2.7.2. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби

магниевый скраб beletage

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого шляхом обміну на іншийоб'єкт основних засобів, визначається залежно від того, подібні чи неподібні такі об'єкти.

Об'єкти, що мають різне функціональне призначення, наприклад, компресор ітокарний верстат, автомобіль і комп'ютер, неподібні. Неподібними є також об'єктиз однаковим функціональним призначенням, але різною справедливою вартістю.Наприклад, верстати різної потужності або з різним ступенем зносу, тобто, з різноювартістю. Поняття «справедлива вартість» є аналогом застосування для цілей опо-датковування поняття «звичайна ціна». Згідно з п. 1.20 ст. 1 Закону про оподатку-вання прибутку, звичайна ціна — це ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем,включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, щоможе бути отримана у випадку їхнього продажу особам, не пов'язаним із продавцем,при звичайних умовах ведення господарської діяльності.

Порядок визначення справедливої вартості (і звичайної ціни) — компетенція під-приємства. На практиці справедлива вартість об'єкта — це, у більшості випадків, дого-вірна ціна. Сторони договору інформовані про те, що при продажі за цінами, нижчимиза звичайні (справедливими), бази оподаткування ПДВ і валові доходи визначати-муться розрахунковим шляхом. Тому сторони повинні бути готові довести, що їхнідоговірні ціни відповідають звичайним або справедливим. Однак можливі випадки,коли одній зі сторін договору не вдається переконати іншу встановити ціни на рівнісправедливої вартості. У цьому випадку сторона, яка переконана в наявності такихвідмінностей, здійснює бухгалтерський і податковий облік, виходячи не з записів упервинних документах, а з розрахункових (звичайних) значень справедливої вартос-ті. Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого шляхом обміну, не переви-щує справедливої вартості переданого об'єкта, конкретна ж його величина залежитьвід того, який об'єкт використовується для міни — подібний чи неподібний.

Загальний порядок визначення первісної вартості об'єкта, отриманого шляхомобміну, приведений на схемі (рис. 2.1).

При обміні подібних об'єктів основних засобів первісна вартість отриманогооб'єкта залежить від того, чи перевищує залишкова вартість переданого об'єкта йогосправедливу вартість. Тобто для оцінювання отриманого об'єкта необхідно порівня-ти залишкову вартість переданого об'єкта з його справедливою вартістю. Визначитисправедливу вартість об'єкта, що вже експлуатується, можна тільки виходячи зі спра-ведливої вартості аналогічного нового об'єкта. Виключення складають лише об'єктинерухомості, ціна яких мало залежить від терміну експлуатації.

Якщо залишкова вартість переданого об'єкта дорівнює або нижча від справедливої,то первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт,дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів (п. 12 П(С)БО 7).

Договірна вартість подібних об'єктів, як правило, дорівнює справедливій.

Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вар-тість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на поді-бний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта (п. 12 П(С)БО 7). Така ситуа-ція можлива, якщо уцінка об'єкта не була здійснена вчасно.

Звичайно, можливі випадки заниження договірної ціни, тобто встановлення їїнижче справедливої. Але для обліку в цьому випадку варто завжди вважати, що до-говірна вартість є справедливою. Перевищення залишкової вартості об'єкта над спра-ведливою (тобто договірною) його вартістю, згідно з п. 12 П(С)БО 7, включається доскладу витрат підприємства.

При обміні подібних активів, згідно з п. 9 П(С)БО 15, дохід не визнається. Томупри відображенні в бухгалтерському обліку таких операцій субрахунок 742 «Дохідвід реалізації необоротних активів» не використовується. Відображення таких опе-рацій у бухгалтерському обліку залежить:

від того, яка з двох подій — передача чи одержання об'єкта — відбувається ра-ніше;

від співвідношення залишкової вартості, справедливої вартості і продажноїціни.

Приклад 2.2. Підприємство проводить обмін насоса однієї марки на насос іншої марки.Справедлива вартість переданого насоса рівняється його залишковій вартості і становить2600 грн, нарахований знос — 400 грн. Договірна вартість насоса дорівнює справедливій. По-даткові зобов'язання дорівнюють податковому кредиту і становлять 520 грн.

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

Запис у бухгалтерському обліку у випадку, коли передача об'єкта передує одер-жанню, наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Списання первісної вартості насоса 1

361

104

3000

2

Списання нарахованого зносу

131

361

400

3

Податкові зобов'язання

361

641

520

4

Одержання насоса 2

152

631

2600

5

Податковий кредит

641

631

520

6

Введення в експлуатацію насоса 2

104

152

2600

7

Залік зустрічних вимог

631

361

3120

Бухгалтерські записи у випадку одержання об'єкта до передачі еквівалентногойому наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Одержання насоса 2

152

631

2600

2

Податкові розрахунки з ПДВ

643

631

520

3

Податкові зобов'язання

644

641

520

4

Передача насоса 1:

 

 

 

 

Списання первісної вартості

361

104

3000

 

Списання зносу

131

361

400

5

Податкові розрахунки з ПДВ

361

644

520

6

Податковий кредит

641

643

520

7

Залік зустрічних вимог

631

361

3120

8

Введення в експлуатацію насоса 2

104

152

2600

Приклад 2.3. Підприємство обмінює токарні верстати. Залишкова вартість переданого вер-стата 200 000 грн, нарахований знос — 50 000 грн. Справедлива вартість верстата — 15 0000 грн.Договірна ціна дорівнює справедливій. Податкові зобов'язання і податковий кредит однакові істановлять 30 000 грн. Витрати підприємства від цієї операції дорівнюють різниці між залиш-ковою і справедливою вартістю (200 000 — 150 000 = 50 000).

