2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство

магниевый скраб beletage

Об'єкти основних засобів зараховуються на баланс підприємства (оцінюються)за первісною вартістю. Під нею, згідно з п.4 П(С)БО 7, розуміється історична (фак-тична) собівартість необоротних активів у сумі коштів або справедливої вартостіінших активів, оплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нео-боротних активів. Визначення первісної вартості об'єктів основних засобів залежитьвід способів їхнього надходження на підприємство.

Основні засоби можуть надходити на підприємство шляхом:

придбання за грошові кошти або їхні еквіваленти;

обміну на інші об'єкти основних засобів;

обміну на інші активи, а також роботи і послуги;

виготовлення власними силами;

внесення до статутного капіталу;

безоплатного отримання;

переведення зі складу оборотних активів;

установлення активів за результатами інвентаризації;

переводу зі складу об'єктів, що враховуються за балансом;

повернення об'єктів, раніше переданих як внесок до статутного капіталу гос-подарського товариства;

одержання об'єктів після ліквідації господарського товариства.Матеріальний актив визнається об'єктом основних засобів у момент, коли він

стає придатним для експлуатації. Такий висновок безпосередньо випливає з п. 29П(С)БО 7, що встановлює момент початку нарахування амортизації.