7.7. Облік в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

магниевый скраб beletage

Побудова бухгалтерського обліку в ОСББ суттєво відрізняєть- ся від обліку в підприємствах, які надають житлові та комунальні послуги. Це зумовлено, в першу чергу, особливостями діяльності ОСББ як невиробничих і неприбуткових організацій. У той же час ОСББ суттєво відрізняються від інших об'єднань громадян тим, що основою їх створення є не повна добровільність, а не- обхідність, обумовлена наявністю спільної власності. Доходи ОСББ, крім доходів від здавання в оренду нежитлових приміщень (іншої господарської діяльності ОСББ, як правило, не здійсню- ють), не є об'єктом оподаткування податком на прибуток. ОСББ також не набувають статусу платників ПДВ, оскільки в них не виникає об'єкта оподаткування цим податком, адже вони не по- ставляють роботи і послуги на сторону, а є лише замовниками на ринку житлово-комунальних послуг. Згідно із законодавством України ОСББ сплачують такі податки і збори:

комунальний податок;

відрахування на соціальні заходи;

податок з доходів фізичних осіб (працівників ОСББ);

податок з власників транспортних засобів;

плата за землю, якщо ОСББ оформило право власності на земельну ділянку (в іншому випадку — лише з площі, наданої в оренду, у т. ч. і тієї, що припадає на передане в оренду при- міщення).

ОСББ зобов'язане зареєструватися у податковому органі, Пенсійному фонді та інших страхових соціальних фондах.

На побудову обліку в ОСББ впливають: порядок оподатку- вання; склад витрат і доходів; порядок ведення розрахунків з членами об'єднання; особливості відображення окремих об'єктів обліку і господарських операцій і т. ін. Специфіка діяльності зу- мовлює такі основні особливості організації бухгалтерського об- ліку в ОСББ:

використання скороченого плану рахунків та деяких спе- цифічних субрахунків;

відсутність виробництва робить недоцільним використання рахунків класу 9 «Витрати діяльності» та рахунка 23 «Виробниц- тво» і створює умови для детального обліку витрат лише на ра- хунках класу 8 «Витрати за елементами»;

платежі (внески) членів об'єднання обліковують не як доходи, а як цільове фінансування;

використання спрощеної форми обліку, складання балансу та інших форм фінансової звітності за обмеженою кількістю по- казників.

До витрат ОСББ належать:

заробітна плата обслуговуючого персонала і штатного ке- рівництва об'єднання (голова правління або управитель, бухгал- тер, прибиральниці, двірники і т. ін.) з нарахуваннями на соці- альні заходи;

матеріальні витрати;

амортизація основних засобів (крім житлових будинків);

податкові платежі;

утримання місць загального користування;

плата банку за розрахунково-касове обслуговування;

поточний ремонт житлового будинку;

плата за обслуговування ліфтів, вивезення сміття, твердих відходів, санітарну очистку територій;

платежі комунальним підприємствам за тепло-, газо-, во- допостачання і водовідведення і т. ін.

Стосовно оплати комунальних платежів треба враховувати, що ОСББ від імені всіх співвласників може виступати єдиним абонентом зі споживання мешканцями будинку комунальних та інших послуг (на підставі договорів, укладених з підприємства- ми-постачальниками таких послуг) і проводити відповідні роз- рахунки згідно з діючими тарифами та показаннями загальнобу- динкових лічильників. У такому випадку оплата за комунальні та інші послуги від мешканців будинку надходить на поточний ра- хунок об'єднання, а ОСББ перераховує її відповідним комуналь- ним підприємствам. Можливий і інший варіант організації роз- рахунків, коли комунальні платежі не надходять на рахунок ОСББ, а відразу сплачуються відповідним підприємствам ЖКГ. Це обу- мовлює суттєві відмінності в організації обліку розрахунків.

Основними доходами ОСББ є:

цільові внески членів об'єднання в межах ставок квартир- ної плати для відшкодування експлуатаційних витрат (витрат на утримання будинку та прибудинкової території);

цільові внески членів об'єднання понад ставки квартир- ної плати, встановлені загальними зборами або передбачені ста- тутом (на конкретні заходи — ремонт під'їздів, охорону і т. ін.);

доходи від здавання в оренду приміщень та іншого майна ОСББ;

відшкодування комунальними підприємствами витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

відсоток зібраних коштів за комунальні послуги на по- криття витрат з їх збирання, обліку та перерахування комуналь- ним підприємствам-постачальникам послуг;

державні субсидії малозабезпеченим сім'ям;

відшкодування з бюджету пільг окремим категоріям гро- мадян;

цільові внески нечленів об'єднання, спонсорська, шефсь- ка допомога і т. ін.

Доходи ОСББ є не зовсім доходами від реалізації, тому вис- ловлюються пропозиції обліковувати їх на субрахунку 719, а не 703 (крім доходів від операційної оренди, які обліковують на суб- рахунку 713). На нашу думку, це не зовсім так. Адже ОСББ ство- рює штат працівників, які виконують певний обсяг робіт, укла- дає контракти з іншими підприємствами і організаціями на ви- конання окремих робіт точно так, як і комунальні житлові орга- нізації (ЖЕК, ЖЕУ і т. ін.). Отже, цільові внески в межах квар- тирної плати, призначені для компенсації експлуатаційних вит- рат на утримання будинку, нічим суттєво не відрізняються від аналогічних доходів житлових організацій комунальної форми власності, а тому облік доходів ОСББ доцільно вести так, як і житлових організацій — на кредиті субрахунка 703, а суми, що належать до перерахування постачальникам комунальних послуг (води, тепла тощо), вираховувати з доходу, відображаючи їх на дебеті субрахунка 704.

Для обліку інших цільових внесків членів ОСББ та інших цільових надходжень доцільно використовувати спеціальні суб- рахунки до рахунка 48 «Цільове фінансування та цільові надход- ження», наприклад такі:

«Цільові внески членів об'єднання» (за видами внесків: на охорону під'їздів, на ремонт тощо);

«Субсидії»;

«Відшкодування пільг»;

«Дотації»;

«Інші цільові надходження».

Враховуючи вищесказане, відзначимо, що облік у ОСББ може бути організований за спрощеною формою з використанням «Книги обліку господарських операцій» та деяких регістрів (відо- мостей) аналітичного обліку майна і розрахунків (за необхідніс- тю). Кореспонденція рахунків з обліку витрат в ОСББ буде та- кою ж, як у підприємств малого бізнесу, а з обліку доходів — як у житлових організацій комунальної форми власності, яка розгля- нута у попередніх підрозділах цієї теми.