2.5. Аналітичний облік основних засобів

магниевый скраб beletage

Аналітичний облік основних засобів на підприємстві ведеться за кожним інвен-тарним об'єктом. Об'єктом обліку основних засобів є закінчений пристрій з усімапристосуваннями і приладдям до нього або конструктивно відокремлений предмет,що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комп-лекс конструктивно з'єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спіль-но виконують певну роботу.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний термінкорисного використання, то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може ви-знаватися як окремий об'єкт основних засобів. Це дуже важливо для обліку облад-нання і транспортних засобів, деталі яких обліковуються окремо, а також особливоважливо для будинків і споруд, які постійно перебудовуються, поліпшуються, пере-обладнуються.

Отже, об'єкт основних засобів може складатися як із одного, так із декількох пред-метів. Крім того, ПБО-7 передбачає, що об'єктом обліку може бути частина об'єктаосновних засобів. Це можливо, якщо:

ті частини, з яких складається об'єкт, мають різний термін корисного викорис-тання;

підприємству належить не весь об'єкт, а тільки його частина.

Досить часто використовуються такі варіанти:

один об'єкт — декілька предметів;

декілька об'єктів — один предмет;

один об'єкт — частина предмета.

У підприємства є вибір підходів до визначення об'єкта обліку основних засобів.Найбільш раціональним підходом для підприємств є напрацювання спеціальною ко-місією єдиних принципів визначення об'єктів обліку. Ці принципи відображаються внаказі про облікову політику в питаннях обліку основних засобів.

Кожному об'єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер, що збері-гається за об'єктом протягом усього терміну його використання, який наноситься наоб'єкт і відображається в первинних документах та реєстрах з обліку основних засо-бів.

Для цілей податкового обліку поняття об'єкта основних фондів не встановлюєть-ся, оскільки пооб'єктний облік характерний тільки для групи 1.

Аналітичний облік ведеться також за видами основних засобів, місцем їхньої екс-плуатації, матеріально-відповідальними особами. Принципово важливим для органі-зації обліку основних засобів є чітке визначення інвентарного об'єкта (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Інвентарні об'єкти основних засобів

з/п

Основні засоби

Інвентарний об'єкт

1

Будівлі

Кожна окрема будівля разом з надвірними добудовами.Якщо надвірні добудови і споруди обслуговують дві і біль-ше будівель, то їх слід вважати самостійними інвентарнимиоб'єктами

2

Споруди

Кожна окрема споруда з усіма пристосуваннями, які склада-ють з нею єдине ціле

3

Передавальні пристрої

Кожний окремий пристрій, який має самостійне значення,за допомогою якого здійснюється: передача електричної ітеплової енергії; передача механічної енергії від машин —двигунів до робочих машин; переміщення рідких або газо-подібних речовин від одного інвентарного об'єкта до іншого

4

Транспортні засоби

Кожний окремий об'єкт з включенням усіх пристосувань,які належать до нього

5

Силові машини і устатку-вання

Кожна окрема машина, включаючи деталі, які входять до їїскладу, прилади, а також трубопроводи, які належать до неї,кабелі, електропроводи, індивідуальна огорожа, фундамент

Продовження табл. 2.2

6

Робочі машини і устатку-вання

Кожна окрема машина, апарат, агрегат-установка, включа-ючи двигуни, які входять до її складу, пристосування, при-лади, інструменти, електроустаткування, а також індивіду-альна огорожа і фундамент

7

Вимірювальні і регулю-вальні прилади та при-строї

Предмети, які не є складовою частиною будь-якого іншогоінвентарного об'єкта, а мають своє самостійне призначення

8

Інструменти

Ріжучі, ударні, давлячі інструменти, в тому числі ручні,механізовані (гідравлічні), ті, які працюють за допомогоюелектроенергії, а також різного роду пристосування (робочізажими, тиски тощо)

9

Виробничий інвентар іпристосування

Предмети виробничого призначення для полегшення ви-робничих операцій під час роботи (робочі столи, верстатитощо), устаткування (групові огородження машин тощо), атакож сховища для зберігання сипучих і рідких тіл (баки,чани, зокрема інвентарна тара тощо)