8.3. Облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу

магниевый скраб beletage

Готельні послуги, як правило, не обмежуються лише надан- ням місця для короткотермінового проживання. Кожне з підприємств готельного комплексу може здійснювати декілька видів діяльності: організацію харчування, автостоянки, транспорт- не обслуговування, дрібний ремонт одягу та взуття, прання білиз- ни, замовлення квитків на транспортні засоби або культурно- масові заходи, організацію екскурсій і т. ін. Кожен з цих видів діяльності може бути організаційно відокремленим і виконува- тися окремими структурними підрозділами. Для визначення ціни послуг та фінансового результату діяльності кожного з підрозділів необхідно вести окремий облік доходів і витрат за видами діяль- ності, не об'єднуючи їх з доходами і витратами номерного фон- ду. З цією метою в аналітичному обліку підприємств готельного бізнесу можуть використовуватися спеціальні субрахунки до ра- хунка 23 «Виробництво», наприклад такі:

«Номерний фонд»;

«Ресторан (їдальня, бар, кафе і т. ін.)»;

«Перукарня»;

«Автостоянка»;

«Пральня»;

«Ремонтний підрозділ»;

«Котельня» і т. ін.

Особливістю діяльності підприємств, що надають гоотельні послуги, є відсутність незавершеного виробництва, нерівно- мірність (сезонність) у завантаженні номерного фонду та вико- ристанні матеріальних і трудових ресурсів, велика питома вага у витратах амортизаційних відрахувань, відсутність загальновироб- ничих витрат, умовно-постійний характер більшості статей вит- рат тощо. У зв'язку з цим практично неможливо достовірно виз- начити і оцінити (розрахувати собівартість та прибутковість) кож- ної конкретної послуги. Такі розрахунки виконуються, як пра- вило, в середньому за певний розрахунковий (звітний) період, наприклад, щомісячно, поквартально або один раз за рік. Каль- куляційною одиницею при цьому для номерного фонду є один людино-день (доба) проживання клієнта у готелі.

Облік витрат номерного фонду доцільно вести за такими статтями:

матеріальні: вартість МШП, засобів гігієни, медикаментів, спеціального одягу, рекламних матеріалів, канцелярських товарів, витрати на прання білизни, якщо воно здійснюється власними силами готелю, тощо;

оплата праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація необоротних активів;

ресурсозабезпечення: опалення, водопостачання, водо- відведення, освітлення;

утримання та експлуатація виробничого обладнання (ліфтів, виробничих приладів та устаткування);

ремонт основних засобів;

підготовка до осінньо-зимового періоду;

проведення протипожежних заходів;

оплата послуг сторонніх організацій;

податки, збори та інші обов'язкові платежі, що включа- ються до собівартості послуг;

інші виробничі витрати.

Зібрані на дебеті субрахунка 231 «Номерний фонд» витрати наприкінці звітного періоду у повній сумі списуються на со- бівартість реалізованих послуг записом

Д-т субрах. 903 — К-т субрах. 231.

Витрати допоміжних підрозділів, що забезпечують належну роботу готелю (пральня, ліфтове господарство, котельня, служба телекомунікацій тощо), обліковують за такими ж статтями на окремих аналітичних рахунках (субрахунках) і наприкінці звітного періоду розподіляють і повністю списують на витрати тих підрозділів, роботу яких вони забезпечують. Метод розподілу витрат обирається кожним підприємством самостійно, виходячи з характеру послуг, що надаються підрозділом, способу їх вимі- рювання та оцінки витрат.

Витрати допоміжних підрозділів, що надають додаткові по- слуги гостям, списуються з кредиту відповідного субрахунка, відкритого до рахунка 23 «Виробництво», у дебет субрахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Доходи від кожного виду діяльності також бажано відобра- жати в обліку на окремих аналітичних рахунках до субрахунку 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг». У такому ж порядку їх необхідно списувати на фінансові результати (субрахунок 791 «Результати операційної діяльності»). Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати списують у дебет суб- рахунка 791 загальною сумою без їх розподілу за видами наданих послуг, але для визначення ефективності діяльності окремих структурних підрозділів загальні операційні витрати можуть бути розподілені і віднесені до окремих підрозділів (видів діяльності) за методами, обраними підприємством самостійно.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте особливості ведення готельного бізнесу та організації обліку готельних послуг.

Перелічіть документи, якими оформлюють надання го- тельних послуг, та охарактеризуйте порядок їх використання.

Наведіть субрахунки та статті витрат, рекомендовані для використання в обліку підприємств готельного бізнесу.

Наведіть основні господарські операції з обліку витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу та відповідну корес- понденцію рахунків.

W Література до теми

Інструкція про порядок ведення документообігу при на- данні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування». Зат- верджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та жит- лової політики України від 13.10.2000 р. № 230.

Методичні рекомендації з планування, обліку і кальку- лювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організа- ціях житлово-комунального господарства. Затверджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 06.03.2002 р. № 47.

Правила користування готелями і надання готельних по- слуг в Україні. Затверджено наказом Держкомітету України з житлово-комунального господарства та Держкомітету України з туризму від 10.09.1996 р. № 77/44.

ОБЛІК глава 9 СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