12.2. Облік доходів у недержавних навчальних закладах

магниевый скраб beletage

Сума коштів або інших активів, одержаних навчальним зак- ладом як плата за навчання, є доходом від реалізації наданих освітніх послуг. З цим пов'язане одне з найважливіших завдань, яке вирішує кожен недержавний навчальний заклад — визначен- ня моменту переходу права власності на результати від надання освітніх послуг, тобто моменту визнання доходу.

Порядок обліку доходів регламентується П(С)БО 15 «Доход», яким передбачено, що доход від надання послуг визнається, вихо- дячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг. Нав- чальні заклади на підставі затверджених відповідним чином нав- чальних планів та своїх організаційних особливостей самостійно обирають форми, порядок і періодичність проміжної атестації, поточного та періодичного контролю успішності студентів (учнів, слухачів, курсантів і т. ін.), а отже, доход від надання освітніх послуг вони можуть визнавати поетапно: за місяць (у дошкіль- них навчальних закладах), чверть (у загальноосвітніх середніх школах), семестр, триместр або рік (у вищих навчальних закла- дах різних рівнів акредитації), за весь період навчання (для ко- роткотермінових форм підготовки — курсів, семінарів і т. ін.). Але незалежно від обраної періодичності визнання доходу три- валість проміжного етапу та розрахункового періоду повинна бути обов'язково передбачена у наказі про облікову політику навчального закладу та у контракті на надання освітніх послуг, а сам факт надання такої послуги (завершеності етапу) пови- нен бути підтверджений документально (класним журналом, відомостями успішності, сертифікатом, довідкою, атестатом, дипло- мом тощо).

Отже, доходом звітного періоду можна вважати лише кош- ти, що надійшли за вже надані послуги (у вигляді післяплати). Такі суми відображають в обліку звичайними записами: Д-т субрах. 301, 311 — К-т субрах. 361, Д-т субрах. 361 — К-т субрах. 703.

Кошти, що надходять як попередня оплата, не можна вва- жати доходом, адже вони ще не зароблені і не характеризують фактичного обсягу наданих послуг. Їх можна розглядати як аванси покупців або як доходи наступних періодів з поступовим відне- сенням до доходів поточного (звітного) періоду відповідно до ступеня завершеності наданих послуг. В обліку такі операції відоб- ражають записами:

надійшла авансом оплата за навчання:

Д-т субрах. 301, 311 — К-т субрах. 681;

зараховано доход від наданих послуг:

Д-т субрах. 681 — К-т субрах. 703.

Такий варіант відображення в обліку доходів навчальних закладів є найбільш раціональним: він дає можливість в систем- ному порядку (на субрахунках 361 або 681) вести аналітичний облік розрахунків з кожним споживачем освітніх послуг.

Крім основних доходів безпосередньо від надання освітніх послуг, навчальні заклади можуть одержувати інші доходи, по- в'язані з наданням таких послуг: пеня за несвоєчасну оплату за навчання; оплата за відновлення у складі студентів після відра- хування; за переведення з іншого вузу, на іншу форму навчання, на іншу спеціальність; за ліквідацію академічної заборгованості і т. ін. Можливі також надходження за додаткові послуги: прожи- вання у гуртожитках; вивчення факультативних курсів; додат- кові можливості користування бібліотекою (у тому числі елект- ронною), комп'ютерними класами, копіювальною технікою, спортивними залами; медичні послуги тощо.

В обліку необхідно розмежовувати інші доходи за їх при- значенням та джерелами надходження, для чого зазвичай вико- ристовують їх кодування та окремий аналітичний облік на відпо- відних субрахунках (715, 719 тощо). Це необхідно не лише для контролю за доходами та їх використанням, а й для визначення економічної доцільності окремих додаткових послуг та їх вар- тості (ціни).

Як джерела коштів для освітньої діяльності можуть викори- стовуватися також інші цільові та нецільові надходження. Кош- ти або інші активи цільового призначення можуть надходити навчальному закладу як асигнування з бюджету або позабюджет- них фондів, цільових внесків фізичних і юридичних осіб та ін. Обов'язковою умовою таких надходжень є визначення мети їх використання (в статутних документах закладу освіти або у відпо- відних документах осіб, що надають такі кошти — заявах, платіж- них дорученнях тощо). У бухгалтерському обліку цільові надход- ження обліковують на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», а до складу доходів ці кошти зараховують у міру їх використання за призначенням:

надійшли цільові кошти на придбання комп'ютерів та витратних матеріалів:

Д-т субрах. 301, 311 — К-т рах. 48;

перераховано постачальнику за комп'ютери і витратні матеріали:

Д-т субрах. 371 — К-т субрах. 311;

одержано від постачальника:

а)         комп'ютери:

Д-т субрах. 152 — К-т субрах. 371,

б)         витратні матеріали:

Д-т субрах. 201 — К-т субрах. 371;

відображено доход від використання цільового фінансу- вання:

а)         в частині витрат на придбання комп'ютера:

Д-т рах. 48 — К-т рах. 69,

б)         в частині матеріальних витрат:

Д-т рах. 48 — К-т субрах. 718;

передано (введено) комп'ютери в експлуатацію:

Д-т субрах. 104 — К-т субрах. 152;

нараховано амортизацію комп'ютерів:

Д-т рах. 23 — К-т субрах. 131;

відображено доход від використання безоплатно отрима- них комп'ютерів (у сумі нарахованої амортизації):

Д-т рах. 69 — К-т субрах. 745.

Якщо закладу освіти надходять кошти без визначення кон- кретної мети використання, їх можна використати на фінансу- вання будь-яких заходів у межах статутної діяльності установи. Такі надходження вважають нецільовими. Для їх обліку викори- стовують субрахунок 718 (при надходженні грошових коштів чи інших оборотних активів) або субрахунок 424 (при одержанні необоротних активів). Вартість останніх відносять на доходи у міру їх амортизації у процесі використання такою проводкою:

Д-т субрах. 424 — К-т субрах. 745.

Крім того, у неприбуткових організацій можуть бути такі доходи, як проценти, дивіденди, роялті, страхові відшкодуван- ня; від видавничої діяльності, проведення культурних заходів, надання майна в оренду; від списання кредиторської заборгова- ності, реалізації непотрібних основних засобів і товарно-матері- альних цінностей та ін. В обліку перелічені доходи відображають на загальних підставах згідно з П(С)БО 15 «Доход», і тому в даній темі не розглядаються.