7.2. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ

магниевый скраб beletage

У складі активів підприємств ЖКГ досить висока питома вага припадає на необоротні активи: у підгалузі теплоенергетики — до 50%, водопостачання та водовідведення — понад 60%, у житло- вих організаціях — до 90%. При цьому основну частку необорот- них активів становлять основні засоби.

Специфічними особливостями обліку основних засобів у ЖКГ є невизначеність питання власності на деякі об'єкти таких засобів, державне цільове фінансування на ремонти і придбання основних засобів, особливий порядок відображення в обліку на- рахування амортизації житлових будинків та об'єктів зовнішньо- го благоустрою, особливі умови надання в оренду комунального майна, індексації вартості житлових будинків тощо.

Підприємства ЖКГ, як правило, безоплатно отримують жит- лові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою від органів місцевої влади, окремих підприємств і установ. Ці об'єкти є спе- цифічною власністю підприємств ЖКГ і обліковуються у них на балансі у складі статутного або додаткового капіталу. При їх за- рахуванні на баланс виконують таке проведення: Д-т субрах. 103 — К-т субрах. 424.

Сума нарахованої амортизації на житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою не включається до собівартості послуг ЖКГ, а відноситься до інших витрат звичайної діяльності. З цією метою рекомендується використовувати субрахунок 977 аналогіч- ної назви, оскільки доходи при нарахуванні амортизації на бе- зоплатно отримані необоротні активи відображаються на субра- хунку 745. У кінці року вказані доходи і витрати будуть списані на один і той же субрахунок 793, що призведе до їх взаємопога- шення.

Нарахування амортизації житлових будинків відображають в обліку записами:

Д-т субрах. 977 — К-т субрах. 131;

Д-т субрах. 424 — К-т субрах. 745.

Особливостями надання в оренду державного і комунально- го майна є регламентований розмір орендної плати, порядок її розподілу між підприємством-орендодавцем та державою, поря- док розрахунків з державою за передане в оренду майно. У ЖКГ порядок розподілу орендної плати між підприємством і бюдже- том встановлюють місцеві органи влади. Податок на прибуток з доходів від оренди сплачується на загальних підставах, при цьо- му підприємство-орендодавець повинне включати до складу ва- лового доходу тільки ту частину орендної плати, яка залишаєть- ся у його розпорядженні. Податок на додану вартість підприєм- ство-орендодавець сплачує з повної суми орендної плати неза- лежно від того, яка частка цієї суми надходить у його розпоряд- ження (табл. 7.2).

Проблемним залишається порядок відображення в обліку житлових організацій приватизованих мешканцями квартир. Є пропозиції щодо списання вартості таких квартир з балансу жит- лової організації, але тоді незрозуміло, як бути з вартістю майна, яке знаходиться у спільному користуванні всіх мешканців бу- динку і не включена до вартості окремих квартир. Очевидно, більш доцільним можна вважати облік таких квартир на окремо-

Таблиця 7.2

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

 

Оплату до бюджету (30%) здійснює
орендодавець

 

 

 

1

Нараховано орендну плату за передане в
оренду державне (комунальне) майно

377

703
(713)

12000

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703
(713)

641

2000

3

Визначено частку орендної плати на користь
бюджету

(12000 - 2000) • 30 : 100 = 3000 грн

704

642

3000

4

Надійшла орендна плата від орендаря

311

377

12000

5

Перераховано до бюджету:
суму ПДВ

суму орендної плати

 

 

311
311

2000
3000

 

Оплату до бюджету здійснює орендар

 

 

 

1

Нараховано орендну плату за передане в
оренду державне (комунальне) майно

377

703
(713)

12000

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703
(713)

641

2000

3

Визначено частку орендної плати на користь
бюджету

704

377

3000

4

Надійшла орендна плата від орендаря

311

377

9000

5

Перераховано до бюджету суму ПДВ

641

311

2000

му аналітичному рахунку у складі субрахунку 103 «Будівлі і спо-
руди» з віднесенням їх вартості до складу додаткового капіталу,
для чого у складі субрахунку 425 «Інший додатковий капітал»
відкрити окремий аналітичний рахунок «Приватизований жит-
ловий фонд».

Звідси виходить, що особливостями обліку капіталу на підприємствах ЖКГ є таке:

1) статутний капітал може змінюватися без перереєстрації статуту — при нарахуванні зносу житлових будинків та об'єктів зовнішнього благоустрою, які обліковуються у складі статутного капіталу

Відображення в обліку розрахунків за передане в оренду державне (комунальне) майно

а) Д-т субрах. 977 — К-т субрах. 131 (нараховано знос), б) Д-т рах. 40 — К-т субрах. 746 (відображено доход у сумі нарахова- ного зносу);

2) у складі власного капіталу обліковуються об'єкти, які не належать підприємствам ЖКГ на правах власності (приватизо- вані квартири і т. ін.).

Решта питань відображення в обліку активів та капіталу підприємств ЖКГ мало чим відрізняються від обліку в інших підприємствах виробничої сфери, і тому тут не розглядаються.