2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротнихматеріальних активів

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у від-повідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку призначені такі балансові іпозабалансові рахунки 1-го класу «Необоротні активи» і 0-го класу «Позабалансовірахунки»:

10 «Основні засоби».

11 «Інші необоротні матеріальні активи».

13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

15 «Капітальні інвестиції».

01 «Орендовані необоротні активи».

02 «Активи на відповідальному збереженні».

Рахунок 10 призначений для обліку господарських засобів, які віднесені до скла-ду основних засобів. За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається над-ходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісноювартістю, суми витрат, що пов'язані з поліпшенням об'єкта, суми дооцінки вартостіоб'єктів основних засобів. За кредитом цього рахунка відображається вибуття осно-вних засобів, суми уцінки вартості об'єктів.Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків        за кредитом з дебетом рахунків

«Капітальні інвестиції».         13 «Знос необоротних активів».

«Довгострокова дебіторська заборго- 16 «Довгострокова дебіторська заборго-ваність».          ваність».

37 «Розрахунки з різними дебіторами». 37 «Розрахунки з різними дебіторами».41 «Пайовий капітал».          42 «Додатковий капітал».

42 «Додатковий капітал».     84 «Інші операційні витрати».

46 «Несплачений капітал».   85 «Інші витрати».

48 «Цільове фінансування і цільові над- 94 «Інші витрати операційної діяльності».

ходження».     97 «Інші витрати».

53 «Довгострокові зобов'язання з оренди». 99 «Надзвичайні витрати».

71 «Інший операційний дохід».

«Інші фінансові доходи».

«Інші доходи».

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначений для обліку і уза-гальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів.

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» призначений для узагаль-нення інформації про нараховану амортизацію і індексацію зносу необоротних мате-ріальних активів. За кредитом рахунка відображається нарахування амортизації таіндексації зносу, за дебетом — зменшення суми зносу.Рахунок 13 має такі субрахунки:

«Знос основних засобів».

«Знос інших необоротних матеріальних активів».Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків        за кредитом з дебетом рахунків

«Основні засоби».     15 «Капітальні інвестиції».

«Інші необоротні матеріальні активи». 23 «Виробництво».

42 «Додатковий капітал».     39 «Витрати майбутніх періодів».

42 «Додатковий капітал».83 «Амортизація».

«Загальновиробничі витрати».

«Адміністративні витрати».

«Витрати на збут».

«Інші витрати операційної діяльності».99 «Надзвичайні витрати».

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбанняабо створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За дебетом ра-хунка відображається збільшення понесених витрат на придбання або створення нео-боротних активів, за кредитом — їхнє зменшення.Рахунок 15 має такі субрахунки:

«Капітальне будівництво» — відображаються витрати на будівництво, щоздійснюється як господарським, так і підрядним способами. На цьому субрахункутакож ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, таавансові платежі для фінансування будівництва.

«Придбання (виготовлення) основних засобів» — призначений для облікувитрат на придбання або виготовлення власними силами необоротних матеріальнихактивів, облік яких ведеться на рахунку 10.

«Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» — ві-дображаються витрати підприємства на придбання або виготовлення власними сила-ми необоротних матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків13 «Знос необоротних активів»20 «Виробничі запаси»

«Малоцінні швидкозношувані пред-мети»

«Виробництво»28 «Товари»

«Каса»

«Рахунки в банках»33 «Інші грошові кошти»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»39 «Витрати майбутніх періодів»

«Пайовий капітал»

«Додатковий капітал»

«Неоплачений капітал»

«Забезпечення майбутніх витрат і пла-тежів»

«Цільове фінансування і цільові над-ходження»

50 «Довгострокові кредити»53 «Довгострокові зобов'язання з оренди»60 «Короткострокові кредити»

«Розрахунки з постачальниками і під-рядчиками»

«Розрахунки за податками і платежами»

«Розрахунки зі страхувальниками»

«Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки з іншими операціями»71 «Інший операційний дохід»

«Інші фінансові доходи»

«Інші доходи»

«Інші витрати операційної діяльності»

«Фінансові витрати»

за кредитом з дебетом рахунків

«Основні засоби»

«Інші необоротні матеріальні активи»28 «Товари»

«Каса»

«Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»42 «Додатковий капітал»48 «Цільове фінансуванні і цільове над-ходження»

50 «Довгострокові позики»60 «Короткострокові позики»64 «Розрахунки за податками і платежа-ми»

85 «Інші витрати»97 «Інші витрати»99 «Надзвичайні витрати»