12.1. Загальні положення організації обліку в недержавних закладах освіти

магниевый скраб beletage

Метою бухгалтерського обліку в недержавних навчальних закладах є не лише достовірне відображення наявних матеріаль- них та фінансових ресурсів і результатів діяльності, а й форму- вання повної та достовірної інформації про використання одер- жаних коштів виключно на освітні цілі. Основну суму доходу навчальні заклади недержавної форми власності одержують від надання платних освітніх послуг.

Освітні послуги являють собою систему знань, інформації, умінь і навичок, що використовуються для задоволення різно- бічних потреб особистості, суспільства або держави. Рівень освітніх послуг не можна, безумовно, ототожнювати з тим ком- плексом знань, умінь та навичок, які засвоєні конкретними споживачами таких послуг (учнями, студентами, курсантами тощо), адже це багато в чому залежить від самих замовників та споживачів таких послуг. Тому в освітній роботі неможливо встановити та визначити узагальнюючий показник якості на- даних послуг з метою використання його в обліку результатів діяльності.

Ця особливість освітніх послуг зумовлює необхідність в об- ліку недержавних навчальних закладів зосереджуватися на пи- таннях:

обліку доходів від наданих послуг та інших грошових і негрошових надходжень;

обліку витрат, пов'язаних з наданням освітніх послуг та визначенням їх собівартості;

обліку наявності, стану та ефективності використання матеріальних ресурсів у діяльності навчального закладу;

обліку розрахунків за надані послуги, з оплати праці, з постачальниками, податковими органами тощо.

Найбільш специфічними з перелічених є питання обліку доходів, витрат та обчислення собівартості наданих освітніх по- слуг, розгляду яких присв'ячено наступні розділи.