2.7.2. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого шляхом обміну на іншийоб'єкт основних засобів, визначається залежно від того, подібні чи неподібні такі об'єкти.

Об'єкти, що мають різне функціональне призначення, наприклад, компресор ітокарний верстат, автомобіль і комп'ютер, неподібні. Неподібними є також об'єктиз однаковим функціональним призначенням, але різною справедливою вартістю.Наприклад, верстати різної потужності або з різним ступенем зносу, тобто, з різноювартістю. Поняття «справедлива вартість» є аналогом застосування для цілей опо-датковування поняття «звичайна ціна». Згідно з п. 1.20 ст. 1 Закону про оподатку-вання прибутку, звичайна ціна — це ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем,включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, щоможе бути отримана у випадку їхнього продажу особам, не пов'язаним із продавцем,при звичайних умовах ведення господарської діяльності.

Порядок визначення справедливої вартості (і звичайної ціни) — компетенція під-приємства. На практиці справедлива вартість об'єкта — це, у більшості випадків, дого-вірна ціна. Сторони договору інформовані про те, що при продажі за цінами, нижчимиза звичайні (справедливими), бази оподаткування ПДВ і валові доходи визначати-муться розрахунковим шляхом. Тому сторони повинні бути готові довести, що їхнідоговірні ціни відповідають звичайним або справедливим. Однак можливі випадки,коли одній зі сторін договору не вдається переконати іншу встановити ціни на рівнісправедливої вартості. У цьому випадку сторона, яка переконана в наявності такихвідмінностей, здійснює бухгалтерський і податковий облік, виходячи не з записів упервинних документах, а з розрахункових (звичайних) значень справедливої вартос-ті. Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого шляхом обміну, не переви-щує справедливої вартості переданого об'єкта, конкретна ж його величина залежитьвід того, який об'єкт використовується для міни — подібний чи неподібний.

Загальний порядок визначення первісної вартості об'єкта, отриманого шляхомобміну, приведений на схемі (рис. 2.1).

При обміні подібних об'єктів основних засобів первісна вартість отриманогооб'єкта залежить від того, чи перевищує залишкова вартість переданого об'єкта йогосправедливу вартість. Тобто для оцінювання отриманого об'єкта необхідно порівня-ти залишкову вартість переданого об'єкта з його справедливою вартістю. Визначитисправедливу вартість об'єкта, що вже експлуатується, можна тільки виходячи зі спра-ведливої вартості аналогічного нового об'єкта. Виключення складають лише об'єктинерухомості, ціна яких мало залежить від терміну експлуатації.

Якщо залишкова вартість переданого об'єкта дорівнює або нижча від справедливої,то первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт,дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів (п. 12 П(С)БО 7).

Договірна вартість подібних об'єктів, як правило, дорівнює справедливій.

Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вар-тість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на поді-бний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта (п. 12 П(С)БО 7). Така ситуа-ція можлива, якщо уцінка об'єкта не була здійснена вчасно.

Звичайно, можливі випадки заниження договірної ціни, тобто встановлення їїнижче справедливої. Але для обліку в цьому випадку варто завжди вважати, що до-говірна вартість є справедливою. Перевищення залишкової вартості об'єкта над спра-ведливою (тобто договірною) його вартістю, згідно з п. 12 П(С)БО 7, включається доскладу витрат підприємства.

При обміні подібних активів, згідно з п. 9 П(С)БО 15, дохід не визнається. Томупри відображенні в бухгалтерському обліку таких операцій субрахунок 742 «Дохідвід реалізації необоротних активів» не використовується. Відображення таких опе-рацій у бухгалтерському обліку залежить:

від того, яка з двох подій — передача чи одержання об'єкта — відбувається ра-ніше;

від співвідношення залишкової вартості, справедливої вартості і продажноїціни.

Приклад 2.2. Підприємство проводить обмін насоса однієї марки на насос іншої марки.Справедлива вартість переданого насоса рівняється його залишковій вартості і становить2600 грн, нарахований знос — 400 грн. Договірна вартість насоса дорівнює справедливій. По-даткові зобов'язання дорівнюють податковому кредиту і становлять 520 грн.

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

Запис у бухгалтерському обліку у випадку, коли передача об'єкта передує одер-жанню, наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Списання первісної вартості насоса 1

361

104

3000

2

Списання нарахованого зносу

131

361

400