1.4. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків

магниевый скраб beletage

Розкриття теми цілей та змісту управлінського обліку було б неповним без детальної порівняльної характеристики його з фінансо- вим обліком, що полегчує перехід від вивчення одного облікового предмета до іншого. Для зручності порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку представлена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

з/п

Ознака
порівняння

Фінансовий облік

Управлінський облік

1

2

3

4

1.

Ступінь
регламентації

Регламентується
Законом України "Про
бухгалтерський облік
та фінансову
звітність", наказами
міністерств і відомств
України

Залежить від рішення
власників та адміністрації
підприємства

2.

Відкритість
інформації

Відкрита (публічна)
інформація

Дані являють собою
комерційну таємницю

3.

Користувачі
інформації

Широке коло як
внутрішніх, так і
зовнішніх споживачів
(банки, кредитори,
інвестори і т.ін.)

Незначна кількість
працівників управлінського
персоналу, що входять до
складу підприємства
(менеджери, спеціалісти і т.
ін.)

4.

Мета обліку

Узагальнення і
подання облікової
інформації у формі
звітності для зовнішніх
споживачів

Забезпечення внутрішніх
користувачів інформацією
для здійснення
прогнозування,
планування, контролю і
аналізу з метою
ефективного управління
підприємством

Продовження табл. 1.1.

1

2

3

4

5.

Об'єкт обліку
та звітності

Підприємство в цілому

Центри відповідальності
(виробництва і збуту) за
галузевою, територіальною
та товарною ознаками

6.

Періодичність
звітності

Квартальна та річна (за
формами і в строки,
визначені
нормативними
документами)

Залежить від вимог
керівництва для прийняття
оперативних управлінських
рішень (щоденна,
щотижнева, подекадна,
щомісячна)

7.

Ступінь
точності
інформації

Точна інформація

Багато приблизних оцінок і
розрахунків

8.

Ступінь
відповідаль-
ності за по-
милки в обліку

Згідно законодавства
України

Зауваження або догана від
керівництва підприємства

Виходячи з інформаційного матеріалу, наведеного в табл. 1.1.
можна зробити ряд висновків.

По-перше, управлінський облік, на відміну від фінансового, не регламенований наказами і постановами державних органів влади і не керується загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами, а розроблюється, спираючись на вимоги адміністрації конкретного ок- ремо взятого підприємства.

По-друге, у зв'язку з комерційною таємницею, дані уп- равлінського обліку використовують лише внутрішні споживачі інформації (менеджери, спеціалісти, власники підприємства), на відміну від фінансового обліку, інформація якого відкрита і широко використовується зовнішніми її споживачами.

По-третє, у фінансовому обліку зосереджена увага на підприємстві в цілому, спираючись на вже фактично здійснені господарські операції і отримані фінансові результати протягом звітного періоду. Поряд з тим, в управлінському обліку наголос робиться на оцінюванні діяльності окре- мих структурних підрозділів підприємств, виробництві тієї чи іншої про- дукції, а також ії реалізацій з урахуванням територіального і товарного сегментів ринку, що враховуючи поєднання управлінського обліку з про- гнозуванням, плануванням, контролем і аналізом, визначає його спрямо- ваність на майбутнє при розробці стратегії розвитку підприємства.

Розділ 2

Основи побудови управлінського обліку

В розділі розглядаються наступні питання:

Сучасні моделі управлінського обліку

Етапи побудови управлінського обліку на підприємстві