повному обсязі (як змінні, так і постійні) підлягають розподілу між об'єктами будівництва, що виконуються будівель- ною організацією, виходячи з нормальної виробничої потужності.

Розподіляються загальновиробничі витрати між об'єктами будівництва з використанням бази розподілу, встановленої бу- дівельною організацією самостійно з урахуванням специфіки робіт, що виконуються. Базою розподілу таких витрат можуть бути:

сума всіх прямих витрат на виконання БМР;

сума прямих витрат на оплату праці;

нормативні або фактичні витрати праці на виконання БМР (в людино-годинах);

час, відпрацьований будівельними машинами і механізма- ми на будівництві конкретних об'єктів (у машино-годинах) та ін.

Розподілені витрати списують на собівартість БМР запи- сом:

Д-т субрах. 231 — К-т рах. 91.

Прийнята методика розподілу загальновиробничих витрат з урахуванням нормальної виробничої потужності зумовлює мож- ливість того, що в кінці звітного періоду частина як постійних, так і змінних загальновиробничих витрат виявиться нерозподі- леною (якщо фактична база розподілу таких витрат буде мен- шою за прийняту при плануванні виходячи з нормальної вироб- ничої потужності). Сума нерозподілених загальновиробничих витрат підлягає списанню на собівартість реалізованої продукції (послуг) у періоді їх виникнення:

Д-т субрах. 903 — К-т рах. 91.

При розподілі і списанні загальновиробничих витрат варто враховувати, що генпідрядник (згідно з укладеним договором із субпідрядником) може щомісячно певну частку окремих статей загальновиробничих витрат відносити на витрати з обслугову- вання субпідрядника:

на суму витрат, що компенсуються субпідрядником:

Д-т субрах. 903 — К-т рах. 91;

на суму доходу, який компенсується субпідрядником (з урахуванням податкового зобов'язання з ПДВ):

Д-т рах. 63 — К-т субрах. 703;

на суму податкового зобов'язання з ПДВ:

Д-т субрах. 703 — К-т субрах. 641.

Отже, на суму витрат, компенсованих субпідрядником, змен- шуються загальновиробничі витрати, які підлягають розподілу та списанню на собівартість виконаних БМР.