7.8. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК)

Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) — це одна з форм залучення коштів громадян для фінансування житлового будів- ництва, яка останнім часом знову стає доволі популярною.

Згідно із Законом України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087 кооператив — це юридична особа, створена фізичними та/або юридичними особами, що добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяль- ності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на основі самоуправління.

Членами кооперативу можуть бути громадяни, що досягли 16-річного віку, та юридичні особи (резиденти і нерезиденти), які зробили вступні внески і паї у розмірах, визначених статутом кооперативу. Вступні внески і паї є основним джерелом почат- кового формування майна кооперативу.

Члени кооперативу можуть здійснювати такі внески:

а)         паї — майнові поворотні внески членів кооперативу в його створення і розвиток, який здійснюється шляхом передачі коо- перативу майна, грошей, майнових прав, а також земельної ділян- ки;

б)         додаткові паї — добровільні грошові або майнові пово- ротні внески понад пай;

в)         вступні — грошові або інші майнові неповоротні внески, які зобов'язані сплатити ті, хто вступає до кооперативу;

г)         цільові — грошові або інші майнові чи немайнові внески, які вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу.

Згідно із Законом України «Про кооперацію» вступні внески членів кооперативу зараховують на створення резервного фонду (рах. 43). Для обліку ж пайових внесків доцільно передбачити два субрахунки у складі рахунка 41:

«Пайові внески членів кооперативу»;

«Додаткові пайові внески членів кооперативу».

Облік цільових внесків, якщо вони призначені для фінансу- вання певного виду витрат, доцільно обліковувати на рахунку 48.

ЖБК за метою створення і видом діяльності повністю відпо- відають поняттю обслуговуючих кооперативів. На відміну від споживчих та виробничих кооперативів останні, як правило, реє- струються як неприбуткові організації.

ЖБК за окрему плату надають своїм членам послуги з об- слуговування прибудинкової території, ремонту, вивезення сміття тощо. При цьому вони можуть надавати аналогічні послуги й іншим особам (не членам ЖБК) в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу (щоб мати право залишати- ся неприбутковою організацією).

Доходи ЖБК, як неприбуткової організації, отримані у виг- ляді внесків грошових коштів або майна, що призначені для за- безпечення потреб їх основної діяльності, а також пасивні дохо- ди (відсотки на залишок коштів на рахунках у банку, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті) не є об'єктом оподат- кування податком на прибуток. У той же час доходи, отримані від надання послуг з побутового обслуговування осіб, що не є членами кооперативу, від здавання майна в оренду тощо підля- гають оподаткуванню податком з прибутку на загальних підста- вах.

Для здійснення своїх функцій та виконання статутних зав- дань ЖБК можуть залучати до роботи за трудовим договором (угодою) як членів ЖБК, так і сторонніх осіб. Відповідно до законодавства ЖБК на загальних підставах нараховує та сплачує внески до фондів пенсійного забезпечення та загальнообов'яз- кового державного соціального страхування від суми зарплати найманих осіб.

Бухгалтерський облік витрат житлово-будівельні кооперативи можуть вести з використанням лише рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Основні господарські операції