2.7.6. Безоплатне одержання основних засобів

магниевый скраб beletage

При безоплатному одержанні об'єкта визнання об'єкта основних засобів здійсню-ється при введенні його експлуатацію. Безоплатна передача об'єкта може здійснюва-тися за власною ініціативою суб'єкта господарювання або за рішенням органів владиі державного управління. Безоплатна передача основних засобів здійснюється такожу порядку цільового фінансування. Згідно з п. 10 П(С)БО 7, первісна вартість без-оплатно отриманих основних засобів дорівнює їхній справедливій вартості на датуодержання. При безоплатному одержанні об'єктів основних засобів дохід не визна-ється, а вартість об'єктів відображається на субрахунку 424 «Безоплатно одержанінеоборотні активи». При цьому амортизація безоплатно отриманих активів визна-ється доходом з відображенням за кредитом субрахунка 745 «Дохід від безоплатноодержаних активів» (дебет рах. 131 — кредит рах. 745), тобто амортизація таких ак-тивів не визнається витратами. Тому безоплатно отримані основні засоби варто вра-ховувати на окремому субрахунку третього порядку.

Приклад 2.7. Підприємство безоплатно одержало обладнання, справедлива вартість якого4000 грн, витрати на транспортування і монтаж — 360 грн, у тому числі ПДВ — 60 грн.

Бухгалтерські проведення щодо обліку безоплатно одержанихосновних засобів

Бухгалтерські записи при цьому — в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

з/п

Дебет

Кредит

грн

1

Відображення вартості безоплатно отриманихосновних засобів

15

424

4000

2

Витрати на транспортування і монтаж безоплатноотриманих основних засобів

15

63

300

3

Податковий кредит у рахунках на послуги

641

63

60

4

Введення в експлуатацію

10

15

4300

2.8. Облік внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів