2.2.4. Машини та обладнання

магниевый скраб beletage

Машини — це технічні пристрої, за допомогою яких при виконанні визначенихоперацій технологічного процесу здійснюється безпосередній вплив на предмет пра-ці, в результаті чого відбувається перетворення енергії, матеріалів, сировини та ін-ших матеріальних ресурсів. У цьому призначенні цей термін сприймається доситьоднозначно і не потребує будь-яких уточнень.

До групи «обладнання» належать пристрої, що виробляють або перетворюютьенергію і використовуються для впливу електричною, тепловою, хімічною та іншоюенергією на матеріали.

Інвентарним об'єктом по групі «обладнання» є кожна окрема (у тому числі не від-несена до розглянутих раніше інвентарних об'єктів) машина (апарат, агрегат, уста-новка, прилад), включаючи пристосування і приналежності, які входять до її складу,стаціонарно встановлені прилади, інструменти, електроустаткування, в тому числіпристрої для її підключення до мережі енергопостачання, а також індивідуальне ого-родження і фундамент (якщо об'єкт змонтований на окремому фундаменті, що не на-лежить до групи «будівлі»).

При віднесенні інвентарних об'єктів до тієї або іншої групи необхідно брати доуваги те що, крім конструктивних ознак, основним (переважним) є призначенняустаткування. Наприклад, до групи «енергетичного (силового) устаткування» на-лежать пристрої, що виробляють або перетворюють теплову й електричну енергію,а також машини-двигуни, що перетворюють будь-якого виду енергію (води, вітру,теплову, електричну та ін.) на механічну, тобто на енергію руху. Для обліку машин іустаткування використовується субрахунок 104 «Машини й обладнання».

Кожне підприємство залежно від галузевої приналежності розробляє і затвер-джує свій план субрахунків. Наприклад, у юридичній, аудиторській, консультаційнійфірмах до обладнання можуть бути віднесені комп'ютери, обчислювальна техніка,засоби зв'язку. Облік засобів зв'язку може також вестися на рахунку 109 «Інші осно-вні засоби», що зумовлено обліковою політикою підприємства. Детальніший облікмашин і обладнання ведеться за місцем їхнього розташування (у цехах, підрозділах).