10.2. Бухгалтерський облік у гральних закладах

Організація обліку у сфері грального бізнесу має ряд особ- ливостей, зумовлених специфікою такого виду діяльності:

неможливість визначення собівартості конкретного виду послуги, що надається;

велика кількість супутніх послуг;

великі обсяги готівкових розрахунків і необхідність зас- тосування РРО;

велика кількість цінностей, які належать до бланків суво- рого обліку, що зумовлює значний обсяг відображення активів на позабалансових рахунках;

висока вартість ліцензій і патентів, низький рівень прямих матеріальних витрат, відсутність загальновиробничих витрат;

відмінності у визначенні фінансового результату і в опо- даткуванні гральних закладів різного типу: в одних результат гри визначається протягом одного дня (казино), а в інших — через певний проміжок часу (букмекерські контори);

неможливість застосування спрощеної системи оподат- кування, обліку і звітності;

одночасне надання оподатковуваних і неоподатковува- них ПДВ послуг, що ускладнює облік і розрахунок суми ПДВ до сплати;

необхідність відрахування і перерахування в бюджет по- датку з доходів третіх осіб (клієнтів) та ін.

Облік ліцензій і патентів у підприємствах грального бізнесу ведуть у звичайному порядку аналогічно обліку таких операцій у підприємствах торгівлі: ліцензії — як нематеріальні активи з їх наступною амортизацією, а патенти — як витрати майбутніх пер- іодів з наступним віднесенням їх вартості на зменшення суми податку на прибуток.

Облік доходів і витрат та визначення фінансового результа- ту відрізняються на підприємствах грального бізнесу, в яких ре- зультат гри відомий у той самий день (казино), та у підприєм- ствах, де результат стає відомим через деякий час (випуск лоте- рей, букмекерські контори). Особливості обліку у зазначених вище підприємствах розглянемо окремо.

10.2.1. Облік доходів і витрат у казино

Відповідно до Порядку обліку доходів фізичних осіб у граль- них закладах оператором-касиром ведеться «Журнал персоніфі- кації фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів» (табл. 10.1).

Цей журнал повинен бути пронумерований, прошнурова- ний, завірений підписом керівника державної податкової адмі- ністрації (інспекції), скріплений гербовою печаткою і зареєстро- ваний у відповідному податковому органі з присвоєнням реєст- раційного номера.

Фізична особа при вході до грального закладу зобов'язана пред'явити паспорт, а службова особа грального закладу — вне- сти в журнал відповідні дані. За невиконання цих вимог до граль- ного закладу може бути застосовано штраф у розмірі до 1000 МНДГ (17000 грн), а до посадових осіб таких закладів — штраф від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1700 грн).

Придбання фізичною особою фішок, жетонів, отримання інших документів, які засвідчують прийняття ставок для участі в азартній грі, відбувається через відповідним чином зареєстрова- ний РРО. При цьому видаються чеки, які фізична особа-ігрок повинна зберігати до закінчення його участі в азартних іграх. Після закінчення гри ігрок, який виграв, представляє касиру всі чеки за придбані фішки (жетони), а також всі фішки (жетони), що засвідчують його виграш. Касир підраховує доходи і витрати

Журнал персоніфікації фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів