2.7.1. Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти

Об'єкт основних засобів можна вважати придбаним за грошові кошти, якщо в до-говорі передбачається платіж за нього грошима, або розрахунок активами, які визна-ються еквівалентами грошових коштів.

Склад витрат підприємства, що формують первісну вартість об'єкта основних за-собів, визначений п. 8 П(С)БО 7.

Суми, сплачені постачальникові активівСуми, сплачені за основні засоби, можуть покривати не тільки безпосередньо вар-тість основних засобів, а й вартість різних послуг, наданих постачальником у зв'язкуз продажем цих основних засобів.

Залежно від умов постачання до складу цих витрат можуть входити:

вартість об'єкта основних засобів;

вартість тари об'єкта основних засобів;

вартість транспортних послуг з перевезення об'єкта основних засобів;

витрати на установку, монтаж, випробування, налагодження об'єкта основнихзасобів;

витрати на введення в експлуатацію об'єкта основних засобів;

вартість технічної документації;

витрати на навчання персоналу методам і прийомам роботи з об'єктами;

витрати на гарантійне обслуговування об'єкта основних засобів;

витрати на страхування ризику доставки об'єкта основних засобів;

право покупця використовувати марку виробника (продавця) об'єкта осно-вних засобів у рекламних цілях;

вартість експортних ліцензій;

збори і податки, що стягнуті на території експортера об'єкта основних засобів(якщо об'єкт основних засобів імпортується);

ввізне мито.

Реєстраційні збори

До реєстраційних зборів належать збори на реєстрацію автомобілів у Державто-інспекції, реєстрацію високотехнологічного і небезпечного для здоров'я устаткуван-ня в органах Держоргтехнагляду (для устаткування високого тиску, хімічного устат-кування), збори за нотаріальну реєстрацію угод щодо придбання об'єктів основнихзасобів (наприклад, при придбанні квартир у приватних осіб) тощо.

Реєстраційні збори належать до складу валових витрат підприємства згідно зп. 5.4 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємства, тобто вони включа-ються до складу основних засобів.

Державне мито

До складу первісної вартості основних засобів можуть включатися такі види мита:

за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир гара-жів, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власностігромадянина-продавця;

за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, що перебувають увласності громадянина-продавця;

за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а та-кож за посвідчення договорів застави;

за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохіднихмашин і механізмів;

за посвідчення доручень на право користуватися майном.

Витрати на сплату державного мита відносяться до складу валових витрат під-приємства згідно п. 5.2 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку, тобто вони включа-ються до складу основних засобів.

Непрямі податки, що не відшкодовуються підприємству

Існують такі непрямі податки, що включаються до складу первісної вартості об'єктаосновних засобів: податок на додану вартість, акцизний збір, збір до Пенсійного фонду,єдиний збір, який стягується у пунктах пропуску через державний кордон України.

Відшкодування ПДВ за наявності податкової накладної відбувається в загально-му порядку. При відсутності податкової накладної суми сплаченого ПДВ включа-ються до складу первісної вартості основних засобів. Також не підлягають відшко-дуванню суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів (робіт, послуг),використаних для виробництва продукції (робіт, послуг), звільненої від ПДВ.

Суми сплаченого акцизного збору включаються до вартості основних засобів увсіх випадках.

Збір до Пенсійного фонду сплачується при придбанні об'єктів нерухомості в роз-мірі 1% від вартості об'єкта нерухомості.

До складу первісної вартості основних засобів включаються такі місцеві збори:

збір на видачу ордера на квартиру;

збір за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності, пов'язанихз їхньою діяльністю, приміщень, що знаходяться в центральній частині населе-ного пункту та в будинках, що є пам'ятниками історії і архітектури.

Ці місцеві збори включаються в балансову вартість групи основних фондів.

Витрати по страхуванню ризику транспортування основних засобів

Витрати по страхуванню ризику транспортування основних засобів включаютьсяяк у первісну вартість основних засобів, так і в балансову вартість основних фондівзгідно з п. 8.4 ст. 8 Закону про оподаткування прибутку.

Ризиком транспортування називається випадок псування або зникнення об'єктаосновних засобів, що відбувся в процесі його транспортуванням покупцеві. При цьо-му такий випадок повинен мати ознаки ймовірності і випадковості настання.

Витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів

До витрат на установку, монтаж, налагодження основних засобів належать витра-ти на придбання різних деталей, оснащення та інших матеріальних активів, а такожвитрат на електроенергію, газ, воду (якщо є технологічна необхідність у таких вит-ратах). Крім того, до складу вартості основних засобів включається оплата робіт абопослуг сторонніх організацій, а також витрати на заробітну плату з відрахуваннямна соціальні заходи працівникам, які займаються установкою, монтажем або нала-годженням устаткування, і витрати на спецодяг, спецхарчування персоналу, засобиіндивідуального захисту. Залежно від умов постачання ці витрати може нести про-давець (постачальник), у такому випадку вони окремо не калькулюються і включа-ються до вартості основних засобів.

Якщо ці витрати несе саме підприємство-покупець, то вони включаються до скла-ду основних засобів і основних фондів на підставі окремих калькуляцій.

І