9.5. Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів страхової діяльності

Діяльність страховика передбачає здійснення витрат, пов'я- заних з виконанням страхових зобов'язань та веденням справи. До витрат страховика включають:

виплати страхових сум і страхових відшкодувань відповід- но до умов страхування;

відрахування у централізовані страхові резервні фонди;

відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв незароб- лених премій, у випадках і на умовах, передбачених законодав- ством;

витрати на проведення страхування;

інші витрати, що відносять до собівартості страхових по- слуг.

За економічним змістом усі витрати страховика можна поді- лити на три великі групи:

виплати страхових сум і страхових відшкодувань за дого- ворами страхування і перестрахування;

витрати на обслуговування процесу страхування і пере- страхування;

витрати на утримання страхової компанії.

Найвагоміша стаття витрат страховика — виплати страхових

сум та страхових відшкодувань, на які припадає близько 90% загальної суми витрат страхової компанії.

Страхове відшкодування — це грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку. Страхове відшкодування згідно з чинним законодавством не може пере- вищувати суми прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Договір страхування може містити умови (франшизу), відповід- но до яких частина збитків не відшкодовується страховиком.

Страхова сума — це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку провести виплату відповідно до умов особистого страхування. Ця виплата має, швидше, характер фінансової допомоги застрахованому або його родині, аніж відшкодування збитків, як це має місце у майново- му страхуванні та страхуванні відповідальності, тому й називається не страховим відшкодуванням, а страховою сумою (хоча для стра- ховика це не має істотного значення).

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань забезпечу- ються за рахунок тієї частини тарифної ставки, що належать до нетто-премії.

Інформація щодо виплачених страхових сум і страхових відшкодувань за договорами страхування і перестрахування уза- гальнюється на субрахунку 904 «Страхові виплати». Аналітичний облік таких витрат ведуть за видами страхування.

Страховики, які здійснюють страхування життя, на субра- хунку 904 обліковують також повернення страхувальникам ви- купної суми, тобто суми, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення договору страхування життя.

Страхові організації, які відповідно до договору перестраху- вання є перестраховиками, на окремому аналітичному рахунку 9042 «Страхові виплати за договорами перестрахування» відоб- ражають страхові виплати, які сплачуються перестрахувальни- кам.

У кінці місяця суми страхових виплат з кредиту субрахунка 904 відносяться у дебет рахунка 79 «Фінансові результати».

Витрати на обслуговування процесу страхування і пере- страхування поділяють на аквізиційні, інкасаційні та ліквідаційні.

Аквізиційні витрати — це витрати, пов'язані із залученням нових страхувальників, укладанням нових договорів страхуван- ня (реклама, оплата послуг посередників, витрати на відряджен- ня, виготовлення бланків страхової документації і т. ін.). Такі витрати обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут».

Інкасаційні витрати — це витрати, пов'язані з обслуговуван- ням готівкового обігу страхових премій.

Ліквідаційні витрати — це витрати, пов'язані з урегулювання збитків (витрати на аварійного комісара та експертів, судові вит- рати, банківські, поштово-телеграфні, відрахування у резерв збитків тощо).

До витрат на утримання страхової компанії належать адміні- стративно-управлінські витрати, які обліковують на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Страховики, які відповідно до страхового законодавства здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і є членами Моторного (транс- портного) страхового бюро, повинні брати участь у створенні централізованих страхових резервних фондів: Фонду страхових гарантій та Фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (Фонду потерпілих). Внески до цих фондів страхові компанії відображають в обліку як інші витрати операційної діяль- ності (на субрахунку 949), а розрахунки з Моторним (транспорт- ним) страховим бюро обліковують на субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки». На субрахунку 949 обліковують також витрати на формування резерву збитків за відомими вимогами страхуваль- ників.

У кінці місяця всі рахунки витрат закриваються рахунком 79 «Фінансові результати»:

Д-т рах. 79 — К-т рах. обліку витрат.

Доходами страхової організації вважають:

зароблені страхові платежі;

комісійні винагороди за перестрахування;

частки від страхових сум і страхових відшкодувань, спла- чені перестраховиками;