7.6. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ

Підприємства ЖКГ одержують значні суми різних видів цільового фінансування, в основному з бюджету: субсидії на часткову оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим громадянам, компенсації пільг окремим категоріям населення, дотації на покриття збитків підприємств, субвенції тощо.

За метою і призначенням цільове фінансування поділяють на два види:

фінансування, пов'язане з державним регулюванням цін — дотації, адресні субсидії малозабезпеченим категоріям громадян, відшкодування пільг окремим категоріям споживачів комуналь- них послуг;

фінансування, що надається з метою фінансової підтрим- ки в інших цілях, ніж державне регулювання цін, — на ремонт основних засобів, на підготовку до осінньо-зимового періоду, фінансування капітальних вкладень, субвенції тощо.

Субсидії і пільги надаються у складі тарифу на оплату жит- лово-комунальних послуг шляхом перерахування бюджетних коштів відповідним підприємствам ЖКГ. Субсидії надаються малозабезпеченим категоріям громадян, а пільги — ветеранам війни, військовослужбовцям, суддям, слідчим прокуратури, чор- нобильцям тощо. У складі доходів ці надходження підприємства ЖКГ відображають при зарахуванні коштів на поточний рахунок у банку. За датою цієї ж події їх включають до суми валового доходу для оподаткування податком з прибутку та нараховують податкове зобов'язання з ПДВ.

Дотації надаються на покриття збитків житлово-комуналь- них підприємств. До складу валового доходу їх включають при надходженні коштів, одночасно їх відображають на рахунках до- ходів у бухгалтерському обліку. ПДВ з дотацій не сплачується.

Інші види цільового фінансування визнаються доходом при витрачанні коштів (або нарахуванні амортизації), податком на прибуток та ПДВ не оподатковуються. Суми ПДВ, сплачені по- стачальникам (підрядчикам) за одержані активи або виконані роботи за рахунок коштів цільового фінансування, не відносять- ся до податкового кредиту і включаються до поточних витрат або списуються на зменшення цільового фінансування (при прид- банні основних засобів).

У бухгалтерському обліку цільове фінансування відобража- ють на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходжен- ня». Доход від цільового фінансування визнається не за принци- пом нарахування, як інші операційні та фінансові доходи, а за датою отримання коштів на рахунок підприємства.

Для відокремленого обліку видів цільового фінансування та розрахунків у підприємствах ЖКГ доцільно використовувати спе- ціальні субрахунки другого порядку:

«Розрахунки з квартиронаймачами»,

«Розрахунки з підприємствами»,

«Розрахунки за субсидіями»,

«Розрахунки з відшкодування пільг»,

«Цільові внески членів ОСББ»,

«Субсидії»,

«Відшкодування пільг»,

«Дотації»,

«Інші цільові надходження».

На рахунках бухгалтерського обліку надходження і викори- стання коштів цільового фінансування відображають такими проводками (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Облік цільового фінансування у підприємствах ЖКГ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

 

Облік відшкодування пільг

 

 

 

1

Нараховано суму відшкодування пільг з
оплати комунальних послуг за рахунок
місцевого бюджету

3772

4803