9.2. Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками

магниевый скраб beletage

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — це плата за страхування, яку страхувальник зобов' язаний внести страховику згідно з договором страхування. Величина страхово- го платежу залежить від встановленого страхового тарифу та стра- хової суми.

Страховий тариф — це ставка страхового платежу з одиниці страхової суми. Він складається з двох частин: нетто-частини і навантаження.

Нетто-частина страхового тарифу призначена для формуван- ня страхових резервів, які використовуються страховиком для забезпечення виплат страхових сум і страхового відшкодування. Навантаження забезпечує покриття витрат страховика, пов'яза- них зі здійсненням страхування, та створення певного накопи- чення у вигляді прибутку (рис. 9.1).

Брутто-ставка

Нетто-частина

Навантаження

Відрахування до
страхових резервів

Для покриття витрат
діяльності страховика

Для створення прибутку
страховика

Рис. 9.1. Структура страхового тарифу

Нетто-частина страхових тарифів з видів страхування інших, ніж страхування життя, при добровільній формі страхування об- числюється страховиком актуарно (математично) на підставі відповідних статистичних даних про частоту настання страхових випадків.

Визначення нетто-тарифів за договорами страхування жит- тя (накопичувальне страхування) здійснюється з урахуванням статистичних закономірностей страхових ризиків протягом дії договору страхування та величини інвестиційного доходу від роз- міщення тимчасово вільних коштів резервів зі страхування жит- тя. Враховуючи, що умови страхування життя передбачають стра- хові виплати в разі дожиття застрахованого до закінчення термі- ну дії договору страхування або смерті застрахованого, повна нетто-ставка складається з нетто-ставки для виплати в разі до- життя та нетто-ставки для виплати в разі смерті. При змішаному страхуванні життя до повної нетто-ставки включається нетто- ставка для виплати в разі настання нещасного випадку.

Розрахунок навантаження здійснюється виходячи із запла- нованих витрат на ведення страхової справи та очікуваних над- ходжень страхових платежів. Навантаження встановлюється у відсотках до величини нетто-ставки.

Конкретний розмір страхового тарифу визначається у договорі страхування за згодою сторін, якщо інше не передбачено законо- давством. Так, обов'язкове страхування здійснюється за тарифами, затвердженими КМУ. Крім того, нормативно-правовими актами встановлено, що норматив витрат на ведення страхової справи у сфері обов'язкового страхування не повинен перевищувати за різни- ми видами страхування від 6 до 20% страхового тарифу.

В обліку отримані страховиком страхові платежі поділяють- ся на доходи і страхові резерви. Доходи є виручкою від реалізації страхових послуг. Облік розрахунків зі страхувальниками та стра- ховими посередниками ведуть на рахунку 36 «Розрахунки з по- купцями і замовниками», для чого його доцільно доповнити та- кими субрахунками:

«Розрахунки із страхувальниками»;

«Розрахунки із страховими посередниками».

Для обліку страхових платежів призначений спеціальний синтетичний рахунок 76 «Страхові платежі». Порядок відобра- ження в обліку страхових платежів залежить від умов їх сплати страхувальником, визначених договором страхування, та поряд- ку набрання чинності останнім. Якщо договір з видів страхуван- ня інших, ніж страхування життя, набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, то на суму отриманого страхового платежу виконують бухгалтерську проводку:

Д-т рах. 31 — К-т субрах. 364, а на загальну суму страхових платежів, належних страховику за договором страхування:

Д-т субрах. 364 — К-т рах. 76.

Якщо договір страхування набирає чинності із зазначеної в ньому дати, нарахування страхових платежів (Д-т субрах. 364 — К-т рах. 76) здійснюють у тому періоді, до якого належить зазна- чена у договорі дата.

У тому випадку, коли умовами договору страхування життя передбачено періодичну сплату страхових внесків, відображення в обліку їх нарахування здійснюють у тих періодах, до яких нале- жать терміни сплати цих внесків.

У випадках, коли страховик отримує попередньо сплачені страхові платежі, вони обліковуються як заборгованість з авансів одержаних на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержа- ними», а при набранні чинності договору страхування зарахову- ються на погашення заборгованості страхувальника (Д-т субрах. 681 — К-т субрах. 364).

У разі невиконання страхувальником умов договору страху- вання щодо сплати страхових внесків і визнання у зв'язку з цим договору недійсним, сума нарахованих, але не сплачених стра- хових платежів, сторнується.

Якщо страхова організація здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи (філії), то розрахунки головної органі- зації (страховика) з такими підрозділами обліковують на субра- хунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» таким чином:

належні до сплати відокремленим підрозділом страхові платежі за договорами страхування:

Д-т субрах. 683 — К-т рах. 76;

отримано страхові платежі від відокремленого підрозділу:

Д-т рах. 31 — К-т субрах. 683.

У разі отримання страхових платежів через страхових посе- редників (страхових агентів, страхових брокерів) розрахунки з ними здійснюють на субрахунку 365 «Розрахунки із страховими посередниками». Страховий агент, який отримав страхові пла- тежі від страхувальників, зобов'язаний протягом двох рабочих днів перерахувати ці кошти на рахунок страховика. Нарахування страхових платежів здійснюють на підставі наданих страховим посередником звітів незалежно від дати перерахування коштів:

нараховані страхові платежі за звітом посередника:

Д-т субрах. 365 — К-т рах. 76;

надійшли страхові платежі від посередника на рахунок страховика:

Д-т рах. 31 — К-т субрах. 365.

Належна страховому посереднику комісійна винагорода об- ліковується страховиком у складі витрат на збут. Утримана стра- ховим посередником належна йому сума комісійної винагороди відображається у страховика записом:

Д-т рах. 93 — К-т субрах. 365.

Сума нарахованих страхових платежів за всіма видами стра- хування, відображена протягом місяця на кредиті рахунка 76, списується на субрахунок 703 «Доход від реалізації робіт і по- слуг», до якого доцільно відкрити окремий субрахунок другого порядку 7031 «Зароблені страхові платежі»:

Д-т рах. 76 — К-т субрах.7031.

Аналітичний облік нарахованих страхових платежів на ра- хунку 76 ведуть за видами страхування.