9.1. Поняття страхової діяльності

магниевый скраб beletage

Згідно із Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) і доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхування — це спосіб компенсації окремим громадянам і підприємствам можливих збитків (втрат) внаслідок дії неперед- бачуваних факторів, надзвичайних подій, стихійного лиха тощо (пожежі, дорожньо-транспортної пригоди, посухи, паводку і т. ін.). Така компенсація здійснюється спеціальними організаціями — страховими компаніями (страховиками) із фондів, створених за рахунок страхових внесків страхувальників. Страхову діяльність в Україні можуть здійснювати виключно страховики — резиден- ти України.

Страховик — це фінансова установа, створена у формі акці- онерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно із законодавством, яка от- римала в установленому порядку ліцензію на здійснення страхо- вої діяльності.

Страхувальники — це юридичні особи та дієздатні громадя- ни, які уклали із страховиками договори страхування або є стра- хувальниками відповідно до законодавства України.

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, по- в'язані:

— з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пен- сією страхувальника або застрахованої особи (особисте страху- вання);

володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Особливим видом особистого страхування є страхування життя, яке передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахо- ваної особи, а також, якщо це передбачено договором страху- вання, в разі дожиття застрахованої особи до закінчення тер- міну дії договору страхування та/або досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Ліцензії на проведення страхування життя видають без зазначення терміну дії, що по- яснюється особливостями цього виду страхування, яке виконує важливу соціальну функцію, спрямовану на захист майнових інтересів громадян.

Страхування може бути добровільним або обов'язковим. Добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі угоди між страхувальником і страховиком. Обов'язкові види страхування запроваджуються законами України (страху- вання цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування пасажирів при міжміських та міжнародних автобусних перевезеннях тощо).

Факт страхування оформляється спеціальним договором, який укладається між страховиком і страхувальником.

Договір страхування — це письмова угода, згідно з якою стра- ховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового ви- падку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов' язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору. Окремі умови договору встановлюються за згодою сторін: страхова сума, розмір тарифу, терміни сплати стра- хових платежів, терміни набрання чинності договору страхуван- ня та закінчення його дії.

Страховики можуть здійснювати свою діяльність за участю страхових посередників: страхових агентів, страхових або пере- страхових брокерів. Функції останніх не обмежуються тільки ук- ладанням договорів страхування. Через них можуть здійснюва- тися страхові платежі, страхові виплати, інші операції.

Страхові агенти діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, за що отримують комісійну винагороду. Страховими агентами можуть бути окремі громадяни (наймані працівники страхової організації) або будь- які суб'єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи), які діють на підставі договору зі страховиком (транспортні каси з продажу квитків, туристичні фірми, готелі тощо).

Страхові брокери здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страху- вальника або страховика. Страховий брокер має право отримува- ти страхові платежі, якщо він забезпечує набрання чинності до- говору страхування не пізніше одного дня після отримання ним страхових платежів.

З метою підвищення ефективності страхової діяльності за- конодавство дозволяє страховикам різні форми співпраці: співстрахування та перестрахування.

Співстрахування — це страхування одного й того самого ри- зику кількома страховиками за одним договором страхування та за згодою страхувальника. У цьому випадку у договорі страху- вання повинні міститись умови, що визначають права і обов'яз- ки кожного співстраховика. За наявності відповідної угоди між спістраховиками і страхувальником, один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаєминах із страхувальником, зали- шаючись відповідальним перед ним лише в розмірі своєї частки.

Перестрахування — це страхування одним страховиком (пе- рестрахувальником, цедентом) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальни- ком у іншого страховика (перестраховика) — резидента або нере- зидента, який має відповідний статус згідно із законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Важливість страхування для стабільного розвитку суспіль- ного виробництва, відповідальність страховика за соціально-еко- номічні наслідки своєї діяльності зумовлюють необхідність здійснення відповідного контролю (нагляду) з боку державних органів. В Україні державний нагляд за страховою діяльністю здійснює спеціальний Уповноважений орган, який є централь- ним органом виконавчої влади.

Страховики, як і інші суб'єкти підприємницької діяльності, ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову та статистич- ну звітність згідно з законодавством України. Особливості відоб- раження в обліку господарських операцій страховика зі страху- вання та перестрахування є предметом розгляду у наступних роз- ділах даної теми.