2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу

магниевый скраб beletage

Об'єкти основних засобів, отримані як внесок до статутного фонду (капітал) під-приємства, визнаються активами в момент їхнього фактичного одержання, однак довведення в експлуатацію можуть не визнаватися основними засобами і повинні вра-ховуватися як капітальні інвестиції на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (субраху-нок 152 «Придбання основних засобів»).

Первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу підпри-ємства, відповідно до п. 10 П(С)БО 7, визнається погоджена із засновниками (учас-никами) підприємства їхня справедлива вартість, тобто вартість, зазначена в уста-новчих документах.

Приклад 2.6. Засновник вніс вклад до статутного капіталу підприємства у вигляді осно-вних засобів, вартість яких установлена в сумі 3000 грн, витрати на транспортування і мон-таж — 500 грн, сума ПДВ на витрати 100 грн.

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів як внескудо статутного капіталу показано в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобівяк внеску до статутного капіталу

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Відображення внеску

46

40

3000

2

Одержання від учасника об'єкта основних засобів

152

46

3000

3

Витрати на транспортування, монтаж зазначеногооб'єкта основних засобів

152

631

500

4

Податковий кредит

641

631

100

5

Оплата вартості транспортування

631

311

600

6

Введення в експлуатацію

104

152

3500