2.4. Характеристика первинних документів та реєстрівдля обліку основних засобів

Одним із важливих завдань обліку основних засобів та інших необоротних мате-ріальних активів є правильне документальне оформлення і своєчасне відображенняв облікових реєстрах надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення тавибуття. Рух основних засобів оформляють за допомогою типових форм первинноїоблікової документації, затверджених наказами Мінстату України і Мінфіну Украї-ни. Цими наказами затверджені такі типові форми первинного обліку основних за-собів:

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1).

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованихоб'єктів основних засобів (ОЗ-2).

Акт на списання основних засобів (ОЗ-3).

Акт на списання автотранспортних засобів (ОЗ-4).

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5).

Інвентарна картка обліку основних засобів (ОЗ-6).

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (ОЗ-7).

Картка обліку руху основних засобів (ОЗ-8).

Інвентарний список основних засобів (ОЗ-9).

Розрахунок амортизації основних засобів (ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16).

З оформлених первинних документів отримується така інформація: наймену-вання об'єкта; рік випуску або спорудження об'єкта; коротка характеристика об'єкта;інвентарний номер об'єкта; первісна вартість об'єкта; місце використання; термін ви-користання; норма та метод амортизації; інші відомості.

Форма ОЗ-1 має широке використання і на її підставі оформляється:

зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;

передача об'єктів основних засобів зі складу в експлуатацію;

внутрішнє переміщення основних засобів з одного підрозділу до іншого;

виключення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підпри-ємству.

Цей первинний документ складається на кожний об'єкт окремо, або на декількаоднотипних об'єктів, якщо вони мають однакову вартість і прийняті одночасно навідповідальне зберігання однією й тією ж особою. Підприємство самостійно розро-бляє систему аналітичного обліку, який повинен забезпечити їх групування за харак-тером і місцем використання.

Форма ОЗ-2 використовується для оформлення приймання-передачі основнихзасобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації. Акт складається водному примірнику, якщо вказані роботи виконуються власними силами підпри-ємства, і складається у двох примірниках, якщо роботи виконує стороннє підприєм-ство. Перший примірник акту передається до бухгалтерії для внесення в інвентарнукартку інформації про виконаний ремонт. Якщо в результаті ремонту, модернізації,реконструкції змінюються технічні характеристики об'єкта, то у відповідні розділиакта і технічний паспорт об'єкта заносяться зміни.

Форма ОЗ-3 використовується для оформлення вибуття окремих об'єктів осно-вних засобів (крім автотранспорту) під час їх повної або часткової ліквідації. Акт

складається у двох примірниках. Перший примірник передається до бухгалтерії,другий залишається у матеріально-відповідальної особи як підстава для отриманняна склад металобрухту, запасних частин і матеріалів від ліквідації об'єкта основнихзасобів. У розділі акта «Розрахунок результатів списання об'єкта» відображаютьсявитрати на ліквідацію основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей,одержаних від списання основних засобів.

Форма ОЗ-4 використовується для оформлення вибуття транспортних засобів(вантажного або легкового автомобіля, причепу) в результаті їхнього зносу, мораль-ного старіння або псування внаслідок аварій, стихійного лиха. Акт списання склада-ється у двох примірниках. Один примірник передається до бухгалтерії, другий за-лишається в особи, яка відповідає за збереження транспортного засобу. У цій форміпередбачені спеціальні рядки, в яких наводиться детальна характеристика транспорт-ного засобу в цілому (марка, модель, тип), а також окремих його агрегатів і деталей.

Форма ОЗ-6 використовується для індивідуального обліку кожного об'єкта осно-вних засобів і для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів.

Картка заповнюється в одному примірнику на підставі акта типової форми ОЗ-1,накладних, технічної та іншої супровідної документації. У картці надається короткаіндивідуальна характеристика об'єкта основних засобів. При внутрішньому перемі-щені основних засобів на зворотній стороні картки фіксується це переміщення. Напідставі інвентарних карток заповнюються такі реєстри обліку: ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9.

Форма ОЗ-7 використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця формаскладається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням карток. Зареє-стровані у цьому описі картки розміщують у картотеці основних засобів, де їх гру-пують за видами, а всередині видів — за місцезнаходженням. Картки недіючих осно-вних засобів групують окремо.

Форма ОЗ-9 використовується в місцях експлуатації основних засобів (цехах,відділах) для обліку кожного об'єкта за матеріально-відповідальними особами.

Основні засоби у випадку необхідності переміщують з одного підрозділу підпри-ємства до іншого. При цьому працівник цеху (відділу), який здає об'єкт, у двох при-мірниках виписує накладну. Перший примірник передають до бухгалтерії для записув інвентарній картці, а другий залишається в особи, яка здає засоби, для відмітки провибуття відповідного об'єкта в інвентарному списку основних засобів. На об'єкти, якіпередано з одного підрозділу до іншого, бухгалтерські проводки не складаються.