2.7.1. Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти

магниевый скраб beletage

Об'єкт основних засобів можна вважати придбаним за грошові кошти, якщо в до-говорі передбачається платіж за нього грошима, або розрахунок активами, які визна-ються еквівалентами грошових коштів.

Склад витрат підприємства, що формують первісну вартість об'єкта основних за-собів, визначений п. 8 П(С)БО 7.

Суми, сплачені постачальникові активівСуми, сплачені за основні засоби, можуть покривати не тільки безпосередньо вар-тість основних засобів, а й вартість різних послуг, наданих постачальником у зв'язкуз продажем цих основних засобів.

Залежно від умов постачання до складу цих витрат можуть входити:

вартість об'єкта основних засобів;

вартість тари об'єкта основних засобів;

вартість транспортних послуг з перевезення об'єкта основних засобів;

витрати на установку, монтаж, випробування, налагодження об'єкта основнихзасобів;

витрати на введення в експлуатацію об'єкта основних засобів;

вартість технічної документації;

витрати на навчання персоналу методам і прийомам роботи з об'єктами;

витрати на гарантійне обслуговування об'єкта основних засобів;

витрати на страхування ризику доставки об'єкта основних засобів;

право покупця використовувати марку виробника (продавця) об'єкта осно-вних засобів у рекламних цілях;

вартість експортних ліцензій;

збори і податки, що стягнуті на території експортера об'єкта основних засобів(якщо об'єкт основних засобів імпортується);

ввізне мито.

Реєстраційні збори

До реєстраційних зборів належать збори на реєстрацію автомобілів у Державто-інспекції, реєстрацію високотехнологічного і небезпечного для здоров'я устаткуван-ня в органах Держоргтехнагляду (для устаткування високого тиску, хімічного устат-кування), збори за нотаріальну реєстрацію угод щодо придбання об'єктів основнихзасобів (наприклад, при придбанні квартир у приватних осіб) тощо.

Реєстраційні збори належать до складу валових витрат підприємства згідно зп. 5.4 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємства, тобто вони включа-ються до складу основних засобів.

Державне мито

До складу первісної вартості основних засобів можуть включатися такі види мита:

за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир гара-жів, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власностігромадянина-продавця;

за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, що перебувають увласності громадянина-продавця;

за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а та-кож за посвідчення договорів застави;

за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохіднихмашин і механізмів;

за посвідчення доручень на право користуватися майном.

Витрати на сплату державного мита відносяться до складу валових витрат під-приємства згідно п. 5.2 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку, тобто вони включа-ються до складу основних засобів.

Непрямі податки, що не відшкодовуються підприємству

Існують такі непрямі податки, що включаються до складу первісної вартості об'єктаосновних засобів: податок на додану вартість, акцизний збір, збір до Пенсійного фонду,єдиний збір, який стягується у пунктах пропуску через державний кордон України.

Відшкодування ПДВ за наявності податкової накладної відбувається в загально-му порядку. При відсутності податкової накладної суми сплаченого ПДВ включа-ються до складу первісної вартості основних засобів. Також не підлягають відшко-дуванню суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів (робіт, послуг),використаних для виробництва продукції (робіт, послуг), звільненої від ПДВ.

Суми сплаченого акцизного збору включаються до вартості основних засобів увсіх випадках.

Збір до Пенсійного фонду сплачується при придбанні об'єктів нерухомості в роз-мірі 1% від вартості об'єкта нерухомості.

До складу первісної вартості основних засобів включаються такі місцеві збори:

збір на видачу ордера на квартиру;

збір за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності, пов'язанихз їхньою діяльністю, приміщень, що знаходяться в центральній частині населе-ного пункту та в будинках, що є пам'ятниками історії і архітектури.

Ці місцеві збори включаються в балансову вартість групи основних фондів.

Витрати по страхуванню ризику транспортування основних засобів

Витрати по страхуванню ризику транспортування основних засобів включаютьсяяк у первісну вартість основних засобів, так і в балансову вартість основних фондівзгідно з п. 8.4 ст. 8 Закону про оподаткування прибутку.

Ризиком транспортування називається випадок псування або зникнення об'єктаосновних засобів, що відбувся в процесі його транспортуванням покупцеві. При цьо-му такий випадок повинен мати ознаки ймовірності і випадковості настання.

Витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів

До витрат на установку, монтаж, налагодження основних засобів належать витра-ти на придбання різних деталей, оснащення та інших матеріальних активів, а такожвитрат на електроенергію, газ, воду (якщо є технологічна необхідність у таких вит-ратах). Крім того, до складу вартості основних засобів включається оплата робіт абопослуг сторонніх організацій, а також витрати на заробітну плату з відрахуваннямна соціальні заходи працівникам, які займаються установкою, монтажем або нала-годженням устаткування, і витрати на спецодяг, спецхарчування персоналу, засобиіндивідуального захисту. Залежно від умов постачання ці витрати може нести про-давець (постачальник), у такому випадку вони окремо не калькулюються і включа-ються до вартості основних засобів.

Якщо ці витрати несе саме підприємство-покупець, то вони включаються до скла-ду основних засобів і основних фондів на підставі окремих калькуляцій.

Інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану,в якому вони придатні для використання із запланованою метою

П(С)БО 7 не встановлює переліку таких витрат. Підприємство визначає їх само-стійно. Очевидно, до цих витрат можуть бути віднесені витрати на послуги наукових,проектних, конструкторських та інших організацій, необхідні для введення об'єктав експлуатацію і виходу його на встановлений технологічний режим, а також витра-ти на спецлітературу, природоохоронні заходи, ліцензії й інші спеціальні дозволи.Законом про оподаткування прибутку включення такого роду витрат до балансовоївартості груп основних фондів не передбачено.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання основнихзасобів за грошові кошти залежить:

від місця придбання (територія України або ввезення з інших територій, утому числі зі спеціальних (вільних) економічних зон);

від способу розрахунку (з авансуванням, тобто з передоплатою, або з оплатоюпісля надходження);

від використання посередників, у тому числі працівників підприємства, що за-куповують основні засоби за готівку;

від того, підлягають чи не підлягають амортизації придбані об'єкти;

від того, у яких видах діяльності вони використовуються (оподатковуванихабо не оподатковуваних ПДВ);

від термінів введення в експлуатацію (на момент одержання або після вико-нання ряду заходів: монтаж, пусконаладочні роботи);

від наявності або відсутності витрат, пов'язаних із придбанням об'єкта: тран-спортування, страхування тощо;

від того, чи є продавець пов'язаною особою;

від того, чи є продавець платником ПДВ.

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів

При надходженні основних засобів, придбаних за грошові кошти в постачальни-ків, складаються бухгалтерські проводки (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Сплачено рахунок постачальника за об'єкт основних засобів

371

311

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

3

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

152

371

4

Відображено розрахунки з податкового кредиту з ПДВ

644

371

5

Сплачено витрати по страхуванню ризиків транспортуванняоб'єктів

377

311

6

Відображено витрати зі страхування об'єкта

152

377

7

Сплачено послуги транспортної організації по доставціоб'єкта

377

311

8

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

641

643

9

Відображено вартість транспортних послуг, пов'язаних ізпридбанням основних засобів

152

371

10

Відображено суму ПДВ

643

371

11

Зараховано об'єкт до складу основних засобів

10

152

Приклад 2.1. Підприємство закуповує на митній території України обладнання вартістю36 000 грн (у тому числі ПДВ 6000 грн). Крім цього, сплачено автотранспортному підприєм-ству за перевезення вказаного об'єкта основних засобів 720 грн (у тому числі ПДВ 120 грн), атакож сплачено спеціалізованій фірмі за встановлення і налагодження обладнання 360 грн (утому числі ПДВ 60 грн).

Бухгалтерські записи за вказаними операціями відображені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Одержання об'єкта основних засобів

152

631

30 000

2

Визначення податкового кредиту з ПДВ

641

631

6000

3

Погашення кредиторської заборгованості передпостачальником устаткування

631

311

36 000

4

Відображення послуг щодо перевезення облад-нання

152

631

600

5

Визначення податкового кредиту з ПДВ

641

631

120

6

Погашення кредиторської заборгованості передавтотранспортним підприємством

631

311

720

7

Відображення послуг зі встановлення і налагод-ження обладнання

152

631

300

Продовження табл. 2.4

8

Визначення податкового кредиту з ПДВ

641

631

60

9

Введення об'єкта в експлуатацію

104

152

30 900

Підприємство імпортує обладнання митною вартістю 100 000 дол. США (далі — USD).Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації становить 5,34 грн за 1 USD. Приімпорті обладнання підприємство сплачує ПДВ в сумі 106 800 грн, а також митні платежі назагальну суму 4800 грн.

Бухгалтерські проведення вказаних операцій наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Сплачується ПДВ при імпорті обладнання

641

311

106800

2

Сплачуються митні платежі

685

311

4800

3

Одержання обладнання від іноземного поста-чальника (100000 USD х 5,34)

152

632

534000

4

Списання митних платежів

152

685

4800

5

Введення в експлуатацію обладнання

104

152

538800

6

Сплата постачальникові вартості обладнання

632

312

534000