7.6. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ

магниевый скраб beletage

Підприємства ЖКГ одержують значні суми різних видів цільового фінансування, в основному з бюджету: субсидії на часткову оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим громадянам, компенсації пільг окремим категоріям населення, дотації на покриття збитків підприємств, субвенції тощо.

За метою і призначенням цільове фінансування поділяють на два види:

фінансування, пов'язане з державним регулюванням цін — дотації, адресні субсидії малозабезпеченим категоріям громадян, відшкодування пільг окремим категоріям споживачів комуналь- них послуг;

фінансування, що надається з метою фінансової підтрим- ки в інших цілях, ніж державне регулювання цін, — на ремонт основних засобів, на підготовку до осінньо-зимового періоду, фінансування капітальних вкладень, субвенції тощо.

Субсидії і пільги надаються у складі тарифу на оплату жит- лово-комунальних послуг шляхом перерахування бюджетних коштів відповідним підприємствам ЖКГ. Субсидії надаються малозабезпеченим категоріям громадян, а пільги — ветеранам війни, військовослужбовцям, суддям, слідчим прокуратури, чор- нобильцям тощо. У складі доходів ці надходження підприємства ЖКГ відображають при зарахуванні коштів на поточний рахунок у банку. За датою цієї ж події їх включають до суми валового доходу для оподаткування податком з прибутку та нараховують податкове зобов'язання з ПДВ.

Дотації надаються на покриття збитків житлово-комуналь- них підприємств. До складу валового доходу їх включають при надходженні коштів, одночасно їх відображають на рахунках до- ходів у бухгалтерському обліку. ПДВ з дотацій не сплачується.

Інші види цільового фінансування визнаються доходом при витрачанні коштів (або нарахуванні амортизації), податком на прибуток та ПДВ не оподатковуються. Суми ПДВ, сплачені по- стачальникам (підрядчикам) за одержані активи або виконані роботи за рахунок коштів цільового фінансування, не відносять- ся до податкового кредиту і включаються до поточних витрат або списуються на зменшення цільового фінансування (при прид- банні основних засобів).

У бухгалтерському обліку цільове фінансування відобража- ють на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходжен- ня». Доход від цільового фінансування визнається не за принци- пом нарахування, як інші операційні та фінансові доходи, а за датою отримання коштів на рахунок підприємства.

Для відокремленого обліку видів цільового фінансування та розрахунків у підприємствах ЖКГ доцільно використовувати спе- ціальні субрахунки другого порядку:

«Розрахунки з квартиронаймачами»,

«Розрахунки з підприємствами»,

«Розрахунки за субсидіями»,

«Розрахунки з відшкодування пільг»,

«Цільові внески членів ОСББ»,

«Субсидії»,

«Відшкодування пільг»,

«Дотації»,

«Інші цільові надходження».

На рахунках бухгалтерського обліку надходження і викори- стання коштів цільового фінансування відображають такими проводками (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Облік цільового фінансування у підприємствах ЖКГ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

 

Облік відшкодування пільг

 

 

 

1

Нараховано суму відшкодування пільг з
оплати комунальних послуг за рахунок
місцевого бюджету

3772

4803

50000

2

Надійшло на поточний рахунок у
відшкодування пільг окремим категоріям
громадян

311

3772

30000

3

Визнано доход звітного періоду від цільового
фінансування на відшкодування пільг

4803

703

30000

4

Відображено суму податкового зобов'язання з
ПДВ у сумі відшкодування пільг

703

641

5000

Продовження табл. 7.4

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

 

Облік субсидій

 

 

 

1

Нарахована квартплата, оплата комунальних
послуг

3611

703

60000

2

Відображено суму податкового зобов'язання з
ПДВ

703

643

10000

3

Нараховано субсидії малозабезпеченим
категоріям громадян, встановлені раніше

3771

4802

12000

4

Надійшла інформація про вперше призначені
нові субсидії

3771

4802

2400

5

Одночасно коригується сума врахованого
доходу і податкового зобов'язання з ПДВ

3611
703

703
643

(2400)
(400)

6

Надійшло в оплату житлово-комунальних
послуг від квартиронаймачів

311

3611

48000

7

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

8000

8

Зараховано на поточний рахунок суму
субсидії

311

3771

9600

9

Відображено доход від одержаного цільового
фінансування

4802

703

9600

10

Враховано податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

1600

 

Облік дотацій

 

 

 

1

Одержана сума дотації з місцевого бюджету
на покриття збитків житлово-комунального
підприємства

311

4804

2800

2

Перерахована сума дотації у покриття
заборгованості постачальникам

631

311

2800

3

Відображено доход житлово-комунального
підприємства у сумі використаної дотації з
бюджету

4804

718

2800

 

Облік цільового фінансування на придбання
основних засобів

 

 

 

1

Надійшли кошти цільового фінансування на
придбання основних засобів

311

4805

7800

2

Одержано від постачальника основні засоби:
купівельна вартість без суми ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

152
4805

631
631

6500
1300

3

Передано в експлуатацію основні засоби
(машини)

104

152

6500

4

Перераховано постачальнику за придбані
основні засоби

631

311

7800

5

Використані кошти цільового фінансування
враховані як доходи майбутніх періодів

4805

69

6500

Закінчення табл. 7.4

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

6

У наступному звітному періоді:
нарахована амортизація основних засобів,
придбаних за рахунок цільового фінансування

23,
91...

131

130

 

визнано доход у сумі нарахованої амортизації

69

745

130

 

Облік іншого цільового фінансування

 

 

 

1

Надійшли кошти цільового фінансування на

 

 

 

 

ремонт основних засобів, підготовку до
осінньо-зимового періоду і т. ін.

311

4805

48000

2

Прийнято виконані роботи (підписано акт) за
рахунок коштів цільового фінансування

23,
949

631

30000

3

Перераховано підряднику кошти цільового
фінансування в оплату за виконані роботи

631

311

30000

4

Відображено доход звітного періоду в сумі
використаного цільового фінансування

4805

718

30000

5

Сума невикористаного цільового
фінансування віднесена на доходи майбутніх
періодів

4805

69

18000

6

У наступному звітному періоді (місяці)
відображено доход у сумі використаного
цільового фінансування (після відображення
операцій аналогічних п. 2 і п. 3)

69

718

18000