Якщо договірна вартість отриманого об'єкта нижча, то витрати відображаються за дебетомрахунка 976 «Списання необоротних активів».

Таблиця 2.8

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

з/п

Дебет

Кредит

грн

1

Передача верстата 1:списання первісної вартостісписання зносу

361131

104361

25000050000

2

Податкові зобов'язання

361

641

30000

3

Одержання верстата 2

152

631

150000

4

Податковий кредит

641

631

30000

5

Залік зустрічних вимог

631

361

180000

6

Відображення витрат підприємства

976

361

50000

7

Відображення збитків

793

976

50000

8

Введення в експлуатацію верстата 2

104

152

150000

У випадку, якщо договором передбачена доплата за отриманий шляхом обміну об'єкт,то для визначення первісної вартості отриманого об'єкта справедлива (залишкова) вар-тість переданого об'єкта збільшується на суму коштів або їхніх еквівалентів, що пере-раховуються. Якщо навпаки, — підприємство одержує доплату за переданий об'єкт, — топервісна вартість отриманого об'єкта зменшується на суму отриманих грошей або їхніхеквівалентів (п. 13 П(С)БО 7). При обміні неподібних активів доход визнається.

Згідно з п. 23 П(С)БО 15 «Дохід» сума доходу за бартерним контрактом визна-чається за справедливою вартістю активів, одержаних або які підлягають одержаннюпідприємством. При доплаті за об'єкти грошовими коштами (еквівалентами коштів)для визначення доходу справедлива вартість отриманих активів коригується на сумусплачених (зменшується) або отриманих (збільшується) коштів.

Пункт 23 П(С)БО 15 «Дохід» пов'язує дохід не зі справедливою вартістю пере-даних, а зі справедливою вартістю отриманих активів. Але оскільки визначити цювартість на практиці важко, то п. 24 П(С)БО 15 пропонує альтернативний варіант:якщо справедливу вартість отриманих активів визначити неможливо, то дохід визна-чається за справедливою вартістю активів, переданих за бартерною угодою.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій обміну неподібних основнихзасобів залежить від ряду чинників:

від того, яка з подій — відвантаження чи одержання основних засобів відбу-вається раніше — цей чинник має першочергове значення для відображенняоперацій з урахуванням вимог податкового законодавства в частині оподатку-вання бартерних операцій;

від співвідношення залишкової, справедливої і продажної вартості об'єктаосновних засобів.

Приклад 2.4. Підприємство обмінює комп'ютер первісною вартістю 8000 грн із сумою зно-су 3000 грн на верстат. Справедлива вартість обміну встановлена на рівні 7200 грн, у томучислі ПДВ 1200 грн.

Бухгалтерський облік зазначених операцій (при передачі, що передує одержан-ню) виглядатиме так, як показано в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Відвантаження об'єкта основних засобів (комп'ю-тера)

361

742

7200

2

Податкові зобов'язання

742

641

1200

3

Чистий дохід від продажу

742

793

6000

4

Списання зносу переданого об'єкта

131

104

3000

5

Списання первісної вартості переданого об'єкта

793

104

5000

6

Фінансовий результат

793

441

1000

7

Одержання об'єкта ОЗ (верстата)

104

631

6000

8

Податковий кредит

641

631

1200

9

Залік взаємних вимог в межах бартерної угоди

631

361

7200

Бухгалтерський облік зазначених операцій (при одержанні, що передує передачі)показано в табл. 2.10.

Таблиця 2.10

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Одержання об'єкта ОЗ (верстата)

104

631

6000

2

Податкові розрахунки з ПДВ

644

631

1200

3

Податкові зобов'язання по першій події в межахбартерної угоди

643

641

1200

4

Відвантаження об'єкта ОЗ (комп'ютера) покупце-ві

361

742

7200

5

Податкові розрахунки з ПДВ

742

643

1200

6

Чистий дохід від продажу

742

793

6000

7

Списання зносу переданого об'єкта основних за-собів

131

104

3000

8

Списання первісної вартості переданого об'єктаосновних засобів (комп'ютера)

793

104

5000

9

Фінансовий результат

793

441

1000

10

Податковий кредит по другій події в межах бар-терної угоди

641

644

1200

11

Залік взаємних вимог в межах бартерної угоди

631

361

7200